Vybrané posolstvá
na tému Pečate

Boh Otec: Európa bude prvým cieľom Červeného draka, za ktorou budú nasledovať USA
utorok, 14.februára 2012 , 18.00 hod.

(…) Deti, toto je Môj sľub:

Budem ochraňovať všetky Moje deti, ktoré majú vrytú pečať Mojej lásky vo svojich dušiach. Budete ušetrení od prenasledovania, čím zostanete pevní, aby ste sa z celej sily modlili za týchto zlých ľudí. To pomôže zmierniť hrôzu a odvrátiť vojnu, hlad a náboženské prenasledovanie. (…)

 

 ***

Boh Otec: Povstaňte teraz a prijmite moju pečať, Pečať živého Boha
pondelok 20.februára 2012, o 12:20 hod

(…) Sľubujem vám, že prenasledovanie bude krátke a že budete ochraňovaní.

Pretože teraz vám zanechávam pečať mojej lásky a ochrany.

S ňou uniknete pozornosti tých, ktorí budú príčinou utrpenia vo vašich krajinách.

Moja pečať je mojim sľubom spásy. Touto pečaťou bude moja moc prúdiť cez vás a nepostihne vás žiadna ujma.

Toto je zázrak, deti a len tí, ktorí sa sklonia predo Mnou, ich Pánom a Stvoriteľom všetkých vecí ako malé deti, s láskou ku Mne vo svojich srdciach, môžu byť požehnaní týmto Božím darom.

Teraz povstaňte a prijmite moju pečať, Pečať živého Boha.

Modlite sa Križiacku modlitbu (33) “Za prijatie Pečate živého Boha“, aby ste moju pečať uznali a prijali ju s láskou, radosťou a vďačnosťou.

Ó, môj Bože, môj milujúci Otče, s láskou a vďačnosťou prijímam tvoju Božskú pečať ochrany.

Tvoje Božstvo obklopuje moje telo a dušu naveky.

Skláňam sa v pokornom vďakyvzdaní a ponúkam Ti moju hlbokú lásku a oddanosť Tebe, môjmu milovanému Otcovi.

Úpenlivo Ťa prosím, ochraňuj ma a mojich milovaných touto mimoriadnou pečaťou a ja sa zaväzujem, že svoj život zasvätím tvojej službe na veky vekov.

Milujem Ťa, drahý Otče.

Utešujem Ťa, milovaný Otče, v týchto časoch.

Obetujem Ti telo a krv, dušu i Božstvo tvojho milovaného Syna na odčinenie hriechov a za spásu všetkých tvojich detí. Amen.”

Choďte, moje deti a nebojte sa. Dôverujte Mi, vášmu milovanému Otcovi, ktorý s láskou stvoril každého z vás.

Ja poznám každú jednotlivú dušu, každá vaša súčasť je Mi známa. Ani jeden z vás nie je milovaný menej ako druhý.

Preto nechcem stratiť ani jednu dušu. Ani jednu jedinú.

Prosím, pokračujte v modlitbe môjho ruženca Božieho milosrdenstva každý deň.

Jedného dňa pochopíte, prečo je táto očista potrebná. (…)

 

***

 

Boh Otec:  Buď ste za Mňa alebo ste proti Mne je to vaša voľba
utorok 21. februára 2012, o 0:20 hod

(…) nadišiel čas, aby bola rozlomená prvá z Pečatí a ako Ma to zarmucuje. Prisľúbil Som, že predtým, ako sa to stane, ponúknem Moju ochrannú Pečať na čelá všetkým tým, ktorí vo Mňa veria.

(…)

Ignorujte Moje volanie a bude pre vás ťažké Ma nájsť na púšti, ktorá prichádza.

Ak prijmete moju Pečať lásky, budete v každom čase pod mojou ochranou. Táto ochrana pokryje aj vaše rodiny. Toto je Moje posledné volanie s ponukou Mojej pečate lásky. Potom budete musieť čeliť bezútešnosti, vystavení Veľkému súženiu, v osamotení a bez opory, o ktorú by ste sa mohli oprieť.

Deti, nikdy vás nebudem nútiť, aby ste Ma milovali. Je to vaša vlastná voľba a prirodzene, láska môže vychádzať len zo srdca.

Teraz k vám naťahujem Moju ruku lásky. Pokiaľ Ma poznáte, tak Ma rozpoznáte. Pokiaľ tvrdíte, že Ma poznáte ale odmietate Moje gesto lásky a ochrany, potom Ma v skutočnosti vôbec nepoznáte.

