Ako ľahko je zhrešiť

Pondelok, 24. januára 2011 o 22:00 hod.

Dnes, Moja milovaná dcéra, si konečne pochopila nebezpečenstvo, prichádzajúce od podvodníka, keď ochabneš v bdelosti. Modlitba k Môjmu Večnému Otcovi prostredníctvom Korunky Božieho Milosrdenstva je dôležitá na posvätenie tvojej duše.

Moja milovaná dcéra, vyhnúť sa hriechu je ťažké. Ťažšie je obdržať Moje zvláštne milosti, ako sa vyhnúť hriechu v akejkoľvek forme. Keď si bola povolaná k tejto posvätnej práci, budeš vždy cieľom útoku Zlého, ktorý sa pri každej príležitosti bude snažiť vytvárať negativitu v tvojom živote. Ako prostriedky k útoku použije tých, ktorí sú okolo vás, preto sa musíte mať pred ním neustále na pozore. Nikdy ho nenechajte vyhrať, pretože keď vyhrá, podarí sa mu zamoriť duše a spôsobiť strašnú bolesť, úzkosť a utrpenie. Spôsobuje rozpad priateľstiev, zmätok, zúfalstvo a vkladá zlé myšlienky do myslí tých, ktorých si vybral za cieľ. Potom, keď Moje deti pocítia vinu zo svojej vlastnej slabosti za to, že podľahli pokušeniu, zažijú formu úbohosti, ktorá do ich životov vnáša zúfalstvo, biedu a rozrušenie.

Moje deti, vždy budete pokúšaní k hriechu. Je extrémne ťažké dosiahnuť dokonalosť pre vaše duše a vyžaduje si to z vašej strany veľmi silnú disciplínu a rozhodnosť. A keď padnete za korisť zvodom Zlého a spáchate hriech, okamžite sa musíte zo srdca modliť a prosiť o odpustenie.

Pravidelná spoveď je sviatosťou, ktorá je nesprávne chápaná. Len týždenným pristupovaním k sviatosti zmierenia zostane vaša duša v stave milosti. Len ak sa takýmto spôsobom, ako i každodennou modlitbou vaša duša posväcuje, iba vtedy dokážete udržať podvodníka od seba.

Vina hriechu

Ak trpíte pocitom viny následkom hriešneho počínania, tak sa netrápte, aj keby bol váš priestupok v Očiach Môjho Otca závažný. Obráťte sa, otvorte svoje srdcia a poproste o odpustenie. Vina je negatívny pocit. A zatiaľ čo slúži ako forma vedenia vášho svedomia, nie je zdravé, aby ste v tomto stave zotrvávali. Modlitbou proste o milosti na dosiahnutie čistoty duše, ktorá je potrebná k tomu, aby ste Mi mohli slúžiť. Trpezlivosť je dôležitá. Nedovoľte hriechu, aby vás odo Mňa odvádzal. Vina nesmie nikdy stáť v ceste pri hľadaní spásy.

Pamätajte, deti, že kvôli prvotnému hriechu sa vždy stanete obeťou pokušenia Zlého. Modlitbou, pôstom a úctou k Najsvätejšej Eucharistii sa ku Mne viac priblížite. To však vyžaduje čas, ktorý je potrebné si na to vyhradiť.

Choďte teraz, deti Moje, a pamätajte na jednu vec – nikdy sa nebojte vrátiť sa ku Mne, keď ste zhrešili. Nikdy sa nehanbite požiadať o odpustenie, keď skutočne ľutujete. Ale tiež si pamätajte, že keď to neurobíte, vždy znovu pritiahnete podvodníka a vaša duša sa ponorí do temnoty. Temnota priťahuje temnotu. Svetlo priťahuje svetlo. Ja Som Svetlo.

Obráťte sa teraz ku Mne a dovoľte Mojej Láske, aby prežiarila vaše úbohé, stratené duše. Tak veľmi vás milujem, deti Moje, že keď obrátite vaše srdcia ku Mne – bez ohľadu na váš pocit osamelosti – nikdy vás neodmietnem.

Choďte v pokoji a v láske.

Váš Božský Spasiteľ

Ježiš Kristus