PEčAŤ žIVÉHO BOHA

***

…Sľubujem vám, že prenasledovanie
bude krátke, a že budete ochraňovaní.

Pretože teraz vám zanechávam
Pečať mojej lásky a ochrany.

***

(z posolstva z 20.februára 2012)

 

čo je Pečať živého boha?

V skratke

Pečať Živého Boha je zvláštna modlitba venovaná na ochranu všetkých ľudí, všetkých Božích detí. Spomína sa v Apokalypse sv. Jána apoštola. Dal nám ju Boh Otec na čas, ktorý bezprostredne predchádza Druhému Príchodu Ježiša Krista. Pečať udeľuje milosť spásy, milosť ochrany duše a tela a mnoho ďalších požehnaní. Mali by ste ju neustále nosiť pri sebe a modliť sa ju každý deň.

Pečať Živého Boha

Najdôležitejšie prísľuby týkajúce sa Pečate

1. Prísľub spásy a zvláštna Božia milosť

Boh Otec: „…teraz vám zanechávam Pečať mojej lásky a ochrany. S ňou uniknete pozornosti tých, ktorí budú príčinou utrpenia vo vašich krajinách. Moja Pečať je mojim sľubom spásy. Touto Pečaťou bude moja moc prúdiť cez vás a nepostihne vás žiadna ujma. Toto je zázrak, deti a len tí, ktorí sa sklonia predo Mnou, ich Pánom a Stvoriteľom všetkých vecí ako malé deti, s láskou ku Mne vo svojich srdciach, môžu byť požehnaní týmto Božím darom.”
(20. februára 2012, 12:20 hod).

3. Milosť slobody od nového svetového poriadku a čipu, značky šelmy

Ježiš: „ Pečať Živého Boha, moja Križiacka modlitba (33) je vaším záchranným lanom. Keď prijmete moju Pečať ochrany, ktorú vám dáva Môj Večný Otec, nebudete musieť prijať tento znak. Budete nedotknuteľní. Váš dom nebude vidieť, nebudú ho hľadať a ani sa nestane (ich) cieľom, pretože v očiach satanovej armády sa stane neviditeľným.”  
(1. júna 2012, 20:15 hod.).

5. Duchovné posilnenie a obrana proti mocnostiam antikrista

Ježiš: „… sa objaví antikrist ako vojnový hrdina…Bude na oblohe konať zázraky. Bude uzdravovať ľudí. On bude hlavou nového svetového náboženstva….Vy, moji nasledovníci, nezabúdajte, že ste vždy ochraňovaní Pečaťou Živého Boha. Musíte túto Pečať rozširovať a dať ju čo najväčšiemu počtu ľudí. Zvíťaziť môžu iba tí, ktorí budú mať pečať živého Boha a tí, ktorí zostanú verní a pevne oddaní Bohu.”
(20. júla 2012, 17:46 hod.).

2. Ochrana v čase vojny alebo konfliktu

Matka Božia: „Modlitba a dôvera v môjho Syna vás privedú k vašej spáse. Dar Pečate živého Boha bude vašou najväčšou ochranou v čase vojny a konfliktov. Keď sľúbite vernosť Bohu Otcovi tým, že prijmete tento nezištný dar, tak zostanete slobodní. Nikdy nezabúdajte na silu modlitby a to, ako dokáže zmierniť dopad týchto udalostí.”
(16. mája 2012, 9:00 hod.)

4. Ochrana života a duše pred ublížením a zlom

Boh Otec: „Deti, nebojte sa. Žiadna ujma nepostihne tých, ktorí nosia moju Pečať, Pečať Živého Boha. Satan a jeho padlí anjeli, ktorí v tejto dobe zamorili svet, nemajú žiadnu moc nad tými, ktorí majú znak živého Boha. Deti, musíte Ma počúvať a prijať moju Pečať, lebo ona zachráni nielen vaše životy, ale aj vaše duše.”
(8. marca 2012, 19:52 hod.).

6. Duchovná a fyzická ochrana rodiny

Ježiš: „Nikdy nezabúdajte na dôležitosť Pečate živého Boha.Táto vám a vašej rodine poskytne nielen duchovnú ochranu ale aj ochranu fyzickú. Ste požehnaní, že prijímate túto Pečať a je vašou povinnosťou je zabezpečiť, aby ju prijalo všade čo najviac Božích detí.
(16. mája 2012, 17:38 hod.).

