Varovanie pred peklom a zasľúbenie raja

Sobota, 13. novembra 2010 o 03:00 hod.

Moja vrúcne milovaná dcéra, prešla si strašným prenasledovaním, ktoré Som dovolil, aby Som oslobodil tvoju dušu od pekelných múk. Teraz si slobodná a tvoj duch ti umožní šíriť Moje Slovo, aby sa ľudstvo mohlo oslobodiť od utrpenia, ktoré ho čaká, ak bude také nerozumné a podľahne Zlému.

Ty, Moja dcéra, si bola poslaná hneď na začiatku. Ja ťa neustále robím silnejšou, v priebehu niekoľkých dní. Čo myslíš, aká budeš o týždeň, o rok, alebo o dva? Bojovníčka, odvážna do poslednej chvíle, budeš so Mnou pracovať na očisťovaní duší Mojich drahých milovaných detí, ku ktorým prechovávam hlboký a úplne láskyplný Súcit. Láska prúdi v Mojich Žilách ako rieka. Môj Súcit sa nikdy nezmenšuje, napriek tomu, že sa obracajú na druhú stranu.

Zachránim ich od múk pekla

Povedz im, Moja dcéra, že ich zachránim pred pekelnými mukami. Potrebujem, aby sa ku Mne obrátili vo svojom neradostnom, zmätenom stave. Existuje len jedna cesta k láske a pokoju. Tá bude v Mojom Novom Raji, keď sa Nebo a Zem stanú jedným. Či to nevedia? Nikdy nepočuli o Mojom dávnom prísľube? Prísľubu večného života, v ktorom budú – celé ľudstvo, ktoré sa obráti ku Mne – vyzdvihnutí s telom, dušou a mysľou do Novej Zeme a Neba, keď sa opäť spoja v Raji tak dlho prisľúbenom deťom Môjho Otca.

Verte. Naliehavo vás o to prosím. Premýšľajte. Ak ste sa ešte nikdy nezaoberali Svätým Písmom, tak si položte jednu jednoduchú otázku. Keď cítite lásku vo svojom srdci, odkiaľ myslíte, že pochádza? Je to láska, vďaka ktorej sa cítite nežne, skromne, túžobne a bez všetkého ega? Ak je to tak, potom je to láska, ktorú sľubujem všetkým Mojim deťom, ktoré sa ku Mne obrátia.

Všetky svetské snaženia vás zanechajú prázdnymi

Viem milé deti, že je pre vás ťažké uveriť v existenciu iného ako tohto sveta, v ktorom žijete. Nezabúdajte však, že tento svet bol stvorený Bohom, Večným Otcom, potom však bol znečistený dielom podvodníka. On, satan, je nesmierne prefíkaný. Vy, deti Moje, predsa musíte vedieť, že všetky svetské túžby, za ktorými sa v neukojenej túžbe neustále pechoríte, vás nikdy nedokážu vnútorne naplniť a uspokojiť? Cítite prázdnotu, ktorú si nedokážete vysvetliť, ani pochopiť. Nie je to tak? A potom sa snažíte o ďalšie a ďalšie. A predsa zostávate i naďalej nenaplnení i keď cítite, že by ste naplnení a uspokojení byť mali. Čím to teda je? Už ste sa niekedy zahľadeli do svojich sŕdc a spýtali ste sa sami seba, prečo? Prečo? Odpoveď je veľmi jednoduchá.

Boh stvoril človeka. Človek bol pokúšaný satanom. Satan existuje v tomto krásnom svete, ktorý Môj Otec stvoril z čistej lásky. Žiaľ, on, satan, bude existovať až do Môjho Druhého Príchodu. A až potom bude odhalený kvôli vyloženým klamstvám a podvodu, ktorým zovrel Moje deti. Avšak pre mnohé z Mojich detí už bude neskoro, vrátane tých, ktoré sú neisté a váhavé vo viere vo vyššie božské stvorenia v Kráľovstva Môjho Otca.

