Moja láska zvíťazí nad zlom a nenávisťou

Pondelok, 29. septembra 2014 o 20:50 hod.

Moja najdrahšia dcéra, moja láska, keď je vami prijatá, môže priniesť veľké ovocie. Ale, keď ju však človek odmietne, výsledkom je vyschnutá zem. Bez mojej lásky neexistuje život, žiadna radosť, žiadny pokoj. Keď človek pocíti moju lásku, vyvoláva veľký úžas, úctu a pocit hlbokej vďačnosti v duši človeka, ktorému bol tento dar udelený.

Moje drahé deti, keď prežívate lásku v akejkoľvek forme k inej ľudskej bytosti, je to moja láska, ktorú cítite. Môže pochádzať len odo mňa, pretože Ja som láska. Láska je dar a musíte sa jej chopiť, keď cítite, že sa vám prebúdza vo vnútri vášho srdca. Tí, ktorí prijímajú moju lásku, vedzte, že vás naplním väčším množstvom môjho daru, keď sa oň podelíte s tými, ktorým sa tejto milosti nedostalo.

Moja láska porazí zlo a nenávisť. Láska zničí nenávisť, pretože zlý, ten tŕň v oku človeka, je jej neschopný. Keď poviete, že ma milujete, potom musíte veľmi tvrdo bojovať, aby ste zabránili nenávisti, akejkoľvek, ktorá by poškvrnila vašu dušu. Ak ma milujete, odpustíte svojim nepriateľom, pretože ich budete vidieť tak, ako ich vidím ja. To si z vašej strany vyžaduje vytrvalosť a disciplínu, ktorá vám zabráni ublížiť druhému človeku, či už slovne alebo fyzicky.

Keď umožníte mojej láske prúdiť vašimi žilami, pocítite úplný pokoj a slobodu. To preto, že nebudete cítiť žiadnu zlobu, hnev, pomstu ani zášť voči inému môjmu dieťaťu. Toto je dar mojej lásky v jej najčistejšej podobe. Prijmite to odo mňa odriekaním tejto modlitby.

Križiacka modlitba (168) O dar Božej lásky

Ó, najdrahší Otče, ó, Večný, Bože Najvyšší, učiň ma hodným tvojej Lásky. Prosím, odpusť mi, že som zranil iných, a všetky zlé skutky, ktoré spôsobili utrpenie ktorémukoľvek z tvojich detí. Otvor moje srdce, aby som ťa mohol privítať v duši a  očisti ma od všetkej nenávisti, ktorú môžem cítiť k inej osobe.  Pomôž mi odpustiť mojím nepriateľom a zasadiť semienka  Tvojej lásky kamkoľvek pôjdem a medzi tými, ktorých stretávam každý deň.  Daj mi, drahý Otče, dary vytrvalosti a dôvery, aby  som dokázal uchovať tvoje sväté slovo, a tak udržať nažive v temnom svete plameň tvojej veľkej lásky a milosrdenstva. Amen.

Deti, prosím, upokojte sa poznaním, že vás všetkých milujem, bez ohľadu na to, kto ste, aké hriechy ste spáchali a či ma preklínate alebo nie. Moja láska k vám je bezpodmienečná.

Musím však odlúčiť tých, ktorí sa snažia oslepiť moje deti pred pravdou o ich spáse, od tých, ktorí sú zo mňa.  Pokiaľ by som nezasiahol, mnohí by boli pre mňa stratení a Ja nie som pripravený obetovať duše tých, ktorí ma napriek všetkej námahe z mojej strany v posledný deň odmietnu.

Žiadam vás, aby ste mi úplne dôverovali a uchovávali si blízko seba moju Pečať ochrany v akejkoľvek podobe. Boj sa už začal a Ja nastoľujem spravodlivosť potrestaním tých, ktorí sa pokúšajú zničiť moje deti.

Nikdy nezabudnite, kto som. Ja som počiatok a koniec. Všetci, ktorí prichádzajú ku mne, nájdu večný život. Dovoľte mi, aby som vás priviedol do bezpečia a k slávnemu životu v spojení s mojou vôľou. Nový raj odhalím v mojom vlastnom čase a želám si, aby ste zachovali trpezlivosť. Žite svoj život v harmónii s ostatnými. Starajte sa o svoje rodiny ako predtým. Prichádzajte ku mne do svojich kostolov ako predtým. Ale vždy pamätajte, že Pravda, pravé slovo Božie, sa nikdy nemôže zmeniť, pretože Ja som Pravda. Ja sa nikdy nemôžem zmeniť, pretože to sa nikdy nemôže stať.

Milujem vás. Žehnám vám. Chránim vás.

Váš milujúci Otec
Boh Najvyšší