KNIHA PRAVDY V BIBLII

Starý Zákon

Kniha proroka Daniela

Kapitola 10

VIDENIE ČLOVEKA V ĽANOVOM ODEVE

1 V treťom roku perzského kráľa Kýra bolo Danielovi, ktorý sa volal Baltazár, zjavené slovo, slovo pravdivé, o veľkých bojoch. Pozorne sledoval to slovo a jeho pochopenie dostal vo videní.

2 V tých dňoch ja, Daniel, kajal som sa tri týždne:

3 nejedol som chutný pokrm, mäso a víno som nevzal do úst, olejom som sa nepomazal,
kým neprešli tri týždne.

4 Dvadsiateho štvrtého dňa prvého mesiaca, keď som bol na brehu veľkej rieky Tigris,

5 pozrel som hore a tu som videl človeka, oblečeného do ľanového rúcha, boky prepásané opaskom z čistého zlata.

6 Telo mu žiarilo ako chryzolit, tvár sa blyšťala ako blesk, jeho oči boli ako ohnivé fakle, ramená a nohy ako jagavý bronz a keď začal hovoriť, jeho hlas sa ozýval ako hlas celého zástupu.

7 Toto videnie som videl ja, Daniel, sám, moji sprievodcovia videnie nevideli, lebo veľký strach padol
na nich, ušli a skryli sa,

8 takže som zostal sám hľadieť na toto veľké videnie. Sily ma opustili, strašne som zbledol v tvári, zostal som celkom bez sily.

9 Počul som zvuk jeho slov, ale na hlas jeho slov padol som tvárou na zem vo vytržení.

10 Zrazu sa ma chopila akási ruka, zatriasla mnou a ja som sa zdvihol na kolená a oprel o dlane.

11 Povedal mi: “Daniel, Boží miláčik, pozorne sleduj, čo ti poviem! Vstaň, lebo ja som poslaný k tebe!” Keď mi povedal tieto slová, vstal som prestrašený.

12 On mi povedal: “Neboj sa, Daniel, lebo od prvého dňa, keď si sa rozhodol umŕtvovať pred svojím Bohom, aby si mohol veci chápať, tvoje prosby boli vyslyšané a ja som prišiel kvôli nim.

13 Anjelské knieža perzského kráľovstva sa mi postavilo na odpor a stálo proti mne dvadsaťjeden dní, ale Michala, jedno z prvých kniežat, vidiac, že som bol zadržaný kniežaťom perzských kráľov,
prišiel mi na pomoc.

14 Prišiel som ti vysvetliť, čo sa stane tvojmu ľudu na konci dní. Lebo pre tie dni je ešte nové videnie.”

15 Keď mi hovoril tieto slová, sklonil som tvár k zemi a onemel som.

16 Náhle ktosi ako človek sa mi dotkol perí. Vtedy som otvoril ústa a začal som hovoriť. Povedal som tomu, čo stál predo mnou: “Pán môj, pri tomto zjavení zmocnili sa ma úzkosti a zostal som bez sily.

17 Pane, ako by som sa ja, tvoj sluha, mohol odvážiť hovoriť s tebou, mojím Pánom? Veď ma sily opustili a dych sa mi zatajil.”

18 Vtedy sa ma znovu dotkol ten, čo vyzeral ako človek, a posilnil ma.

19 Povedal: “Neboj sa, Boží miláčik, pokoj s tebou, buď pevný a odvážny!” Keď tak so mnou hovoril, cítil som, že sa mi vrátili sily, a povedal som: “Hovor, Pán môj, lebo si mi dodal sily.”

20 Vtedy mi povedal: “Vieš, prečo som prišiel k tebe? Najprv sa musím vrátiť, aby som bojoval proti perzskému kniežaťu. A keď s ním skončím, príde grécke knieža.

21 Ja ti však oznámim, čo je zapísané v Knihe pravdy. Nikto mi v tomto nepomáha,
iba vaše knieža Michal.”

***

Kniha proroka Daniela

Kapitola 12

1 V tom čase zakročí veľké knieža Michal, ktorý stráži synov tvojho ľudu. Bude to čas súženia, aké ešte nikdy nebolo, odkedy jestvujú národy, až po ten čas. V tom čase bude tvoj ľud zachránený, každý, kto je zapísaný v Knihe.

VZKRIESENIE A ODPLATA

2 Mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa prebudia, jedni na večný život, iní na hanbu a večné zavrhnutie.
3 Múdri vodcovia sa budú skvieť ako jasná nebeská obloha a tí, čo viedli ľud správnou cestou, budú ako hviezdy na večné veky.

4 Ale ty, Daniel, drž tieto slová v tajnosti a knihu zapečať až do času konca! Mnohí budú blúdiť sem a tam a bezbožnosť sa bude vzmáhať.”