Neodmietajte Ma

Počúvajte! Ja, Ježiš Kristus, Spasiteľ, Som bol poslaný preto, aby Som vám všetkým poskytol druhú príležitosť vojsť do Kráľovstva Môjho Otca. Počujte teraz Môj sľub. Počujte Môj Hlas, zoslaný k vám skrze Božiu milosť cez Mojich vizionárov a prorokov dnešnému svetu a pochopte, že všetky deti sú rovnocenné v Očiach Môjho Otca.

Tí, ktorí Ho nasledujú, sú požehnaní, ale trpia mučením pre tie duše, ktoré neveria a ktoré odmietajú počúvať. Boh stvoril svet. Svet nevznikol z ničoho. Človek nevymyslel a nemohol vymyslieť taký zázrak, ktorý veda nikdy nebude schopná vysvetliť. To božské, nadprirodzené nebude nikdy skutočne pochopené, dokiaľ sa všetky Božie deti s telom, dušou a duchom neoddajú Mojej čistej Láske, ktorú im všetkým ponúkam.

Úpenlivo vás všetkých prosím, neodmietajte svojho Stvoriteľa. Prosím vás, nepočúvajte mätúce a zavádzajúce klamstvá, ktoré vám nahovára podvodník a klamár cez hordy slobodomurárov – iluminátov a cez falošných prorokov z rozličných bizarných a zákerných kultov, ktoré povstali a vznikli len na základe ľudskej hlúposti.

Satan naozaj existuje

Ľudstvo je slabé. Aj najsvätejší nasledovníci prepadajú neustálym pokušeniam Zlého. Problém je v tom, že tí, ktorí hľadajú rozkoš, neveria, že skutočne existuje. Iní zase vedia, že je reálny a že skutočne existuje. Sú to tí, ktorí Mi najviac lámu Srdce.

Rany sa znova otvárajú a hnisajú

Trpím do tej miery, že rany, ktoré Mi boli spôsobené pri Mojom strašnom ukrižovaní a ktorým Som podľahol, sa znovu otvárajú, hnisajú a zanechávajú Ma v nepredstaviteľnej agónii Tela, Duše a Božstva. Napriek tomu sa nikdy nevzdám lásky k vám všetkým.

Vyzývam vás z nebies a v Mene Môjho Večného Otca, ktorý každého z vás stvoril z čistej Lásky, aby ste stáli pevne. Odmietnite satana. Verte, že existuje. Akceptujte jeho reálnu existenciu. Otvorte svoje oči. Nevidíte snáď všetok ten chaos, ktorý zapríčiňuje vo vašich životoch? Ste snáď slepí?

Posolstvo bohatým

Bohatým hovorím: zastavte sa, zamyslite sa a proste Boha o malú chvíľku. Teší vás žiť s Božími prikázaniami? Zdá sa vám to správne? Zapredali ste Ma za svetské radovánky a pôžitky? Tie isté radovánky a pôžitky vo vás zanechajú prázdne srdce. Vo vašich vlastných srdciach pocítite, že to nie je správne. Napriek tomu stále budete túžiť po ďalších prázdnych a napriek tomu vzrušujúcich sľuboch, ktoré vám dáva podvodník výmenou za vaše duše.

Posolstvo pre tých, ktorí nasledujú iluminátov

Naliehavo vás prosím, predovšetkým tie Moje deti, ktoré sú vtiahnuté do aktivít iluminátov a iných takýchto diabolských skupín. Ak sa raz medzi nich dostanete, ste odsúdení na večné zatratenie. Nechápete, že to, čo vám výmenou za vaše duše bolo sľúbené, je len lož, klamlivá a desivá lož? Nikdy neobdržíte tie dary, ktoré vám tento posol z hlbín pekla nasľuboval. Ako váš Spasiteľ na Kríži Som sa vzdal svojho života, aby Som vás zachránil. Nedovoľte, aby Som vás stratil. Milujem vás, deti Moje. Plačem, keď vás naposledy úpenlivo prosím, aby ste Ma neodmietali v prospech podvodníka.