Moje deti, držte sa teraz tesne pri Mne, lebo prvá pečať bola teraz konečne otvorená.

(…)

Povediem vás cez zmätok, ktorý spôsobí Antikrist.

Nebudete trpieť súžením, ktoré postihne tých, ktorí odmietnu zrieknuť sa falošných idolov, chamtivosti, materializmu a túžby po moci. (…)

 

 ***

Pôst je dôležitý pre vaše duše
streda 22. február 2012, o 19:00 hod

 

(…) Nedovoľte strachu, aby zatienil vašu nádej na večnú spásu, deti. Očista sa udeje rýchlo. Vy, Moji nasledovníci, ktorí prijmete Pečať živého Boha, ste požehnaní.

Nemusíte byť ustarostení. Musíte byť silní. Musíte byť plní nádeje a upriamení po celý čas na Mňa.

Len potom povstanete a bez zaváhania budete kráčať tŕnistou cestou. Budem vás sprevádzať a povediem vás na každom kroku vašej cesty. (…)

 

*** 

 

Vari neviete, že Duch Svätý nemôže a nebude vstupovať do duší tých so zatvrdilými srdciami?
streda, 29.februára 2012, o 17:30 hod

(…) Vy, moji nasledovníci, musíte mať vo Mňa, vášho milovaného Ježiša, dôveru.

Modlite sa za duše a ponechajte všetko v mojich rukách. Nikdy sa nezabúdajte modliť tak často, ako môžete, k môjmu Otcovi za pečať živého Boha, aby ochránil vás a vašu rodinu.

(…)

Taktiež sa postarajte o to, že povzbudíte ostatných, aby sa sedem dní modlili Križiacku modlitbu (24) za vykúpenie z vašich hriechov. (…)

 

 ***

 

Boh Otec: Moja ochranná Pečať je predpovedaná pri rozlomení druhej pečate
štvrtok, 8.marca 2012, o 19:52 hod

(…) Zhromažďujem v tomto čase moju rodinu, aby sme sa mohli zjednotiť do záverečného boja za zničenie draka, ktorý tak dlho trápil zem.

Deti, nebojte sa. Žiadna ujma nepostihne tých, ktorí nosia moju Pečať, Pečať živého Boha. Satan a jeho padlí anjeli, ktorí v tejto dobe zamorili svet, nemajú žiadnu moc nad tými, ktorí majú znak živého Boha.

Deti, musíte Ma počúvať a prijať moju Pečať, lebo ona zachráni nielen vaše životy, ale aj vaše duše. Modlite sa každý deň modlitbu za získanie mojej Pečate.

Postarajte sa o to, aby každý člen vašej rodiny a vaši milovaní pochopili, aká dôležitá je moja Pečať. Vaša láska ku Mne, vášmu Nebeskému Otcovi, bude vašou zachraňujúcou milosťou a dodá vám silu, ktorú potrebujete. Moja ochranná Pečať je predpovedaná pri rozlomení druhej Pečate. Jazdec na červenom koni je pomstychtivý anjel temnoty, ktorý bude zabíjať moje deti v početných vojnách, ktoré prídu. Prejde však pomimo tých mojich detí s Pečaťou na ich čelách.

Pripravte sa teraz, pretože tieto vojny už prebiehajú a ďalšie sú plánované v každom kúte Zeme, najmä na Blízkom východe a v tých krajinách, kam kráčal počas môjho života na zemi Môj drahý Syn, Ježiš Kristus. (…)

 

*** 

 

Láska je silnejšia ako nenávisť
streda, 14. marec 2012, o  15:30 hod

(…) Je to môj Duch Svätý, ktorý spája všetky Božie deti ako jednu rodinu.

Vy, moje deti, ste moja rodina.

Najsvätejšia Trojica je na čele rodiny a ak je vaša láska čistá a pokorná, ste automaticky súčasťou tejto svätej rodiny.

Láska Otca prechádza skrze mňa.

Keď mňa milujete, potom vás vezmem do náručia môjho Otca, ktorý okolo vás a vašej rodiny umiestni pečať ochrany. (…)

 

***

 Povedz ľuďom, že teraz je všetko v mojich Najsvätejších rukách
streda, 21.marec  2012, o  20:30 hod

(…) Nedovolím im [tj. globálnym skupinám, „ktoré chcú mať pod kontrolou vašu menu, váš zdravotný systém a vašu suverenitu” – red.] kontrolu nad vami  a ruka môjho Otca dopadne rýchlo, pokiaľ by sa pokúsili vám ublížiť.

