666 bude skryté číslo vložené do čipu, ktorého prijatie vám nanútia podobne ako hocaké iné očkovanie

piatok, 1. júna 2012 o 20,15hod

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, antikrist už pripravuje svoj mierový plán, ktorý zavedie čoskoro potom, ako sa rozšíria vojny na Strednom východe a keď bolesť a strašné utrpenie budú nasvedčovať tomu, že už niet žiadnej známky nádeje.

Vtedy sa náhle objaví on (antikrist) a predstaví sa svetu ako muž mieru žiarivý drahokam, ktorý sa bude trblietať uprostred
temnoty.

Keď sa objaví, bude považovaný za jedného z najcharizmatickejších politických vodcov všetkých čias.

Jeho šarmantná, príťažlivá a úhľadne pôsobiaca osobnosť bude miasť väčšinu ľudí.

Bude vyžarovať lásku a súcit a bude považovaný za kresťana. Časom pritiahne mnoho nasledovníkov, ktorých počet sa  rozrastie natoľko, že sa stane podobný Mne, Mesiášovi (antikrist, podobne ako svojho času Ježiš, vzbudí všeobecný verejný záujem pozn. prekl.).

Bude vnímaný ako ten, ktorý sa usiluje o jednotu medzi všetkými národmi a bude milovaný takmer v každej krajine sveta.

Potom sa bude zdať, že oplýva nadprirodzenými schopnosťami. Mnohí uveria, že bol poslaný mojim Otcom a že je Mnou, Ježišom Kristom, Spasiteľom sveta.

Budú sa k nemu modliť, milovať ho, vzdávať sa pre neho svojich životov a on sa z nich bude len smiať a robiť si z nich  posmech vtedy, keď ho nebudú môcť vidieť.

Bude to najväčší podvod všetkých čias a jeho zámerom je ukradnúť vaše duše a odviesť vás preč odo Mňa.

On a falošný prorok, ktorý sa ako kráľ usadí na Petrov stolec, budú tajne snovať plány s cieľom zaviesť jedno svetové náboženstvo.

Bude sa zdať, akoby sa jednalo o náboženstvo kresťanského typu, ktoré hlása lásku. Nebude to však láska k blížnemu, ktorá pochádza od Boha. Namiesto nej bude preferovať lásku a vernosť antikristovi a lásku k sebe samému (narcizmus pozn. prekl.).

Táto ohavnosť sa tým ale neskončí, pretože keď zvedú Božie deti, začnú útočiť.

Náhle sa bude od všetkých požadovať, aby prijali znak spolunáležitosti k jednému svetu – zjednotenému svetu, na ktorom sa budú musieť podieľať všetci ľudia.

Cez tento (znak, ktorým bude čip- pozn. prekl.) budú mať pod kontrolou vaše peniaze, váš prístup k potrave a to, ako žijete.

Prídu nariadenia, z ktorých mnohé spôsobia, že z vás budú väzni. Kľúčom k vašej cele, ktorá vás bude držať pod ich kontrolou, bude znak šelmy.

666 bude skryté číslo vložené do čipu, ktorého prijatie vám nanútia podobne ako hocaké iné očkovanie.

Keď už raz bude vovedený (do tela), otrávi nielen vašu myseľ a dušu, ale aj vaše telo. Pretože spôsobí (smrteľnú) epidémiu, určenú na to, aby vyhladila väčšiu časť svetovej populácie.

Nesmiete prijať ten znak. Namiesto toho vám dám pokyny, čo máte robiť.

Mnohí znak príjmu, pretože sa budú cítiť bezmocní.

Pečať živého Boha, moja križiacka modlitba  (33) je vašim záchranným lanom.

Keď prijmete moju pečať ochrany, ktorú vám dáva môj Večný Otec, nebudete musieť prijať tento znak.

Nebude sa vás to dotýkať (nútené prijatie znaku šelmy, čipu pozn. prekl.). Váš dom nebude vidno, nebudú ho hľadať a ani sa nestane (ich) cieľom, pretože v očiach satanovej armády sa stane neviditeľným.

