Ako sa dostať do neba – účel utrpenia

Piatok, 14. januára 2011 o 10:00 hod.

Moja milovaná dcéra, spôsob, akým s tebou komunikujem, sa začína meniť. Aj keď Som v predchádzajúcich posolstvách varoval Moje deti pred nutnosťou činiť pokánie s cieľom dosiahnuť spásu, Moja ďalšia komunikácia sa zameria na pomoc dušiam sústrediť sa na duchovnú dokonalosť.

Do Raja, dcéra Moja, hoci je to oprávnený domov pre každého z vás, nie je ľahké vstúpiť. Vstupná brána je úzka a naraz môžu vstúpiť dnu len niekoľkí. Aby mohli vojsť, musia duše prejaviť pokoru a plne sa vložiť do Mojich Rúk. Ak chcú vstúpiť do neba, musia odsunúť pýchu, pevnú vôľu a dychtivosť a pripútanosť k materiálnym veciam na tejto Zemi.

Všetky Moje deti, ktoré začali svoju duchovnú cestu smerom ku Mne, a ktoré už pochopili Pravdu, musia na sebe tvrdo pracovať a uvedomiť si, aké duchovné kvality sú potrebné, aby mohli vojsť do Kráľovstva Môjho Otca.

Dôležitosť pokory

Pokora je pojem, ktorý už mnohé z Mojich detí skrze Moje Učenie pochopili. Aj keď mnohí z Mojich nasledovníkov chápu, prečo je to dôležitá, sú zmätení, z toho, čo to skutočne znamená. Pokora znamená úprimnosť. Znamená to prijať s dôstojnosťou skúšky, výzvy a ponižovanie, ktorým budete čeliť, keď prídete v Mojom Mene. Moja najlepšia rada je táto. Pomyslite si, že ste dieťa – jednoduché, nevinné dieťa, bez akýchkoľvek vedomostí o zlej spoločnosti, ktorú by ste bežne zažívali ako dospelí. Vždy sa Mnou komunikujte svojimi modlitbami skrze oči a srdce tohto dieťaťa.

V modlitbách a v komunikácii sa držte jednoduchosti. Neočakávam od vás, aby ste sa modlili všetky modlitby, ktoré boli svetu dané z lásky. Pozdvihnite svoj zrak a podeľte sa so Mnou o vaše problémy. Zdieľajte svoje utrpenia. Odovzdajte Mi ich. Budete štedro odmenení, keď v živote na seba vezmete bolesť, alebo utrpenie kvôli Mne. Možno si to neuvedomujete, ale keď to urobíte, zachránite mnoho duší a pripravíte im cestu, aby mohli vstúpiť do neba. Táto skutočnosť vám nebude odhalená, kým tiež nevstúpite do neba, kde zakúsite slávu vášho štedrého daru, ktorý ste Mi dali.

Nestrácajte trpezlivosť, keď bránite svoju vieru

Preukazovať pokoru znamená prijať všetko, čo príde, aj keď to môže byť bolestivé. Zachovajte si dôstojnosť za každých okolností, aj keď je Mojím Menom vo vašej spoločnosti opovrhované. V každom prípade sa bráňte – a vášnivo, ak si to želáte – ale nikdy nezavrhnite násilníka tým, že ním budete verejne opovrhovať.

Pravdu Môjho Učenia vysvetľujte pokojne. Nestrácajte svoju trpezlivosť. Ani neukazujte, že máte pred útočníkom strach. Buďte pevní. Bráňte sa, ale iba zopakovaním Môjho Učenia. Nikdy nemajte strach otvorene hovoriť Pravdu. Nemýľte si pokoru so zbabelosťou. Niektorí Moji nasledovníci, ktorí chápu dôležitosť pokory a jej význam pri posväcovaní duší, sú zmätení a mlčia, keď je Moje Meno verejne hanobené. Áno, nikdy by ste nemali súdiť osobu, ktorá sa vysmieva Mne, alebo Môjmu Večnému Otcovi, alebo dokonca Mojej milovanej Blahoslavenej Matke, ale mali by ste sa postaviť na obranu Pravdy.

Utrpenie, dar od Boha

Keď sa so Mnou zhovárate ako dieťa, pochopte toto. Keď otvoríte vaše srdcia a všetku dôveru vložíte do Mňa, tak vás povediem, keď vás budú trápiť pozemské starosti. Neobracajte sa Mi chrbtom. Aj keď je to nesmierne bolestivé, Moje deti, považujte zármutok za Boží dar. Za požehnanie. Pretože k očisteniu dochádza cez smútok a utrpenie. Obetujte Mi vaše utrpenie. Týmto spôsobom zmierňujete utrpenie, ktoré znášam, keď každý deň znovu a znovu prežívam bolesť z Môjho umučenia na Kríži, keď Som svedkom hrôzy v dnešnom svete.

Pre Moje deti je priam nemožné, aby pochopili skutočný účel očisty prijatím zármutku a utrpenia v akejkoľvek podobe, obzvlášť vtedy, keď ich prijmete s radosťou ako obeť pre spásu ľudstva. Čím viac sa ku Mne priblížite tým, že Mi otvoríte svoje srdcia, že Mi prenecháte svoju vôľu a úplne sa Mi odovzdáte, tým viac tomu porozumiete. Uvidíte, že keď tak urobíte, budete v jednote so Mnou. A keď to urobíte, vaše skúšky a utrpenie na Zemi sa zmiernia. Postupom času budete prijímať utrpenie s radosťou v srdci. Obzvlášť, ak Mi ho obetujete ako dar.

Utrpenie je dar od Boha a je povolené. Duše, ktorým pomáhate, vám zabezpečujú miesto v Kráľovstve Môjho Otca.

Moje deti, toto Učenie, nie je nové. Ale táto jednoduchá pravda vám nebola pripomínaná. Moje posolstvá a Učenie sa nikdy nezmenili. Sú jednoduché a sú zhrnuté v Evanjeliách a v Desatore Božích prikázaní. Pamätajte, že keď sa dávate všetkým, dávate sa Mne. Preukazujte lásku k svojmu blížnemu a preukážete lásku Mne.

Zaobchádzajte s druhými tak, ako by ste chceli, aby bolo zaobchádzané s vami. A nikdy nezabúdajte, že ak sa na iných hneváte a ste v pokušení robiť im zle, alebo ich nejakým spôsobom chcete trestať, že Som v nich prítomný Ja – dokonca aj v tých, ktorí Ma nenávidia. Ak niektorému z Mojich detí spôsobíte škodu, tak to isté ste urobili Mne.

Postupom času, deti Moje, budete vidieť zmysel týchto milosrdných činov. Modlite sa každý deň za silu žiť svoj život v Mojom Mene. Vedzte, že zakaždým, keď druhému odpustíte, hoci sa môže javiť ako nepriateľ, rozširujete Moje Srdce Lásky a Milosrdenstva. Za toto budete odmenení v nebi večnou radosťou.

Modlite sa za vytrvalosť. Napodobňujte Môj život. Nebude to ľahké. Ale vaše skutky, nezávisle od toho, ako malé sú, pomôžu dušiam.

Váš milujúci Učiteľ a Spasiteľ

Ježiš Kristus – v jednote s Večným Otcom a Duchom Svätým