modlitby

Modlitby v tejto knihe nie sú ľudského pôvodu.

Križiacke modlitby

Modlitby v tejto knihe nie sú ľudského pôvodu. Ukazujú nebeský plán Boha pre zomierajúci svet – tak, ako to bolo odovzdané vo viacerých súkromných zjaveniach a tento plán je obsiahnutý v Knihe Pravdy – týkajúc sa všetkého, čo sa stane pred Druhým Príchodom Ježiša Krista.

Rovnako v dňoch Ježišovho narodenia, Boh poslal svojho proroka Jána Krstiteľa, aby „vyrovnal cestu Pánovi“ a varoval obyvateľov Izraela o tom, že Izaiášove proroctvá týkajúce sa Mesiáša sa čoskoro naplnia. Jánovým posolstvom bolo varovať ľudí, aby sa pripravovali na príchod Mesiáša prostredníctvom pokánia a duchovného očistenia.

Dnes dostávame to isté posolstvo, ibaže tentoraz sa Mesiáš čoskoro vráti a my musíme byť duchovne pripravení, aby sme ho privítali. V opačnom prípade budeme prekvapení až zistíme, že stojíme pred Bohom v smrteľnej hanbe, s úplne odhalenými hriechmi, v šoku, ktorý si nemožno úplne predstaviť alebo pochopiť.

Boží proroci boli počas dejín odmietaní a jediný Boží syn, ktorého ukrižovali tí istí ľudia, ktorých prišiel spasiť, môže byť príkladom takéhoto odmietnutia. Mohli by sme predpokladať, že tí, ktorí dnes dávajú Božie posolstvá, a v skutočnosti je to sám Boh, nemôžu byť ináč prijatí iba tak ako za dní Jána Krstiteľa. Ale i napriek tomu je našou povinnosťou pozorne načúvať hlasom, ktoré „volajú na púšť“ a volajú nás, aby sme opustili všetko hriešne a vrátili sa k nášmu Stvoriteľovi s otvorenými srdciami, túžiac po prijatí Božieho odpustenia a Jeho Milosti.

Odmietaním takýchto posolstiev alebo modlitieb, sa dostávame do rovnakého nebezpečenstva ako tí, ktorí odmietli Jána Krstiteľa a potom jediného Božieho Syna, Ježiša Krista.

Vďaka prijatiu Božej pravdy a jej nasledovaniu všade, kam nás dovedie, môžeme byť, rovnako ako Noemove a Lotove rodiny, ušetrené od prichádzajúceho trestu, ktorému bude tento posmievajúci
a sekulárny svet vystavený.

Čas uteká a Ježiš k nám naťahuje ruky na zmierenie, aby sa nestratila žiadna duša. Bez ohľadu na to, ako ďaleko sme sa vzdialili od Ježiša, prijatím Jeho milosrdenstva a tým, že mu umožníme vstúpiť
do našich sŕdc, môžeme stále prežívať radosť zo zmierenia s našim Stvoriteľom, keď vstupujeme
do večného Božieho kráľovstva.

Keď prijímate modlitby zozbierané v tejto knihe, musíte otvoriť svoje srdce a modliť sa, aby k vám Duch Svätý prehovoril, osvietil vaše srdce a dušu a udelil vám milosť rozlišovať zdroj slov, ktoré sa tu nachádzajú.

Všetky posolstvá obsiahnuté vo zväzkoch Knihy Pravdy sú dostupné v dobrých kníhkupectvách
v anglickom jazyku vo Veľkej Británii a na celom svete. Sú k dispozícii aj vo forme elektronickej knihy- na Kindle a na iných platformách. Slovenský preklad ešte nie je v elektronickej podobe ako e-kniha.