Rok 2011 je rokom očisty

Utorok, 11. januára 2011 o 00:30 hod.

Moja milovaná dcéra, konečne sme sa opäť zjednotili. Tvoja myseľ je už po niekoľko dní v stave prijímať Moje posolstvá. Neboj sa, pretože teraz budeš potrebovať čas na to, aby si venovala pozornosť Môjmu najnaliehavejšiemu posolstvu, ktoré Som doteraz dal svetu.

Rok 2011 je rokom, kedy začnú zmeny – očista – ktorých svedkom sa stanú milióny ľudí na celom svete. Aj keď modlitby pomôžu odvrátiť globálne katastrofy, nebudú stačiť na zadržanie Ruky Môjho Otca, ktorá už čoskoro dopadne na ľudstvo.

Zlé správanie, nečistota mysle, tela a duše, ktoré sa teraz vo svete prejavujú, sú teraz každému zrejmé, lebo všetci ich môžu vidieť. Pre tých, ktorí sú vyťažení a zaneprázdnení len svojim vlastným životom – nadišiel čas – aby ste sa zastavili a videli, čo sa odohráva pred vašimi očami.

Zlý, ktorý pracuje skrze tých, ktorí sú v temnote, spôsobil spustošenie, kde každodenné vraždy sú natoľko bežným javom, že ľudstvo sa stalo necitlivým voči zlu páchateľov, ktorí konajú tieto ohavnosti. Vo vašej spoločnosti dominujú sebaláska a chamtivosť. Vaši vedúci predstavitelia a politici sa stali nenásytnými po moci a v mnohých prípadoch ich vaše blaho nezaujíma. Vzrastajúci počet samovrážd vo vašej spoločnosti je výsledkom zúfalstva, ktoré spôsobuje podvodník. Ten, ktorý sa vám nikdy neukáže, sa ukrýva za každou verejnou demonštráciou, ktorá zvelebuje sexuálnu nemorálnosť a telesné násilie voči iným a voči sebe samému.

Neustála túžba po luxusných veciach, ktorým dávate prednosť pred blahom vašej rodiny, sa všade rozmáha. Zatiaľ čo vy, Moje deti, sa naháňate za bezcennými snami, časom zistíte, že budete bez jedla. Tieto prázdne a zbytočné veci nenasýtia vaše žalúdky. Nenasýtia ani vaše prázdne duše, ktoré volajú po pohodlí – po pohodlí, ktoré už nebudete mať viac k dispozícií. Toto pohodlie sa dá dosiahnuť iba modlitbou a osobitne organizovanou modlitbou v skupinách.

Očista bude predchádzať Môjmu Druhému Príchodu

Zemetrasenia teraz zasiahnu Zem, pretože sa rozpúta hnev zúrivosti Môjho Otca. Vy, Moje nevďačné deti, ktoré ste sa obrátili chrbtom k Svetlu Pravdy, teraz musíte mať strach. Veľké súženie je pripravené započať eskaláciou neobvyklých ekologických anomálií. Človek bude bezmocný. Časom pochopí a príjme, že Môj Otec Existuje a že Ja, Jeho milovaný Syn, pripravujem svet nato, aby sa mohol stať svedkom Môjho Druhého Príchodu na Zem. Tento čas sa teraz blíži. Avšak svet musí najprv podstúpiť túto dôležitú očistu. Tak ako budú pribúdať vo svete katastrofy, tak bude rásť i počet nasledovníkov satana. Zo vzdoru budú pokračovať vo svojich úbohých zlých životoch, a spôsobovať bolesť a hrôzu Mojim veriacim a tým, ktorí žijú spravodlivo.