Všetci veriaci, ktorí majú ochrannú Pečať môjho Večného Otca, Pečať živého Boha, neutrpia žiadnu ujmu. Z tohto dôvodu, dcéra moja, musíš zabezpečiť, aby čo najviac Božích detí získalo k nej okamžitý prístup v každom kúte sveta. (…)

 

 ***

 

 Druhá pečať – Tretia svetová vojna
streda, 16. máj 2012, o 3:10 hod

(…) Moja vrúcne milovaná dcéra, musím ťa informovať, že vo svete sa chystá prepuknúť tretia svetová vojna. Ako môžeš vidieť, v toto ráno Mi tečú slzy. Chystá sa byť otvorená Druhá pečať tak, ako bolo predpovedané evanjelistom Jánom v Knihe Zjavenia. (…) Dcéra moja, zobudil som ťa, aby som ti to povedal, nie však preto, aby som vás vystrašil, ale aby som vás v tomto čase vyburcoval k naliehavejším modlitbám za Európu. (…) Pritom však nezabúdajte, že modlitba dokáže zmierniť veľa z tohto utrpenia. (…) Dcéra moja, uvedomujem si, že táto správa môže spôsobiť šok, ale pamätaj si, že Pečať živého Boha a Križiacka modlitba (33) bude mojich nasledovníkov ochraňovať. Vy, moje deti, zvyšok mojej Cirkvi, prežijete, aj keď to nebude ľahké. Kvôli vášmu kresťanstvu budete trýznení, no nikdy Ma nezapriete ani nezavrhnete.

Za toto vám budú udelené dary. Môj dar Pečate živého Boha spôsobí, že pre vašich nepriateľov budete neviditeľní. Modlite sa odteraz každý deň túto modlitbu. Majte ju pred sebou vo vašich domovoch a nechajte si ju posvätiť kňazom. Začnite s vašimi prípravami včas, pretože deň pádu Európy už nie je ďaleko. (…)

 

***

 

Matka Spásy: Moji vizionári vo svete dostanú pokyn, aby sa modlili za odvrátenie nebezpečenstiev, spojených so svetovou vojnou
streda, 16. máj 2012, o  9:00 hod

(…) Modlitba a dôvera v môjho Syna vás privedú k vašej spáse.

Dar Pečate živého Boha bude vašou najväčšou ochranou v čase vojny a konfliktov.

Keď sľúbite vernosť Bohu Otcovi tým, že prijmete tento nezištný dar, tak zostanete slobodní.

Nikdy nezabúdajte na silu modlitby a to, ako dokáže zmierniť dopad týchto udalostí.

Žiaľ, mnohé z týchto udalosti musia nastať, pretože boli predpovedané.

(…)

Musíte vytrvať vo svojom utrpení a ponúknuť ho ako dar Bohu Otcovi.

V tomto čase je dôležité, aby ste sa každý deň modlili môj svätý ruženec bez ohľadu na to, k akej kresťanskej Cirkvi patríte. Je potrebné, aby ste sa ho modlili, pretože ponúka ochranu tým národom, ktoré sa ho denne a vo veľkom počte modlia. Modlite, modlite, modlite sa v tomto čase za Európu a obracajte sa na môjho Syna a proste Ho o silu, odvahu a vytrvalosť, ktoré potrebujete, aby ste si zachovali vašu dôveru v Boha. (…)

 

***

 Zakladajte modlitbové skupiny, zasvätené (ako) “Ježiš ľudstvu”
streda, 16. máj 2012, o 17:38 hod

(…) Moja vrúcne milovaná dcéra, musím zdôrazniť všetkým tým, ktorí vo Mňa veria, že je dôležité, aby sa modlili za každý zo svojich národov.

Na to, aby ste to účinne vykonali, musíte zakladať modlitbové skupiny, zasvätené (ako) “Ježiš ľudstvu”.

(…)

Tak povstaňte a konajte, aby ste svoj národ pripravili tak, aby dostal výzbroj, ktorú potrebuje na to, aby sa vyhol znaku šelmy.

Nikdy nezabúdajte na dôležitosť Pečate živého Boha. Táto vám a vašej rodine poskytne nielen duchovnú ochranu ale aj ochranu fyzickú. Ste požehnaní prijať túto pečať a vašou povinnosťou je zabezpečiť, aby ju prijalo všade čo najviac Božích detí.