Odpustím všetkým, ktorí sa vyspovedajú

Nemôžem zasahovať do vašej slobodnej vôle, pretože ona je jedným z tých darov, ktoré vám boli dané, keď ste boli zrodení vo svetle Boha. Prídem už skoro, ako to bolo predpovedané v Písmach – a to skôr, než ktokoľvek môže pochopiť. Svet sa ponorí do tmy a zúfalstva. A keď sa vám ukážu vaše hriechy – nezávise od stupňa ich závažnosti, Ja ich odpustím každému jednému z vás v okamihu spovede.

A títo vstúpia so svojim telom a dušou do Raja, keď sa Zem a Nebo spoja v jedno, kde všetci budete žiť večne so svojou rodinou na veky vekov.

Sľuby, ktoré ponúka Raj

Žiadna choroba, telesné porušenie, žiaden hriech – iba láska. To je sľub Môjho Raja. Nikomu nebude nič chýbať. Všetci budú žiť v harmónii, radosti a láske.

Realita pekla

Neodmietajte tento život kvôli tomu, ktorý vám sľúbil satan! Ste klamaní a zvádzaní. Keď pôjdete po tejto falošnej ceste, na ktorej niet Boha ani Mňa, Ježiša Krista, tak kráčate po ceste smerom do večného zatratenia. Budete kričať od zdesenia, keď spoznáte svoj omyl. Potom budete prosiť o Milosrdenstvo, budete si trhať tvár a trhať si vlasy, ale pretože máte slobodnú vôľu, dar Môjho Otca, nemôže vám byť odobratá. Keď sa rozhodnete pre túto falošnú cestu, budete trpieť zatratením a horieť v pekle naveky. Toto je veľmi reálne.

Najväčším zatratením je, keď viete, že nikdy neuvidíte Tvár Boha

Najväčším zatratením je nakoniec vedomie, že Boh Existuje, že Ja, váš Spasiteľ, Ježiš Kristus, naozaj Existujem a že v tejto etape už nebude žiadny spôsob, ako sa zachrániť. Vaša rodina bude na vás hľadieť z opačnej strany. Keď sa tak stane a vy spoznáte tú strašnú pravdu, bude už neskoro. Pamätajte si tieto slová.

Najväčším zatratením je, keď viete, že nikdy neuvidíte Tvár Boha. To budú tie najväčšie muky, ktoré vám naveky zostanú v plameňoch pekla, kde je bolesť stála a nepoľavuje. Namiesto pôžitku večného života v Raji, ktorý vám bol zasľúbený, sa kvôli klamstvám podvodníka ocitnete v strašných koridoroch pekla. Je to veľmi skutočné a predstavuje to muky na večnosť.

Vy všetci, ktorí neveríte, že komunikujem s ľuďmi, prosím vás, modlite sa k Môjmu Najsvätejšiemu Srdcu. Modlite sa Moju Korunku Božieho Milosrdenstva o 15 hodine každý deň. Odpoviem na vašu žiadosť s Láskou, ktorú okamžite pocítite. Držte sa Mojej Ruky deti. Nepusťte ju. Ja vás všetkých tak veľmi milujem, že Som za každého z vás obetoval Môj život, aby ste mohli byť zachránení.

Tentokrát prídem ako Sudca. I keď vás tak veľmi milujem, nemôžem zasahovať do daru vašej slobodnej vôle, ktorú ste dostali od Môjho milovaného Otca. Dúfam, že cez Mojich dnešných vizionárov a prorokov nakoniec budete načúvať Mojim Slovám. Spomeňte si, že Pravda je cestou k večnej spáse a k novému začiatku, až sa Raj vráti na Zem.

Lži satana

Klamstvá, nech sú akokoľvek zvodné, sú práve to. Lži, ktoré kradnú milované duše, ktoré nemôžu byť oslobodené Mojim Otcom, Stvoriteľom a Tvorcom Zeme.

Váš Božský Spasiteľ

Ježiš Kristus