Ako budú Moji veriaci ohlasovať Pravdu neveriacemu svetu, začne viac ľudí vedome akceptovať skutočnosť, že vo svete naozaj dochádza k zmenám. Vďaka posolstvám, ktoré Mojim deťom odovzdávam prostredníctvom Mojich vybraných poslov, už čoskoro pochopia, čoho sú naozaj svedkami. Pretože udalosti, ktoré sa začnú odvíjať, nemôže spôsobiť človek. Môžu sa stať iba vtedy, ak dá na ne súhlas Môj Večný Otec.

Nadišiel čas na otvorenie pečatí

Moje deti, nadišiel čas pre znamenia – ako bolo predpovedané – keď sa otvoria pečate a poľnice ohlásia zmeny. Boh, Stvoriteľ ľudstva, nebude tolerovať zlo, ktoré bude navždy vykorenené zo sveta. Žiadny nasledovník Zlého, nezávisle od miery jeho oddanosti satanovi a jeho prázdnym sľubom, nebude ušetrený, ak nebude činiť pokánie!

Láska, deti Moje, bude preukázaná všetkým Mojim a Môjmu Otcovi oddaným nasledovníkom, ktorí otvoria svoje srdcia. Avšak satan dal najavo svoju povýšenosť do takej miery, že jeho moc nakazila tak mnoho z Mojich detí, že tieto už viac neveria na cnosti ako sú poctivosť, dobré skutky, úcta k životu jedného voči druhému, alebo voči svojim vlastným rodinám. Brat sa obracia proti bratovi, sestra proti sestre, sused proti susedovi, kňaz proti svojim predstaveným, biskupi proti Učeniu svätého Písma.

Prečo Ma trestáte nedostatkom vašej lásky?

Moje deti sa dokonca obrátili chrbtom k tejto krásnej planéte, ktorú vám tak láskyplne predstavil Boh Otec, Stvoriteľ a Tvorca všetkých vecí. Čo ste to urobili? Prečo Ma trestáte nedostatkom vašej lásky k vášmu Spasiteľovi? Prečo sa obraciate chrbtom k svojim vlastným potrebám – naliehavosti nasýtiť vaše vlastné duše a uhasiť váš smäd po poznaní Kráľovstva Môjho Otca – neba, vášho zasľúbeného dedičstva? Vy, Moje deti, sa obraciate chrbtom k svojej vlastnej spáse! Vari si to neuvedomujete?

Verte prosím, že pokiaľ teraz nepreskúmate svoje vlastné svedomie a nebudete sa modliť o vedenie, nemôžete a nebudete spasení.

Kňazi ignorujú Učenie

Moji zasvätení služobníci, Moji pastieri, ktorí boli ustanovení, aby viedli Moje stádo, nevysvetlili existenciu Zlého. Vo svojej snahe javiť sa ako moderní, otvorení a praktickí učitelia, nedokázali poukázať na nebezpečenstvo ignorovania Učenia obsiahnutého v Knihe Môjho Otca. Kniha, ktorá jasne hovorí o existencii Zlého, a ako pôsobí prostredníctvom každého jedného z vás, aby vás pripravil o váš konečný a právoplatný domov – Nový Raj, ktorý Som vám všetkým sľúbil, keď Som za vás zomrel na Kríži. Nezomrel Som pre skupinu ľudí bez tváre. Vzdal Som sa svojho života pre každého z vás, aby ste mohli byť spasení.

Majte na pamäti, že aj keď je Moja Láska k vám bez hraníc, aj tak Mi spôsobuje hlboké utrpenie. Toto utrpenie Mi spôsobujete tým, že popierate Moju Existenciu. Rozhodli ste sa slepo nasledovať naivnú vieru, že vám Zem dokáže poskytnúť všetko, čo by ste si len mohli priať. Zabúdate však, že po tomto živote bude nasledovať večný život.

