Boh Otec – Varovanie pred satanskými kultami a učením New Age

posolstvo z 2.marca 2012 o 00:20 hod

Moja dcéra, skúšky, ktorými ľudstvo musí prejsť, budú počas záverečného čistenia, ktoré je potrebné pred Druhým príchodom môjho milovaného Syna Ježiša Krista, naberať na intenzite.

Zem sa pripravuje na túto slávnostnú udalosť, ktorá bola zasľúbená ako môj najväčší dar od stvorenia raja.

Očakávajte túto udalosť s radosťou, pretože tento Nový raj je to, o čo sa bude usilovať každý muž, každá žena a každé dieťa.

Pripravte sa, aby ste vy, vaše rodiny a priatelia boli spôsobilí kráčať po zemi v mojom Novom raji za vlády môjho vrúcne milovaného Syna Ježiša Krista.

Deti, pokiaľ budete túto prosbu ignorovať, tak stratíte nárok na vaše právoplatné dedičstvo.

Keby hriešnici mohli čo len na minútu uvidieť tento nádherný výtvor , padli by na zem a prosili by o milosť, aby mohli vojsť jeho bránami.

Len tí, ktorí prechovávajú prostú a čistú lásku ku Mne, ich Nebeskému Otcovi a k môjmu milovanému Synovi Ježišovi Kristovi, sa budú môcť tešiť z tejto novej pokojnej a nádhernej existencie.

Žiaľ Satan začiernil duše mnohých mojich detí, takže nebudú schopné rozlíšiť pravdu od ilúzie.

Moja dcéra, satanské kulty a učenie hnutia New Age sa dopúšťajú strašných klamstiev.

Moje úbohé deti, zvedené lžami, ktoré sú podávané ako farebný prelud, veria v novú planétu.

Je im sľubovaný iný druh raja. Ale ten neexistuje.

Keď Satan zvedie a získa srdcia tých, ktorí v neho uveria, bude ich mučiť na veky.

Keby ste videli tú hrôzu v ich tvárach, keď sa po smrti ocitnú v pazúroch Satana, roztrhlo by to vaše srdce vo dvoje.

Sú v takom žalostnom stave, že je dôležité, aby ste tieto duše varovali pred mukami, ktoré ich očakávajú.

Modlite sa za nich. Nikdy neustávajte. V mnohých prípadoch len utrpenie obetných duší ich môže zachrániť od pekla.

Tí, ktorí veria vo Mňa, Boha Otca vyzývam vás teraz, aby ste odsúdili falošných bohov, falošné idoly, falošné doktríny, vykladačov budúcnosti a učenie hnutia New Age, ktoré všetky nikam nevedú.

Všetky boli vytvorené kráľom klamu, Satanom, ľstivým klamárom.

Nezastaví sa pred ničím, aby odo Mňa odviedol moje drahé deti.

Prosím vás, deti, modlite sa za tieto duše na útechu pre Mňa, vášho milovaného Otca.

Utešujte Ma. Časom pochopíte tajomstvo môjho nebeského Kráľovstva.

Časom vám bude odhalené tajomstvo mojej Božej vôle.

Vašou vernosťou a láskou ku Mne mi časom pomôžete, aby som konečne zjednotil moju rodinu v kráľovstve, ktoré bolo od počiatku stvorené pre všetky moje deti.

Ďakujem ti, moja dcéra, za tvoje utrpenie. Ďakujem vám, moje deti, že odpovedáte na moje volanie z nebies.

Teraz vám všetkým dávam moje požehnanie, no musíte Ma oň prosiť:

“Nebeský Otče, pomôž mi, aby som sa v Tvojich očiach stal maličkým ako dieťa. Prosím Ťa, zahrň ma svojimi milosťami, aby som mohol odpovedať na Tvoje volanie na záchranu všetkých Tvojich detí. Amen.”

Váš milujúci Nebeský Otec

Boh Najvyšší