VAROVANIE – OSVIETENIE SVEDOMIA

 

 Proroctvo o VAROVANÍ, alebo tzv.OSVIETENIE SVEDOMIA,
ktoré predpovedala Panna Mária
v Garabandale v roku 1961, sa čoskoro naplní.

 

Kniha Pravdy pripomína celosvetovú mimoriadnu udalosť s názvom Varovanie, predpovedanú vo Svätom Písme, v spisoch kresťanských autorov a v ďalších súkromných zjaveniach.

Počas Varovania všetci ľudia na zemi v rovnakej chvíli zažijú mystické stretnutie s Ježišom. Bude to veľkolepá udalosť – na oblohe sa zrazia dve kométy a bude viditeľný kríž – ale jeho hlavným obsahom bude pre každú osobu, vnútorné prežívanie Božieho súdu. Osoby žijúce v smrteľnom hriechu pocítia bolesť pekla, vyskúšajú si, čo to znamená zomrieť v hriechu. Každý človek spozná stav svojej duše a svedomia. Táto udalosť je daná preto, aby sa ľudstvo spamätalo a obrátilo sa pred Posledným dňom – ​​dňom ohlasovaným vo vyznaní viery a v katechizme, dňom, keď Ježiš Kristus príde, aby v sláve súdil živých i mŕtvych.

Odkazy na túto udalosť sa nachádzajú vo Svätom Písme a v spisoch kresťanských autorov a bola predpovedaná aj v proroctvách a súkromných zjaveniach.

***
Prečo prichádza Varovanie?
Dokázať celému svetu, že Boh existuje
Priviesť všetkých späť k Ježišovi a na cestu pravdy
Zastaviť vplyv hriechu a zla vo svete obrátením
Pomôcť zachrániť nás skôr, ako bude súdená naša duša, tým, že nám dá šancu napraviť sa a vyprosiť si odpustenie za naše hriechy
Obrátiť neveriacich, ktorí by bez tohto Veľkého skutku Milosrdenstva nemali šancu na záchranu
Posilniť vieru medzi veriacimi

***

Čo bude predchádzať Varovaniu?
Na oblohe sa zrazia dve kométy.
Ľudia budú očakať, že to vyvolá väčšie katastrofy ako zemetrasenia, ale nebude to tak. Bude to znamenie, že sa čoskoro stretneme s Ježišom.
Obloha sa zafarbí na červeno a na oblohe uvidíme Veľký kríž, znamenie, aby sme sa pripravili.
Ateisti povedia, že ide o globálnu ilúziu. Vedci budú hľadať logické vysvetlenie, ale takého nebude.
Bude to veľkolepý jav, ale neurobí nám nič zlé, pretože to bude skutkom lásky a milosrdenstva pochádzajúcim od Ježiša.

***

Čo sa stane počas Varovania?
Každý, kto dovŕši vhodný vek, zažije osobné mystické stretnutie s Ježišom Kristom. Bude to ako v deň nášho podrobného súdu po smrti, lenže tentoraz ešte nebudeme odsúdený. Namiesto toho dostaneme príležitosť požiadať o odpustenie.
Budú nám ukázané všetky naše hriechy a spôsobí to v nás nesmierny smútok a hanbu.
Niektorí budú tak znechutení a šokovaní, keď sa im ukážu ich hriechy, že zomrú skôr, ako využijú príležitosť požiadať o odpustenie.
Každý uvidí stav svojej duše pred Bohom – čo dobré a čo zlé vo svojom živote urobil.
Mnoho ľudí padne a bude plakať slzami úľavy, slzami radosti a šťastia, slzami údivu a lásky.
Konečne bude možné žiť nový život, keď spoznáme úplnú pravdu.

***

Čo treba urobiť pred Varovaním?
Ježiš teraz žiada všetkých, aby sa modlili za tie duše, ktoré budú v smrteľnom hriechu a ktoré môžu zomrieť šokom z Varovania. Všetci sa musia pripraviť už teraz.
Ježiš žiada nás všetkých, aby sme sa teraz duchovne pripravili, teda ešte pred Varovaním, a využili príležitosť vyznať, činiť pokánie a požiadať o odpustenie svojich hriechov.

***

„Denníček” sv. Faustíny z roku 1934 (bod 83).