Nezabúdajte, že stojím každou minútou pri všetkých mojich nasledovníkoch a keď vykonajú moju prácu, dostanú zvláštne milosti, aby ich tieto urobili odvážnymi, silnými a rozhodnými pri zachraňovaní duší každého muža, ženy a dieťaťa vo svete. (…)

 

 ***

 

Matka Spásy: Táto pečať bola predpovedaná v Knihe Jána
štvrtok, 17. máj 2012, o 8:50 hod

(…) Dieťa moje, Božie deti budú schopné uchrániť si svoju vieru, svoju odvahu a svoje bezpečie počas akejkoľvek vojny, ak sa budú naďalej modliť Križiacku modlitbu “Pečať živého Boha” (pozn.Križiacka modlitba 33). Toto je jedna z posledných a najväčších Pečatí ochrany, zoslaných z nebies a zo všetkých modlitieb, daných ľudstvu.

Má vám pomôcť zachovať vás všetkých počas akéhokoľvek budúceho prenasledovania, predovšetkým v čase nadvlády a vojny. Táto Pečať bola predpovedaná v Knihe Jána a má v sebe veľa Božích síl, ktoré sú s ňou spojené. Vážte si ju a použite ju na ochranu nielen vás samých, ale aj vašich rodín. (…)

 

 ***

 

666 bude skryté číslo vložené do čipu, ktorého prijatie vám nanútia podobne ako hocijaké iné očkovanie
piatok, 1. júna 2012, o 20:15 hod

(…) keď zvedú Božie deti, začnú útočiť.

Náhle sa bude od všetkých požadovať, aby prijali znak spolunáležitosti k jednému svetu – zjednotenému svetu, na ktorom sa budú musieť podieľať všetci ľudia.

Bude to kontrola nad vašimi peniazmi, prístupu k potrave a tým ako žijete.

Prídu nariadenia, z ktorých mnohé spôsobia, že z vás budú väzni.

Kľúčom k vašej cele, ktorá vás bude držať pod ich kontrolou, bude znak šelmy. 666 bude skryté číslo vložené do čipu, ktorého prijatie vám nanútia podobne ako hocijaké iné očkovanie.

Keď už raz bude vovedený (do tela), otrávi nielen vašu myseľ a dušu, ale aj vaše telo. Pretože spôsobí (smrteľnú) epidémiu, určenú na to, aby vyhladila väčšiu časť svetovej populácie.

Nesmiete prijať ten znak. Namiesto toho vám dám pokyny, čo máte robiť.

Mnohí znak príjmu, pretože sa budú cítiť bezmocní.

Pečať živého Boha, moja Križiacka modlitba (33) je vašim záchranným lanom.

Keď prijmete moju pečať ochrany, ktorú vám dáva môj Večný Otec, nebudete musieť prijať tento znak.

Nebude sa vás to dotýkať. Váš dom nebude vidno, nebudú ho hľadať a ani sa nestane (ich) cieľom, pretože v očiach satanovej armády sa stane neviditeľným.

Budete si musieť skryte uchovávať potraviny, ktoré vám vydržia po dobu niekoľkých rokov. Budete si musieť dopestovať vaše vlastné plodiny, mať zásoby vlastnej vody a mať okolo seba všetky posvätené predmety.

Zvyšok mojej Cirkvi sa bude rozrastať a rozširovať a bude vám poskytnuté útočisko, pokiaľ to bude nutné.

Teraz treba veľa plánovať. (…)

 

 ***

 

Sľub vernosti Božej vôli Boha Otca
streda, 13. júna 2012, o 16:00 hod

(…) ako môj Večný Otec odkázal ľudstvu veľký dar svojej pečate, aj jeho deti musia sľúbiť vernosť jeho Božej vôli. Prosím všetky Božie deti, ktoré budú pochodovať vpred v jeho armáde, aby pomohli zachrániť duše všetkých Božích detí, vrátane zatvrdilých hriešnikov a aby sa zaviazali týmto sľubom.

Križiacka modlitba 59 “Sľub vernosti Božej vôli

“Ó, Najvyšší Bože ó, Nebeský Otče, sľubujem Ti moju ustavičnú vernosť, aby som Ťa ctil a poslúchal vo všetkom, čo je spojené s tvojou Božou vôľou na zemi.

Skrze najsvätejšiu krv tvojho jediného milovaného Syna, ktorý je pravý Mesiáš, Ti ponúkam môjho ducha, moje telo i moju dušu v mene všetkých duší, aby sme sa mohli spoločne zjednotiť v tvojom nebeskom kráľovstve, keď príde, aby sa tak naplnila tvoja Božia vôľa ako v nebi, tak i na zemi. Amen.”

Musíte svoje duše sľúbiť môjmu Nebeskému Otcovi ako prejav vašej viery a na pamiatku mojej smrti na kríži, aby tak každý z vás pil z pohára spásy. (…)

 

***

 

Jedna tretina zeme bude zničená, keď anjeli vylejú oheň zo štyroch kútov nebies 
piatok 6. júla 2012, o 16:15 hod

 

(…) Tresty sú súčasťou Božieho plánu na očistenie zeme tak, aby sa očistila dvojakým spôsobom od hriešnikov ako aj očistením pôdy, po ktorej kráčate.

Len vtedy, keď bude očistená zem, sa bude môcť uskutočniť môj Druhý príchod.

Modlite sa, moji nasledovníci, za odvahu a odolnosť vysporiadať sa s týmito trestami.

Nech vám nikdy nenaháňajú strach, pretože vy, moja armáda, sa budete za nich (hriešnikov) a ich národy modliť a pomáhať pri očiste, ktorá je potrebná na obrátenie ľudstva. Pečať živého Boha bude ochraňovať každého jedného z vás.

Je to z lásky, ktorú môj Otec prechováva ku všetkým svojim deťom, keď ich musí trestať, pretože keby tak neurobil, kráčali by bez toho, že by si to uvedomovali, k bránam pekla. (…)

***

 

Majte sa na pozore – nové svetové náboženstvo sa bude navonok javiť ako dobrá a svätá organizácia, plná lásky a súcitu
nedeľa, 8. júl 2012, o 17:17 hod

(…) veľké odpadlíctvo, o ktorom som hovoril, sa teraz vo svete stále viac prejavuje. Tentokrát sa šíri ako závoj nad mojou svätou Cirkvou na zemi a zastiera jej zrak ako hustá hmla. Toto je čas veľkého rozdelenia mojej Cirkvi na dva tábory.

(…)

budú dokonca aj nápomocní v tom, aby sa v kostoloch môjho Otca páchali ohavné činy a to všetko v mene občianskych práv a tolerancie.

Budú mlčky prehliadať hriech a urážať Ma vystavovaním takýchto hriechov na obdiv priamo pred mojimi svätými Bohostánkami očakávajúc odo Mňa, že takéto ohavné počínanie budem tolerovať. Onedlho zrušia sviatosti, aby tak všetkým vyhoveli. Namiesto nich sa budú konať večierky, oslavy a iné formy zábavy.

To dá zrod novej svetovej cirkvi, ktorá sa bude pýšiť impozantnou stavbou v Ríme, ale ktorá nebude vzdávať česť Bohu.

(…)

Moji zasvätení služobníci, ktorí Mi zostanú verní, budú musieť slúžiť sväté omše potajme alebo čeliť uväzneniu. Budú naberať na sile a naplnení Duchom Svätým budú aj naďalej živiť Božie deti pokrmom života.

Musia sa postarať o to, aby všetkým tým, ktorých budú viesť, bola ponúknutá ochrana Pečate živého Boha.

Čas výstavby nového chrámu na počesť beštie je teraz už veľmi blízko. (…)

 

***

 

Zmietnem ich nepravé kostoly, ich bezbožné kulty, ich falošné idoly, ich mestá a ich národy z povrchu zeme
nedeľa, 15. júl 2012, o 17:45 hod

(…) Vy ste ohnivkom v mojej výzbroji proti nepriateľovi a skrze vašu vieru vás pozdvihnem a ochránim vás pred prenasledovaním.

Vďaka vašej láske k môjmu Synovi Ježišovi Kristovi, Spasiteľovi sveta, Mi bude možné zachrániť tie deti, ktoré nedokážu zniesť Božie svetlo.

Vaše posvätenie sa láskou, utrpením a modlitbami bude pre nich tou spásonosnou milosťou, ktorá ich zachráni pred pekelnými plameňmi. Nestrachujte sa o seba, ale o tých, ktorí nielenže nedokážu vidieť, ale ktorí odmietajú vidieť tieto časy, v ktorých dnes žijete.

Prípravy sú zavŕšené a čas je zrelý na to, aby sa započalo so zmenami, pretože Ja nedovolím šelme, aby kradla duše.

