Proroci sa majú pripraviť na Môj Druhý Príchod

Sobota, 3. decembra 2011 o 20:45 hod.

Moja najdrahšia milovaná dcéra, s veľkým zdesením sledujem tých Mojich nasledovníkov, ktorí odmietajú Moje Najsvätejšie Slovo skrze tieto posolstvá. Ako Ma to len zarmucuje.

Žiadam Moje deti všade, aby sa modlili za tých, ktorí vo svojom živote odmietajú Boha. Žiadam však aj modlitbu za tých Mojich nasledovníkov, ktorí ignorovali alebo zabudli na to, že sa Môj Druhý Príchod uskutoční a že to nemožno zastaviť. Je to dôležitá udalosť a všetci z vás musíte byť na ňu pripravení.

Do sveta boli poslaní proroci, aby oznámili Moje narodenie. Aj Môj Otec poslal prorokov, aby hneď od začiatku pripravovali duše na spásu. Teraz sú do sveta vysielaní proroci, aby pripravili ľudstvo na Môj Druhý Príchod.

Prebuďte sa, vy všetci, ktorí tvrdíte, že Ma poznáte. Ak Ma poznáte, rozpoznajte Môj Hlas, keď volám do vašich sŕdc. Toľkí odmietajú nielen tieto posolstvá, ale odmietajú takisto aj Mňa.

Tí, ktorí Ma tak rýchlo odsúdia, tým, že popierajú Moje prosby dané celému svetu prostredníctvom týchto posolstiev, nech pochopia toto.

Tým, že sa tvrdohlavo odvraciate od Môjho Slova, ktoré vám teraz dávam, Mi odmietate modlitby, ktoré teraz tak naliehavo potrebujem. Vy, všetci ľudia, ktorí tvrdíte, že Ma poznáte, počúvajte, čo vám musím povedať.

Vaša ukrutnosť preráža Moje Srdce. Váš nedostatok šľachetnosti znamená, že vaše modlitby nie sú obetované tak, ako by mali byť za spásu duší obetované.

Kde je vaša pokora a prečo falošnou pokorou maskujete svoju nechuť k Môjmu Svätému Slovu?

Musíte vzývať Môjho Ducha Svätého, aby vás viedol ku Mne, aby ste pre Mňa pracovali s dokonalou láskou vo vašich srdciach.

Nikdy sa nechváľte svojimi znalosťami Písma. Nikdy nepoužívajte svoje vedomosti o Mojom Učení na to, aby ste ponižovali iných. Nikdy neohovárajte, nezneužívajte, neponižujte ostatných, ani sa im neposmievajte v Mojom Mene. Pretože, ak takto konáte, potom Ma tým veľmi urážate.

Prebuďte sa, deti. Pripravte svoje duše a buďte veľkorysého ducha, pretože času je teraz málo.

Váš milovaný Spasiteľ

Ježiš Kristus