Prvé posolstvo od nášho Spasiteľa Ježiša Krista

Utorok, 9. novembra 2010 o 03:00 hod.

Hľa, blíži sa čas, aby si povedala svetu, že spravodlivosť dopadne na všetkých, ktorí Ma odmietajú. Avšak Moje Milosrdenstvo ku všetkým tým, ktorí nasledujú Pravdu o Mojom utrpení na Kríži, nepozná hraníc.

Radosť mám z tých Mojich nasledovníkov, ktorí odmietajú pokušenia, ktorým každý deň čelia. Ostatní, ktorí sa k Môjmu Učeniu obracajú chrbtom, sú slepí k Môjmu prísľubu, ktorý Som im dal, keď Som pre ich hriechy zomieral na Kríži.

Som v hlbokom bôli a cítim sa bezútešne v opustenosti, ktorú zakúšam od Mojich milovaných hriešnikov, za ktorých Som položil svoj pozemský život.

Zem je v tomto čase v temnote. Moji nasledovníci spolu so Mnou veľmi trpia, keď pozerajú na Zem plnú hriešnikov, ktorí sa nielen obracajú chrbtom k Môjmu Nebeskému Otcovi, ale i ku Mne, ktorý Som vytrpel veľkú obeť, aby Som ich zachránil od večného zatratenia.

Zúfam si a plačem horké slzy sklamania a smútku nad spôsobom, akým Som bol po druhýkrát odmietnutý. Vyzývam Mojich nasledovníkov na celom svete, aby sa v tomto čase smútku spojili. Musia zo seba striasť svoju ľahostajnosť k modlitbe a musia sa so Mnou spojiť na pomoc tým, ktorých duše boli ukradnuté Zlým.

Hriešnici majú ešte čas konať pokánie. Nie je to žiadna jednoduchá cesta. Musí to byť od srdca. Veriaci, nemajte strach jednohlasne pozdvihnúť vaše hlasy, aby ste vyhlásili lásku, ktorú mám ku všetkým.

Kresťania, moslimovia, hinduisti, židia a všetky tie viery, odvodené od omylnej mysle ľudstva – ešte raz vás všetkých vyzývam, aby ste otvorili oči pred Pravým Slovom Božím, Bohom, ktorý vám poslal Slovo prostredníctvom prorokov. Pravda bola napísaná a zdokumentovaná vo svätom Slove svätého Písma, ktoré nikto nemá právo opravovať a pozmeňovať, alebo sa ho pokúšať podľa vlastného výkladu prekrúcať. Existuje len jeden Boh! Zložte svoje zbrane, otvorte svoje oči a nasledujte Ma do večného života.

Všetkých vás tak nesmierne milujem, že Som pre vás obetoval svoj vlastný život. Už ste na to zabudli? Skrze Moje Božie Milosrdenstvo vás všetkých prosím, aby ste sa ešte raz obrátili späť ku Mne. Skrze Moje Milosrdenstvo sa vrátim na Zem, aby Som sa pokúsil pomôcť vám nahliadnuť do vašich sŕdc a hľadať Pravdu. Nedovoľte podvodníkovi, aby vás zničil. Hľadajte Pravdu. Láska – čistá láska – je cestou do Kráľovstva Môjho Otca.

Pamätajte, prosím, na Moje Božie Milosrdenstvo. Milujem každého jedného z vás. Proste teraz o odpustenie. Podajte Mi svoje ruky a nechajte Ma, aby Som vás viedol do Kráľovstva Môjho Otca. Vraciam sa na Zem, ako to bolo predpovedané. Ten čas sa blíži tak rýchlo, že mnohí nebudú pripravení. Mnohí budú tak šokovaní a zaskočení, že nebudú chcieť veriť, že sa to deje. Mojim prorokom už neostáva veľa času, aby pripravili ľudstvo na túto veľkú udalosť.

Veriaci, vyzývam vás všetkých, aby ste dbali na Moje Varovanie. Šírte Pravdu. Napomínajte ľudí, aby prosili o Moje Milosrdenstvo. Budem sa snažiť zachrániť každú jednotlivú dušu, ktorá preukáže ľútosť, aj keby to bolo v jej poslednom výdychu.

Avšak nemôžem a nikdy nebudem zasahovať do vašej slobodnej vôle. Prosím vás, aby ste počúvali a dbali na Moje Slovo. Všetkých vás milujem. Prosím vás, aby ste sa modlili za obrátenie pred koncom čias, ktoré sú takmer u vás. Neželám si vydesiť Mojich nasledovníkov, ale všetkých vás s naliehavosťou úpenlivo prosím, aby ste teraz zachraňovali duše. Musíte všetkým pripomínať naliehavosť odpútať vaše mysle od pozemských záujmov. Namiesto nich hľadajte cnosti jednoduchosti a pokory, zbavené ega a uctievania pozemských modiel.

Pravdu o Mojom Druhom Príchode budú musieť šíriť obyčajní ľudia.

Pre rýchlo sa rozmáhajúcu duchovnú temnotu, šírenú ateizmom a pre masívny nárast kultu satanizmu v dnešnom smutnom a nevďačnom svete, sú to práve tieto jednoduché duše, praví veriaci, ktorí budú musieť prevziať túto úlohu.

Modlite sa teraz za ľudstvo, pretože svet smeruje do Veľkého súženia, ako bolo predpovedané vo Svätom Písme. Je to vec slobodnej vôle ľudí, či budú pripravení hľadať odpustenie svojich hriechov, alebo nie. Nesmiete sa nikdy báť. Moja Láska je vždy milosrdná.

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus