MEDAILA SPÁSY

***

Avšak Medaila spásy je mimoriadny dar z neba, daný svetu kvôli veľkej láske, ktorú má môj Syn ku všetkým Božím deťom. Skrze moci mi danej na príkaz Večného Otca, bude táto Medaila zodpovedná za spásu miliárd duší.

***

(z posolstva 4. júna 2014; 14:13 hod) 

O medailE

Čo je Medaila Spásy?


Príkaz na vytvorenie a razenie medaily dostala Mária Božie Milosrdenstvo od Matky Božej v posolstve
z 18. júla 2013 o 19:14 hod:

„Moje dieťa, prosím, nechaj túto medailu navrhnúť a vyrobiť. Budem ťa viesť na každom kroku cesty,
a potom musíš zaistiť, aby bola dostupná po celom svete.…”

V tomto posolstve Panna Mária navrhla aj vzhľad medaily. Medaila Spásy so sebou prináša mnoho duchovných milostí a má dnes veľký význam. Podľa vyššie uvedeného posolstva by všetci, ktorí dostanú túto medailu, sa mali modliť Križiacku modlitbu 115. Medaila by mala byť požehnaná kňazom.

Modlitba

Križiacka modlitba 115
O dar obrátenia
Ó, Matka Spásy, pokry moju dušu Tvojimi slzami spásy.
Zbav ma pochybností.
Pozdvihni moje srdce, aby som pocítil prítomnosť Tvojho Syna.
Prines mi pokoj a útechu.
Oroduj za mňa, aby som bol skutočne obrátený.
Pomôž mi prijať Pravdu a otvor moje srdce k prijatiu milosrdenstva Tvojho Syna, Ježiša Krista.
Amen.

Predná strana Medaily
“Má byť vytvorený môj obraz a vyrazená medaila, kde na jednej strane mám byť umiestnená so slnkom za mojou hlavou a kde dvanásť hviezd je vpletených do tŕňovej koruny, sediacej na mojej hlave.”

Na Medaile sú latinské nápisy:
numisma salutis – Medaila Spásy (ang. the Medal of Salvation)
mater salutis – Matka Spásy (ang. Mother of Salvation)
Matka Spásy drží ruky zložené v modlitbe. Má zatvorené oči a cez hlavu závoj, ktorý jej padá na plecia.

Zadná strana Medaily
“Želám si, aby druhá strana Medaily zobrazovala Najsvätejšie Srdce môjho Syna s dvoma mečmi spásy, skríženými na každej strane. Meče spásy budú mať dvojaký význam. Prvý meč zabije šelmu a mne bola daná právomoc to v Posledný deň urobiť. Druhý meč prebodne srdcia najzatvrdilejších hriešnikov.”

Na zadnej strane medaily sú tiež písmená MS – prvé písmená titulu Matky Božej umiestnené na prednej strane medaily.
V strede je Srdce Ježišovo, tradične obklopené tŕňovou korunou, s plameňom a krížom nad ním. Srdce je zranené a krváca.
Vpravo dole je značka autorských práv ©

 

Výňatky z posolstiev o Medaile Spásy

Matka Spásy: „Táto medaila má byť dostupná vo veľkom množstve a potom, až ju dostanú tí, ktorí ju hľadajú, musí byť požehnaná kňazom a potom distribuovaná zadarmo ostatným. Táto Medaila Spásy ponúka dar obrátenia a spásy.
(z posolstva vo štvrtok 18.júla 2013 o 19:14 hod.)

Matka Spásy: „Môj Medailón Spásy obráti tých, ktorí ho nosia, a mojím Synom im bude prejavené milosrdenstvo. Žiadam ťa, dieťa, aby si nechala vyrobiť Medailón Spásy.”
(z posolstva z piatku, 23.augusta 2013, o 14:09 hod.)

Boh Otec: „Choďte a pamätajte, že Ja Som Jediný Všemohúci a Moja je všetka moc. Čoskoro zničím zlých a odhalím vám môj Nový raj. Buďte trpezliví. Dôverujte Mi. Nasledujte môjho Syna a prijmite dary, ktoré On a jeho milovaná Matka, Nepoškvrnená Panna Mária vám prináša v podobe Križiackych modlitieb a Medailónu Spásy.”
(z posolsta z piatku, 23.augusta 2013, o 15:00 hod.)

Matka Spásy: „Mojou povinnosťou je ponúknuť čo najviac hriešnikom možnosť záchrany ich duší. Robím to skrze zjavenia, ktoré sú dosvedčené kdekoľvek sa zjavujem, k zapáleniu viery u hriešnikov. Teraz to robím poskytnutím medailónu spásy. Moje dieťa, ako som povedala, tento medailón musí byť svetu dostupný tvojím prostredníctvom a podľa mojich inštrukcií. Tieto inštrukcie sú známe iba tebe. Tieto medailóny obrátia všetky duše, ktoré sú otvorené milosrdenstvu môjho Syna, Ježiša Krista. Výsledkom potom bude spása miliónov.”
(z posolstva zo soboty, 14.septembra 2013, o 16:10 hod.)