Proroctvá sú vám dávané z milosti

Znamenia, posolstvá a proroctvá sú vám posielané celé roky, ako dôkaz Môjho Milosrdenstva. S výnimkou Mojich nasledovníkov len veľmi málo z vás počúva, otvorí oči, alebo sa len na chvíľu zamyslí nad touto otázkou. Môže to byť skutočne Božia komunikácia? Ak je, tak čo musím urobiť? Odpoveď znie: počúvať a prijať Pravdu vašich budúcich možností. Rozhodnite sa, ktorou cestou sa chcete uberať. Potom sa modlite za vašu dušu a za duše tých, ktorých milujete.

Tí z vás, ktorí sa arogantne a s opovrhnutím otáčate chrbtom, keď je spomenuté Moje Meno, alebo ktorí mávnete rukami v neúcte, keď Moji nasledovníci hlásajú Moju Pravdu, ste pre Mňa stratení. Len skrze Moje Milosrdenstvo môžem dať svetu znamenia a posolstvá, aby Som vás mohol viesť. Vzhľadom na dar slobodnej vôle, ktorý ľudstvu daroval Večný Otec, Boh Stvoriteľ a Tvorca všetkých vecí, nemôžem vás nasilu viesť za ruku. Láska a Súcit sú vždy dôvodom Mojej komunikácie s vami ako i pocity Mojej bolesti a zúfalstva.

Moje utrpenie, bolesť a zranenia sa zintenzívňujú, keď sa Moje deti vrhajú do otvorenej náruče satana. To znamená, že teraz vám všetkým musím jasne ukázať, aký osud očakáva všetkých tých, ktorí odmietajú Mňa a Môjho Večného Otca.

Realita pekla

Ak sa rozhodnete pre lož, ktorú rozširuje podvodník, ktorej podstatou je tvrdenie, že Boh, Večný Otec neexistuje – tak ste stratení. Pri vstupe do brán pekla si potom uvedomíte strašnú chybu, ktorú ste urobili. Verte Mi, deti Moje, keby ste len mohli vidieť ten šok a pocit hrôzy tých duší, ktorým je po smrti zjavená konečná Pravda, tak by ste neboli schopní vydržať ani len na malý okamih toto utrpenie. Keby ste boli svedkami len letmého pohľadu na toto miesto, potom by ste – ľudsky povedané – od čírej hrôzy na mieste zomreli, aký osud postihne tých, ktorí si zvolili cestu hriechu.

Táto cesta, ktorá sa javí ako pekná, príťažlivá, lákavá a plná divov sa začne meniť, keď sa dostanete na pol cesty dole. Zmeny, s ktorými sa na polceste stretnete, budú dôvodom vášho znepokojenia. Tento zvláštny neutíchajúci pocit prázdnoty a sklamania pretrváva aj po zvyšok vašej cesty. Nemôžete pochopiť, prečo sa tak cítite. Vaše navonok tak zábavné zážitky sú plné neočakávaných, rušivých a nepríjemných pocitov, zmiešaných s hnevom, frustráciou, osamelosťou a strachom. A až vtedy, keď na konci cesty stretnete svoj idol a zahľadíte sa do jeho zlovestných očí, ktoré sa lesknú v pohŕdavom úškľabku, budete kričať až do zachrípnutia. Až v tomto poslednom okamihu začnete kričať o Moju pomoc. Ale už bude neskoro. V tomto štádiu už nebude viac cesty späť. Vaše rozhodnutie musíte urobiť v tomto živote. A hoci budem prelievať horké slzy hlbokej bolesti nad každou Mojou stratenou dušou, v tejto fáze vás už nebudem môcť zachrániť. Vaša slobodná vôľa, kde si vyberiete svoj vlastný osud, bude úplne mimo Mojich Rúk.

Prostredníctvom tohto posolstva, aj keď je kruté, dávam svetu posledné varovanie z čistej Lásky ku každému z vás. Naliehavo vás prosím, aby ste teraz konečne počúvali Môj Hlas a zachránili si svoje duše.

Váš milovaný Ježiš Kristus

Spasiteľ ľudstva a Spravodlivý Sudca