JEŽIŠ KRISTUS:
Napíš toto: „Kým prídem ako spravodlivý sudca, najprv prídem ako kráľ milosrdenstva. Skôr ako nadíde deň spravodlivosti, ľuďom bude dané znamenie na nebi. Zhasne všetko svetlo na nebi a bude veľká tma po celej zemi. Vtedy sa objaví na nebi znak kríža a z otvorov, kde boli prebité ruky a nohy Spasiteľa, bude vychádzať veľké svetlo, ktoré bude po nejaký čas osvetľovať zem. Bude to krátko pred posledným dňom.”

Niektorí vykladajú nasledujúci verš zo Svätého Písma ako Varovanie (Matúša 24,30):

„Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať”.

***

https://www.youtube.com/watch?v=-F7dPAT1c5Q 


VAROVANIE V KNIHE PRAVDY 

úryvky z posolstiev

Čas pre Veľké Varovanie je stanovený. Tak veľmi sú Moje deti každou minútou dňa zaneprázdnené správami, ktoré – i keď môžu mať vplyv na ich život – nemajú žiaden význam pre ich budúci život. Deti, je na čase, aby si každý z vás skúmal svoje svedomie skôr, než príde Veľké Varovanie, ktoré bude predchádzať Môjmu Druhému príchodu. Modlite sa svojimi vlastnými slovami a proste o Božie vedenie. Čas pre Veľké Varovanie je stanovený. Buďte ostražití. Majte sa na pozore.
25.december 2010 o 12:30 hod

***

Môj veľký dar Milosrdenstva prinesie obrovskú úľavu veriacim a vyvolá ohromný pocit eufórie medzi tými neveriacimi, ktorí sa obrátia. Keď objavia pravdu, bude im ľahko na srdci a budú naplnení láskou k Bohu, Večnému Otcovi, a ku Mne, vášmu Božskému Spasiteľovi. Dokonca nekresťania porozumejú pravde o Mojej existencii. Na koniec to spôsobí veľký pocit radosti a lásky vo svete.Varovanie musí byť doprevádzané modlitbou.
24.apríla 2011 o 16:40 hod

***

Varovanie bude dramatická udalosť. Mnohým ľuďom spôsobí šok, lebo to bude dramatická udalosť, pri ktorej sa otvoria nebesia a plamene Milosrdenstva vyšľahnú krížom cez svet. Mnohí ľudia nebudú chápať tomu čo sa deje. Budú takí šokovaní, že si budú mylne myslieť, že sa stávajú svedkami konca sveta.
23.mája 2011 o 14:30 hod

***

Len vďaka tomuto veľkolepému aktu čistej lásky môže byť väčšina ľudstva zachránená, aby sa tešila
z éry mieru na zemi. Buďte vďační, že žijete v týchto časoch, pretože milióny z vás budú zachránení, ktorí by inak nikdy nevošli nebeskými bránami. Prípravy sú ukončené. Pripravte sa a vybavte svoje domovy posvätenými sviečkami a zásobami vody a potravín na niekoľko týždňov. Následky budú ťažké, ale nesmiete sa báť. Namiesto toho nech vám odľahne, pretože toto utrpenie nech je obetované so vzdávaním vďaky za večný život, ktorý sa teraz ponúka tým Mojim drahým dušiam, ktoré objímu tento dar.
29.september 2011 o 20:45 hod

***

Pre zatvrdilé duše nebude Varovanie ľahké. Budú sa dohadovať o tom, akým spôsobom Ma urazili. Dokonca ani spaľujúce plamene Pekla, ktoré zakúsia počas Varovania, neodstránia všetky ich pochybnosti ohľadne Mojej existencie. Mnohí budú šíriť lži o Varovaní potom, ako sa uskutoční.
30.septembra 2011 o 21:15 hod

***

Radujte sa, keď obloha exploduje, lebo budete vedieť, že naozaj prichádzam do sveta. Ľudstvo Ma konečne nebude môcť poprieť. Moja láska bude prežarovať každý kút sveta, keď sa budem všade snažiť priblížiť ku všetkým dušiam.Táto udalosť bude natoľko nečakaná, že svet sa zastaví vo veľkom šoku. Keď sa pomaly zotaví, mnohí si stále nebudú istí, čo sa udialo. Tak, ako prídem Ja, tak príde aj Satan a démoni z pekla, ktorí sa budú snažiť pohltiť duše Mojich detí. To je dôvod, prečo vás všetkých musím vyzvať, aby ste si kropili vaše domovy svätenou vodou a mali všade posvätené sviečky. Musíte chrániť samých seba.
2.októbra 2011 o 15:00 hod