Budete si musieť skryte uchovávať potraviny, ktoré vám vydržia po dobu niekoľkých rokov. Budete si musieť dopestovať vaše vlastné plodiny, mať zásoby vlastnej vody a mať okolo seba všetky posvätené predmety.

Zvyšok mojej Cirkvi sa bude rozrastať a rozširovať a bude vám poskytnuté útočisko, pokiaľ to bude nutné.

Teraz treba veľa plánovať.

Sú (mnohí) takí, ktorí sa tomu, čo robíte, smejú alebo hovoria nasledovné: “Určite by Ježiš od vás nežiadal, aby ste to robili?!
A či sa On snáď nepostará o všetkých svojich nasledovníkov v čase ich núdze?”

Dokonca i jediný bochník chleba a jedna ryba môžu byť rozmnožené. Takže nezáleží na tom, ak máte len trochu potravín,  pretože Ja vás ochránim a budete v bezpečí.

Vytrvalo sa modlite za tie duše, ktoré sa nebudú môcť vyhnúť znaku (šelmy).

Tie nevinné duše, ktoré budú v čase, kedy budú prinútené prijať čip, v stave milosti, budú zachránené.

Vy ostatní si musíte (už teraz) plánovať, ako ochránite vaše rodiny a vašu vernosť a oddanosť k najsvätejšej Eucharistii a k svätej omši.

Keď antikrist pohltí všetky náboženstvá, budú jedinými zbraňami, voči ktorým bude bezmocný, svätá omša a premena (transsubstanciácia) chleba a vína v moje telo a krv v najsvätejšej Eucharistii.

Moje sväté omše musia pokračovať. Tí z vás, ktorí to viete, sa teraz musíte zhromažďovať v skupinách a začať s prípravami (plánovať spolu s vernými kňazmi možnosť stretávania sa na tajných sv. omšiach v časoch perzekúcie a zákazu výkonu sv. omší spojených s prijímaním sv. Eucharistie pozn. prekl.).

Čím skôr sa pripravíte, tým viac vám bude daných milostí, aby sa vaše rady rozrástli po celom svete.

Skala (na ktorej stojí sv. Cirkev pozn. prekl.) bude zaťažená novou budovou, o ktorej budú hovoriť, že je mojim novým chrámom. Ale to je lož.

Ale keď sa prenasledovanie skončí, bude mať zvyšok mojej Cirkvi a môj ľud znovu postavený chrám a môj Nový Jeruzalem zostúpi z neba.

Zostúpi v sláve a v rovnakom čase zaznejú poľnice v nebi a na zemi.

A potom prídem. Ty, moja dcéra, ohlásiš môj príchod a mnohí padnú na zem a vo vytržení budú plakať slzami úľavy, lásky a radosti.

Pretože to bude konečne tá chvíľa, na ktorú (tak dlho) čakali. Obloha sa rozžiari, zaznie burácanie hromu a v sladkom súzvuku sa bude niesť spev anjelských chórov, zatiaľ čo všetky Božie deti budú vítať pravého Mesiáša.

Ja, Ježiš Kristus prídem, aby som súdil. A nebesia a zem sa spoja v jedno.

Povstane nová slávna nádhera – obnovená zem a nový raj, ktorý objíme všetkých tých, ktorých mená sú zapísané v Knihe  živých a ktorí sa zjednotia ako jeden.

A zatiaľ čo sa koniec starej zeme, pošpinenej škvrnou hriechu, bude chýliť ku koncu, započne nová éra.

Toto je to, o čo sa musíte snažiť. Toto je to, na čo máte nárok ako na časť vášho prirodzeného (právoplatného) dedičstva.

Zamerajte sa len na záchranu všetkých duší.

To je dôvod, prečo si nesmiete všímať prekážky, ktoré sa pred vás kladú. Prenasledovanie. Bolesť. Hrôzy zla rukami iných. Jediné, na čom (naozaj) záleží, je záchrana duší.

Váš Spasiteľ
Ježiš Kristus