Tento Boží zásah, ktorý bol prisľúbený ľudstvu tak dávno, sa udeje už veľmi skoro a potom začne boj za záchranu mojich detí.

Neobávajte sa mojej ruky, pretože keď dopadne, bude použitá na to, aby potrestala tých, ktorí sa pokúšajú zničiť moje deti.

Zastavím ich v tom, aby klamali a podvádzali duše.

Zabránim im v ich vražedných zámeroch a zmietnem ich nepravé kostoly, ich bezbožné kulty, ich falošné idoly, ich mestá a ich národy z povrchu zeme, pokiaľ budú aj naďalej odmietať ruku, ktorá ich živí.

Boli varovaní. Vy, moje milované deti, budete môjmu Synovi nápomocní pri ich záchrane.

Nikdy sa nestrachujte, pretože tí s pečaťou živého Boha sú nielen ochraňovaní, ale dostávajú aj milosti na obranu Božieho Slova tak, aby dar života bol udelení čo možno najviac dušiam. (…)

 

***

 

Akonáhle dôjde k Varovaniu, nastane veľký zmätok
utorok, 17. júl 2012, o 23:18 hod

(…) čas teraz rýchlo napreduje. Všetkých som vás doteraz pripravoval už po nejakú dobu. Vy, moji nasledovníci, viete, čo musíte robiť. Vaša osobná spoveď je dôležitá a musíte sa vynasnažiť, aby ste k nej odteraz pristupovali každý týždeň. Buďte v pokoji. (…) Prosím, aj naďalej sa vracajte k mojim Križiackym modlitbám a zamerajte sa na tie modlitby, ktoré sú určené na záchranu duší ostatných ľudí. (…) Postarajte sa o to, aby ste odteraz vo svojich príbytkoch mali svätenú vodu a benediktínsky kríž spolu s pečaťou živého Boha, ktorá bude visieť vo vašom domove. Toto všetko bude vašu rodinu ochraňovať. Riaďte sa mojimi pokynmi a všetko bude dobré. (…)

 

 ***

 

Svetu bude už čoskoro predložená najpodlejšia lož, pričom je ľudstvu nemožné, aby ju
v tomto čase rozpoznalo

piatok, 20.júl  2012, o 17:46 hod

(…) tri a pol roka zostávajúceho obdobia vo Veľkom súžení sa začne v decembri 2012.

Je to to obdobie, kedy sa objaví antikrist ako vojnový hrdina. (…) ak veľa úbohých duší dobrovoľne príjme jeho znamenie znak šelmy. Pretože on je šelmou v každom ohľade kvôli spôsobu, akým sa sám satan bude prejavovať v jeho tele. Bude na oblohe konať zázraky.

Bude uzdravovať ľudí.

On bude hlavou nového svetového náboženstva. On a falošný prorok, ktorý bude stáť na čele vonkajšieho prázdneho “obalu” katolíckej cirkvi na zemi, budú úzko spolupracovať, aby oklamali všetky Božie deti. (…) JUž viac nebude možné, aby ste mali úžitok zo sviatostí, iba ak len od kňazov, ktorí budú vo Zvyšku mojej Cirkvi na zemi. To je dôvod, prečo vám teraz dávam také dary, akým sú plné odpustky na odpustenie vašich hriechov. Neznamená to však, že sa tým nahrádza vykonanie svätej spovede u katolíkov. To bude spôsob, akým budete môcť zostať v stave milosti. (…) Vy, ktorí ste mojimi nasledovníkmi, nezabúdajte, že ste vždy ochraňovaní pečaťou živého Boha. Musíte túto Pečať rozširovať a dávať ju čo možno najviac ľuďom.

Prosím, pochopte, že vám tieto veci hovorím preto, aby som vás pripravil tak, aby ste mohli čo možno najviac dušiam zabrániť prijať znak šelmy.

Satan použije moc na posadnutie tých duší, ktoré príjmu znak (šelmy) a bude veľmi ťažké ich zachrániť. Vy, moji nasledovníci, budete vďaka tejto misii dostávať pokyny na každom kroku tejto cesty. Nesmiete dovoliť, aby do vašich sŕdc prenikol strach, pretože budem to Ja, kto vás naplní odvahou, silou, odolnosťou a dôverou tak, aby ste povstali so vztýčenými hlavami, keď budete pochodovať v mojej armáde.

Nezabúdajte, že satan túto bitku nemôže vyhrať, lebo to sa nikdy nemôže stať.