SPEČATENÉ PROROCTVO

5 Ja, Daniel, videl som stáť dvoch ďalších mužov, jedného na tomto brehu a druhého na druhom brehu rieky.
6 Jeden z nich povedal človekovi oblečenému do ľanového rúcha, ktorý stál nad vodami rieky: “Kedy sa splnia tieto zázračné veci?”
7 Človek oblečený v ľanovom odeve, stojaci nad vodami rieky, zdvihol pravú i ľavú ruku k nebu a ja som ho počul prisahať na Večne Živého: “Potrvá to jeden čas, dva časy a pol času. Keď moc svätého ľudu prestane byť ničená, všetko toto sa plne uskutoční.”
8 Počul som to, ale nerozumel. Preto som povedal: “Pán môj, aký bude koniec týchto vecí?”
9 Odpovedal mi: “Choď, Daniel, tieto slová zostanú skryté a zapečatené až po posledný čas.
10 Mnohí sa umyjú, budú vybielení a očistení. Ale bezbožní budú ďalej páchať bezbožnosť. Ani jeden z bezbožných nepochopí tieto veci, ale múdri pochopia.
11 Od času, keď bude odstránená ustavičná obeta a postavená ohavná modla, uplynie tisícdvestodeväťdesiat dní.
12 Šťastný, kto bude čakať a dočká sa tisíctristotridsaťpäť dní.
13 Ty však choď a odpočívaj! Potom vstaneš ku svojmu údelu na konci dní.”

***

Nový Zákon

 

Kniha Zjavenia

Kapitola 6

PEČATE

1 A videl som, ako Baránok otvoril prvú zo siedmich pečatí, a počul som prvého zo štyroch Živých volať hlasom ako dunenie hromu: “Poď!”
2 Tu sa pred mojimi očami ukázal biely kôň a ten, kto na ňom sedel, mal luk a dostal veniec a odcválal ako víťaz získavať víťazstvo za víťazstvom.
3 Keď Baránok otvoril druhú pečať, počul som druhého Živého volať: “Poď!”
4 Vtedy vyšiel iný kôň, červený ako oheň. Ten, kto na ňom sedel, dostal moc odniesť pokoj zo zeme, aby sa ľudia navzájom zabíjali. A dostal veľký meč.
5 Keď otvoril tretiu pečať, počul som tretieho Živého volať: “Poď!” A hneď sa objavil čierny kôň. Ten, kto na ňom sedel, držal v ruke váhy.
6 A počul som akoby hlas spomedzi štyroch Živých volať: “Miera pšenice za denár, tri miery jačmeňa za denár. Ale olej a víno nepoškoď!”

***

Kniha Zjavenia

Kapitola 11

DVAJA SVEDKOVIA

1 Potom mi dali trstinu, podobnú meračskej palici, so slovami: “Vstaň a zmeraj Boží chrám i oltár a tých, čo sa v ňom klaňajú.
2 Ale vonkajšie chrámové nádvorie vynechaj a nemeraj ho, lebo bolo vydané pohanom: tí budú šliapať Sväté mesto štyridsaťdva mesiacov.
3 Svojich dvoch svedkov, oblečených do vrecoviny, pošlem prorokovať tisícdvestošesťdesiat dní.”
4 To sú tie dve olivy a dva svietniky, ktoré stoja pred Pánom zeme.
5 A keby im niekto chcel ublížiť, z úst im vyšľahne oheň a strávi ich nepriateľov. Takto musí zahynúť každý, kto by im chcel ublížiť.
6 Majú moc zatvoriť nebo, aby v dňoch ich prorokovania nepršalo, majú moc premeniť vodu na krv
a biť zem všetkými ranami tak často, ako budú chcieť.
7 Keď skončia svoje svedectvo, šelma, čo vystúpi z priepasti, bude viesť proti nim vojnu, zvíťazí nad nimi a zabije ich.
8 Ich mŕtvoly budú na námestí veľkého mesta, ktoré sa symbolicky volá Sodoma a Egypt, kde aj ich Pán bol ukrižovaný.
9 Mnohí ľudia z rozličných kmeňov, jazykov a národov prídu sa pozerať na ich mŕtvoly tri a pol dňa a ich telá nedovolia uložiť do hrobu.
10 Obyvatelia zeme sa budú nad nimi radovať a veseliť a budú si vymieňať dary, lebo títo dvaja proroci trápili obyvateľov zeme.
11 Ale o tri a pol dňa dych života od Boha vstúpil do nich a postavili sa na nohy a na tých, čo ich videli, doľahol veľký strach.
12 Potom som počul mohutný hlas z neba, ktorý im hovoril: “Vystúpte sem!” A pred zrakom svojich nepriateľov vystúpili do neba v oblaku.
13 V tú hodinu nastalo veľké zemetrasenie: desatina mesta sa zrútila a pri zemetrasení zahynulo sedemtisíc ľudí. Pozostalých sa zmocnil strach a vzdali slávu Bohu na nebi.
14 Druhé “beda” prešlo, hľa, to tretie príde čoskoro.

Botekov preklad Biblie r.2005