Ježiš: „Vedzte teraz, že dary, ktoré vám boli dané mojou Matkou v priebehu storočí, musia byť použité, aby ste sa ochránili. Vedzte tiež, že Medaila Spásy – silnejšia než akákoľvek iná – bude vašou obranou proti vábeniu antikrista. Bude urobený každý pokus zastaviť Medailu Spásy, ale nič nezastaví sily spojené s týmto darom.”
(z posolstva zo štvrtka, 20.februára 2014, o 18:39hod.)

Matka Spásy: „Pre tých, ktorí reagujú na mňa, Matku Spásy, jeho (Satanova) nenávisť bude najviac viditeľná, keď moja Medaila Spásy bude dostupná po celom svete. Medaila Spásy obráti miliardy duší, a preto Zlý urobí všetko, aby tomu zabránil. Skrze takéto útoky uvidíte číru zlosť, ktorú bude chrliť Zlý
a všetci jeho zástupcovia, pretože on nechce, aby táto Medaila bola daná Božím deťom. ”
(z posolstva z utorka, 25.marca 2014, o 15:30 hod.)

Matka Spásy: „Avšak Medaila spásy je mimoriadny dar z neba, daný svetu kvôli veľkej láske, ktorú má môj Syn ku všetkým Božím deťom. Skrze moci mi danej na príkaz Večného Otca, bude táto Medaila zodpovedná za spásu miliárd duší. Je to možné preto, lebo akonáhle duša prijme túto Medailu
s otvoreným srdcom, spôsobí obrátenie. Moja úloha Spoluvykupiteľky v napomáhaní môjmu Synovi
v jeho veľkom pláne všetkých zjednotiť a priniesť im večný život, už bola stanovená. Ako Matke Spásy, všetka moc mne udelená k rozdrveniu hlavy hada spôsobí, že jeho moc sa rýchlo zmenší. To je dôvod, prečo Zlý pohŕda touto medailou a zneužije každú dušu, ktorú zamorí, k vykrikovaniu ohavností
a k boju proti nej. Musíte neustále ignorovať ducha zla…”
(z posolstva zo stredy, 4.júna 2014, o 14:13 hod.)

Matka Spásy: „Moje drahé dieťa, Boh chce zachrániť každého jedného človeka, každej viery, rovnako ako tých, ktorí popierajú Jeho existenciu a existenciu Jeho Syna, Ježiša Krista. To je dôvod, prečo ľudia každého veku, každej kultúry, každého vyznania, musia prijať Medailón Spásy.
Každej osobe, ktorá dostane Medailón, aj keď ju nebude môžné ju posvätiť, bude daný mimoriadny dar. Čoskoro potom im Boh vštiepi milosť, náhľad do ich vlastnej bezmocnosti a uvedomenie si všemohúcnosti Božej lásky. Osvieti dokonca aj najtvrdohlavejšie duše a tých, ktoré majú srdce z kameňa. Čoskoro budú hľadať Pravdu a potom budú volať k Bohu, prosiac Ho o pomoc, aby uľahčil ich srdciam a naplnil ich svojim veľkým milosrdenstvom.
Neodmietajte tento dar medailónu Spásy, pretože táto posledná medaila, ktorú vám prinášam skrze milosrdenstvo Božie, pritiahne miliardy duší k večnému životu. Keď mi môj Otec dal pokyny, aby som ponúkla svetu najsvätejší ruženec, skrze svätého Dominika, mnohí ho odmietli. Robia to ešte dnes, lebo si myslia, že bol vytvorený mnou. Bol mi daný preto, aby všetci, ktorí sa ho modlia, mohli nájsť ochranu pred Zlým. Je to na môj príhovor, že dušiam sú odkázané mimoriadne milosti a ochrana proti vplyvu Zlého.
Nedopustite sa tej chyby, že by ste Medailón odmietli, pretože je určený celému svetu a budú s ním spojené mnohé zázraky. Tí, ktorí ho odmietnu, alebo sa budú snažiť zabrániť iným ho prijať, budú popierať spásu – najmä ateisti, ktorí Boží zásah najviac potrebujú. Vždy musíte predkladať tých ľudí, ktorí odmietajú Boha, pred trón môjho Otca a úpenlivo prosiť o milosrdenstvo pre ich duše.
Prosím, postarajte sa, aby Medailón Spásy dostalo čo najviac ľudí.”
(z posolstva z pondelka, 20.januára 2014, o 12:09 hod.)

Matka Spásy: „Medailón Spásy, keď ho budete nosiť, vás bude, spolu s ostatnými milosťami,
ktoré sľubuje, chrániť pred mocou antikrista. ”
(z posolstva z piatku, 7.februára 2014, o 15:50 hod.)

Ježiš: „Pečať Živého Boha vás ochráni pred znakom šelmy a Medaila Spásy pred kacírstvom, ktoré sa bude valiť z úst mojich nepriateľov, ktorí sa zmocnia mojej Cirkvi na zemi.”
(z posolstvo z pondelka, 5.mája 2014 roku, o 16:10 hod.)

Ježiš: „Moja misia na záchranu ľudstva je už takmer dokončená. Môj Zvyšok bol vytvorený. Dostali ste dary Pečate Živého Boha, Medailón Spásy a Križiacke modlitby. Budú vašou zbrojou proti môjmu protivníkovi.”
(z posolstva z piatku, 13.februára 2015, o 18:00 hod.)

Misia Spásy