Zvíťaziť môžu iba tí, ktorí budú mať pečať živého Boha a tí, ktorí zostanú verní a pevne oddaní Bohu. (…)

 

***

 

Prosím všetky Božie deti, aby ešte raz zasvätili mesiac august záchrane duší
streda, 1.august 2012, o 16:45 hod

(…) je tu veľa zmien, z ktorých mnohé, ktoré vám boli v minulosti odhalené, sa ukážu vo svete.

Bude veľa skazy, veľa nepokojov a trestov – všetky tieto veci prídu kvôli hriechom ľudstva. Prosím všetky Božie deti, aby ešte raz zasvätili mesiac august záchrane duší.

To, čo musíte robiť, je nasledovné: Choďte každý deň na svätú omšu a prijímajte svätú Eucharistiu.

A potom sa každý deň o tretej hodine popoludní modlite ruženec Božieho milosrdenstva.

Tí z vás, ktorí môžete – mali by ste zachovávať v jednom dni v týždni pôst.

Moje deti budú otrasené, keď nastanú tieto zmeny, ale nikdy sa nesmiete obávať ruky môjho Otca, pokiaľ ste verní učeniu jeho milovaného Syna, Ježiša Krista.

Prosím, majte v nasledujúcich mesiacoch vo svojich domovoch blízko seba Pečať živého Boha, pretože sa toho veľa udeje.

(…)

Tým, že sa modlíme za záchranu duší, konáme svätú vôľu môjho Otca.(…)

 

 

***

Nová éra bude ohlasovať môj Druhý príchod. Čas je krátky.
utorok, 11.september 2012, o 19:30 hod   

(…) Vedzte, že Mojím cieľom je zachrániť všetky duše. Nikdy nezabudnite, že Môj Otec dal ľudstvu zbroj, ktorú potrebuje, aby zachránilo duše s Milosťou imunity.

Uchopte ju, pretože skrze ňu môžu byť zachránené všetky duše. Len myslite na nádherný svet, ktorý leží pred vami. Nikto tam nebude trúchliť nad žiadnym členom svojej rodiny strateným v pekelných plameňoch. Vy, Moji nasledovníci, máte moc zatvoriť brány pekla skrze vaše modlitby k záchrane duší.

Nech nikto nezamieta Moje slová.

(…) Táto milosť imunity je darom Boha Otca. Máte povinnosť, Moji zasvätení služobníci, dať ju Božím deťom, aby pomohla zachrániť duše. 

Je toľko práce, ktorú je potrebné urobiť v šírení Môjho Slova, ale nezostáva dosť času.

Choďte robte vaše poslanie, Moji učeníci, rozširujte Moje litánie, najmä milosť imunity. Choďte a taktiež povedzte ľuďom o Pečati živého Boha a o modlitbe plnomocných odpustkov za odpustenie hriechov.

Boli ste teraz pripravení, aby ste uchopili svoje zbrane v mene Boha a pomohli Mi, vášmu Ježišovi, zachrániť ľudstvo. Nová éra bude ohlasovať Môj Druhý príchod. Čas je krátky.

Pamätajte, úplne Mi dôverujte a Ja vás oslobodím od starostí a strachu.

Všetko, čo musíte urobiť, je, odovzdať sa v modlitbe. Ponúknite vaše modlitby za duše, a všetko bude v poriadku. (…)

 

 

***

 

Bola vám daná výzbroj. Používajte ju.
štvrtok, 1. november 2012, o 18:00 hod 

(…) musíte teraz povstať a zhromaždiť sa zjednotení v láske, aby ste sa pripravili na ťažké časy, ktoré sú pred vami. Vy, moja silná armáda, ste požehnaní a chránení pečaťou môjho Otca, pečaťou živého Boha.

Pri tom všetkom, čo na vás budú zo všetkých strán hádzať, pamätajte, že Ja som s vami. (…) Tento boj sa rozpúta pred celým svetom a vy, moja armáda, sa nesmiete triasť od strachu. V mojom kráľovstve je všetko tak, ako má byť a vy tam máte zaistené svoje miesto. To kvôli druhým sa musíte teraz znepokojovať.