***

Modlite sa, aby nikto počas Varovania alebo po ňom nepopieral Božie milosrdenstvo môjho Syna, pretože každá duša, ktorá podľahne takýmto klamstvám, bude uchvátená Satanom.
30.január 2012 o 13:00 hod

***

Moji nasledovníci, Varovanie bude veľkou udalosťou spásy, kde svetu preukážem moje Božie milosrdenstvo. Každá na zemi žijúca osoba uvidí svoju dušu a v mnohých prípadoch po prvý raz spozná, že ju má.
9.júla 2012 o 23:00 hod

***

Varovanie bude pre mnohých desivá udalosť, keď sa bude zdať, že nastal koniec sveta. Mnohí sa stanú svedkami toho, čo sa bude javiť ako katastrofická udalosť, keď sa ukážu dve kométy, ako sa zrážajú a vybuchujú blízko zemského povrchu. Ohnivé plamene budú vyzerať tak, ako keby na oblohe vybuchla sopka a mnohí budú naplnení strachom. Lúče červeného ohňa sú lúče mojej krvi; sú to lúče môjho milosrdenstva, ktoré sa vám všetkým dávajú ako dar takého nesmierneho významu, že ani jeden človek nebude schopný obsiahnuť to, čo sa deje.
12.júla 2012 o 10:50 hod

***

Zmluva so satanom je už takmer zavŕšená a čoskoro sa musia stať dve udalosti. K vykúpeniu ľudskej rasy dôjde počas Varovania. Vtedy ľudia príjmu pravdu vrátane tých, ktorí sú nevedomí ohľadne Božej existencie. Ostatní, ktorí na tento veľký zázrak budú reagovať pomaly – keď im bude predložený dôkaz (Božej existencie) – sa časom obrátia. Aj oni budú hľadať odpustenie za svoje hriešne životy. Potom príde konečná etapa, posvätenie – konečná očista tak, aby bolo celé ľudstvo spôsobilé vojsť do dokonalého raja.
26.júla 2012 o 23:55 hod

***

Moja vrúcne milovaná dcéra, celou tvojou silou a so všetkou tvojou odvahou volám ľudstvo, aby sa pripravilo na moje veľké milosrdenstvo. Vyzývam tých z vás, ktorí majú pokorné srdce a čistú dušu, aby sa modlili za duše tých, ktorí zomrú počas  Varovania.
3.december 2012 o 19:05 hod

***

Varovanie očistí Božie deti v príprave na môj Druhý príchod. Je to nutné, pretože to mnohým ľuďom dodá odvahu hľadať odpustenie za svoje hriechy, ktorí by to inak neurobili. 
8.december 2012 o 11:40 hod

***

Moja vrúcne milovaná dcéra, s dovolením môjho Otca, Boha Najvyššieho, je mojím prianím informovať všetkých, ktorí trpíte v mojom mene, že sa blíži čas k uskutočneniu Varovania. Vy, ktorým bola daná znalosť o tomto dni môjho veľkého milosrdenstva, čoskoro uvidíte znamenia. Musíte sa predo Mnou vyznať zo svojich previnení, aby ste boli primerane pripravení na túto udalosť, ktorá bude šokovať svet. Urobím to čoskoro, aby som mohol zachrániť tých ľudí, ktorí odstrihli pupočnú šnúru, ktorá ich viaže ku Mne, než bude príliš neskoro. Musíte mi dôverovať a zhromaždiť sa v modlitbe, aby duše v temnote nezahynuli skôr, než im udelím imunitu pre ich hriechy. Pozrite sa teraz do vnútra vašich sŕdc a duší
a pozrite sa do nich, ako vás vidím  Ja. Čo vidíte? Budete schopní postaviť sa predo Mňa a povedať :
” Ježišu, robím všetko, čo si odo Mňa praješ, aby som žil taký život, aký odo Mňa očakávaš? “
Poviete : ” Ježišu, urážam Ťa, pretože si nemôžem pomôcť, tak maj prosím zľutovanie s mojou dušou? ” Alebo poviete ” Ježišu, zhrešil som, ale len preto, že potrebujem brániť samého seba? “
15.november 2013 o 20:00 hod