^

Modlitba

Podstatou Pečate je modlitba spojená s jej grafickým znázornením (pozri vyššie), ktorá by sa mala modliť každý deň. Aby ste si to uľahčili, stojí to za to naučiť sa ju naspamäť. Pečať by ste tiež mali mať neustále fyzicky pri sebe, a to v akejkoľvek podobe (modlitba a grafické znázornenie).

^

Pečať Živého Boha

Modlite sa v rámci Križiackych modlitieb (33) túto modlitbu:
Za
prijatie Pečate Živého Boha, aby ste moju pečať uznali a prijali
ju s láskou, radosťou a vďačnosťou.

Ó, môj Bože, môj milujúci Otče, s láskou a vďačnosťou prijímam tvoju Božskú pečať ochrany. Tvoje Božstvo obklopuje moje telo a dušu naveky. Skláňam sa v pokornom vďakyvzdaní a ponúkam Ti moju hlbokú lásku
a oddanosť — tebe, môjmu
milovanému Otcovi. Úpenlivo Ťa prosím, ochraňuj mňa a mojich milovaných touto mimoriadnou pečaťou a ja sa zaväzujem, že svoj život zasvätím tvojej službe naveky vekov. Milujem Ťa, drahý Otče. Utešujem Ťa, milovaný Otče, v týchto časoch. Obetujem Ti telo a krv, dušu i Božstvo tvojho milovaného Syna na odčinenie hriechov sveta a za spásu všetkých tvojich detí. Amen.

^

Požehnanie

Požehnanie Pečate

Ježiš povedal v Knihe Pravdy, že Pečate musia byť posvätené skrze kňaza (posolstvo zo 16. mája 2012, 3:10 hod). Kňaz ju môže požehnať svätenou vodou bežnými slovami. Je možné samozrejme vykonať i exorcizované posvätenie Pečate Živého Boha.

Sväté Písmo

Pečať je spomínaná vo Svätom Písme

 

 

Pečať Živého Boha sa spomína vo Svätom Písme:

„Potom som videl štyroch anjelov, ako stoja na štyroch uhloch zeme a ako pevne držia štyri vetry zeme, aby nevial vietor ani na zem, ani na more, ani na nijaký strom.

A videl som iného anjela, ktorý vystupoval od východu slnka a mal pečať živého Boha. Mohutným hlasom zavolal na štyroch anjelov, ktorí dostali moc škodiť zemi a moru:

„Neškoďte zemi, ani moru, ani stromom, kým neoznačíme pečaťou na čelách sluhov nášho Boha.“

(Kniha Zjavenia, kapitola 7, verše 1-3)

SVEdectvá

Prostredníctvom Pečate živého Boha dostávajú ľudia tieto zvláštne milosti a vydávajú o nich svedectvo.

Napríklad vďaka modlitbe Pečaťe Živého Boha v Kansas City v USA boli vnúčatá istej osoby zachránené pred dopravnou nehodou, na Filipínach bolo niekoľko domov s Pečaťou úplne uchránených pred škodami spôsobenými okoloidúcim veľkým tajfúnom a v Poľsku Pečať zachránila zdravie a život rôznych ľudí.

 

Pre tlač

Rôzne formáty Pečate na tlač

Pečať by mala byť dostupná pre všetkých. Môže mať akýkoľvek vzhľad, formát, rozloženie textov alebo grafiky. Môže to byť napríklad úplná, klasická verzia vytlačená na papieri A4, môže to byť tiež malý farebný leták alebo vizitka, alebo dokonca malý čierny modlitebný text vytlačený na domácej tlačiarni a vyrezaný na veľkosť kartičky.

Pečate sa nesmú predávať – ​​Pán Ježiš to výslovne zakazuje
(pososlstvo z 21. novembra 2012 o 23:30 hod.)

Pečať si môžete vytlačiť z internetu v akejkoľvek podobe sami a potom ju dať kňazovi na posvätenie.

Momentálne sme schopní Vám poslať listom pár kusov Pečate. Avšak poštovné niečo stojí, preto môžete na neho prispieť danou sumou.

Pečate, ktoré zasielame su vždy posvätené kňazom.

Pokiaľ chcete obdržať Pečať môžete nás kontaktovať.