Dostali ste výzbroj. Používajte ju. Moje Križiacke modlitby pomôžu zmierniť mnohé hrôzy, zapríčinené hriechmi ľudstva. Prosím, modlite sa túto modlitbu na zmiernenie trestov. (…) Vy, moja armáda, ste v každom smere pripravení. Jediné, čo musíte robiť, je dôverovať Mi. Keď Mi budete úplne dôverovať, dokážete Mi, vášmu Ježišovi, odovzdať všetku vašu lásku, vaše utrpenie, vaše starosti a bolesti. Keď sa tak stane, potom musíte všetko ponechať v mojich svätých a milosrdných rukách. (…)

 

 

 

 Zoznam posolstiev bude v blízkej budúcnosti dokončený.

Boh Otec: Všetci anjeli nebeskej hierarchie sa v tomto čase zhromažďujú v štyroch kútoch zeme
utorok, 6. november 2012, o 22:45 hod

(…)

 

Jedna polovica sa od pravdy neodchýli. Druhá polovica ju prekrúti.
streda, 21. november 2012, o 23:30 hod 

(…)

 

Boh Otec: Ponúkam vám najdokonalejšiu budúcnosť
štvrtok, 22. november 2012, o 19:00 hod

(…)

 

Budem súdiť živých i mŕtvych a len ti, ktorí sú toho hodní, môžu vstúpiť do Môjho Kráľovstva
pondelok, 10. decembra 2012, o 22:22 hod 

(…)

 

Práve tak ako slepý nemôže vidieť, budú v mojej Cirkvi v Ríme takí, ktorí vidieť môžu, ale ktorí odmietnu uznať pravdu
streda, 20. marec 2013, o 19:15 hod

(…)

 

Len tí s pečaťou Živého Boha uniknú tejto forme genocídy duše
štvrtok, 4. apríl 2013, o 19:45 hod 

(…)

 

Zázraky ktoré som sľúbil svetu, skrze moje Križiacke modlitby budú pribúdať.
sobota, 11. máj 2013, o 20:20 hod 

(…)

 

Až nastane čas šelmy, aby odhalila Antikrista, ukážu sa veľké znamenia
utorok, 21. mája 2013, o 16:30 hod 

(…)

 

Matka Spásy: Táto vojna za udržanie Božieho Slova bude znamenať, že tí kňazi, ktorí zostanú verní Bohu, budú musieť hľadať útočisko
pondelok, 5.august 2013, o 13:05 hod

(…)

 

Matka Spásy: Antikrist, ihneď po svojom ohlásení, vyhlási, že je zbožný kresťan
piatok, 23.august 2013, o 14:09 hod

(…)

 

Boh Otec: Deti , už sme len krátky čas od Veľkého dňa
piatok, 23. august 2013, o 15:00 hod

(…)

 

Veľká radosť zavládne všade. Potrvá 100 dní.
piatok, 30. august 2013, o 20:24 hod

(…)

 

Objavia sa štyri mocné ríše, ktoré budú hlavným zdrojom vojen
sobota, 21.september 2013, o 12:22 hod

(…)

 

Všetci sa upokojte a vedzte, že Boh je natoľko mocný, že žiadny čin, akokoľvek zlý, Ho nemôže pošliapať.
piatok, 11.október 2013, o 22:30 hod

(…)

 

Antikrist vytvorí príspevky, aby nalákal firmy, organizácie, a taktiež charity, aby pracovali pre jeho nové celosvetové obchodné centrum
sobota, 19. október 2013, o 20:00 hod

(…)

 

Aký mám z toho osoh, ak je človek privedený predo Mňa násilím a vzpiera sa?
Je to zbytočné.

nedeľa, 23. marec 2014, o 11:30 hod

(…)

 

Kniha pravdy bude pravým opakom novej lživej knihy
pondelok, 5. máj 2014, o 16:10 hod

(…)

 

Viera duchovných bude pošliapaná najväčším nepriateľom Boha, aký kedy kráčal po zemi – Antikristom
sobota, 7. jún 2014, o 20:00 hod

(…)

 

Vyzbrojím svojich anjelov a vyvolených k boju s tými, ktorí Ma odsudzujú
sobota, 23. august 2014, o 20:00 hod

(…)

 

Boh Otec: Moja láska zvíťazí nad zlom a nenávisťou
pondelok, 29. september 2014, o 20:50 hod

(…)

 

Vďaka tejto misii zachránim 5 miliárd duší
nedeľa, 9. november 2014, o 15:20 hod

(…)

 

Matka Spásy: Mám posolstvo pre rímskokatolícke duchovenstvo
piatok, 21.november 2014, o 16:15 hod

(…)

 

Moja misia na záchranu ľudstva je takmer dokončená
piatok, 13.február 2015, o 18:00 hod

(…)