Boh Otec: Mená tých, ktorí sú v knihe živých, sú hlavným cieľom šelmy

sobota, 3. augusta 2013 o 13:17 hod. 

Moja najdrahšia dcéra, volám ľudstvo z najvyššej a najsvätejšej ríše.   

Moje úbohé dietky, ako trpíte pre Luciferov hriech, ale musíte vedieť, že svojou všemohúcou mocou vymažem jeho i všetkých padlých anjelov z povrchu zeme. Ten čas sa blíži, preto sa musíte pripraviť.   

Vedzte, že padlí anjeli a démoni sú pre väčšinu z vás neznámi a neviditeľní, ale chodia medzi vami a každý deň vás pokúšajú, aby ste padli. Keď vás vtiahnu do tejto siete klamstva, čoskoro zistíte, že si nebudete môcť oddýchnuť či nájsť skutočný pokoj vo svojich dušiach.   

Vyhlasujem, že tí, ktorí sa nechajú zviesť falošným prorokom, sa ocitnú stratení a zmätení, keď prijmú veľký podvod, ktorého sa stanú dobrovoľnými obeťami. Keď sa obrátite ku Mne a k môjmu milovanému Synovi, Ježišovi Kristovi, vôbec sa vám to tak nebude zdať. Budete veriť, že sviatosti sú rovnaké, hoci vám budú predstavené inak. Stanú sa prázdnymi nádobami a pre mňa už nebudú prijateľné. 

Svet je môj, no moje deti nechcú mňa, svojho milovaného Otca, svojho Stvoriteľa. Ich myseľ bola zablokovaná a zlý použil môj dar inteligencie, aby ich zlákal k presvedčeniu, že by som nemohol existovať. Tí, ktorí vo mňa neveria, nebudú mať skutočnú lásku, radosť ani pokoj vo svojich životoch. Ani neprijmú večný život. Namiesto toho budú vyhľadávať len pôžitky tela, hoci vedia, že ich život na zemi je krátky.   

Ja ako Otec, ktorý miluje každého z nich, ich pritiahnem k sebe prostredníctvom veľkého milosrdenstva môjho Syna. Moja moc je všeobjímajúca a satan, môj Lucifer, ktorý sa pre svoju pýchu odrezal od môjho bedra, ma nikdy neporazí. Tí, ktorí ho nasledujú, preto vrazili rovnaký klin medzi seba a mňa. Spoznajú podľa znamení, ktoré teraz zjavujem, že existuje len jeden Boh, jeden Stvoriteľ, jeden raj. Všetky raje, o ktorých im rozprávajú falošní proroci vo svete, ktorí odvádzajú moje deti odo mňa, neexistujú a ani nikdy existovať nemôžu. Ja som všetko, čo je. Ja som všetko stvoril. Ja všetko ukončím. Všetko musí byť podľa mojej svätej vôle. Bojujte s mojou vôľou a stanete sa ničím. Prijmite moju vôľu a zostanete mojím dieťaťom.   

Tým, ktorí vo mňa veria, nikdy nesmiete odmietnuť môjho Syna, Ježiša Krista. Prišiel som na svet skrze môjho Syna, aby som vás priviedol späť do môjho milosrdenstva, ale vy ste Ho odmietli. Zabili ste ho, no napriek tomu ste nikdy nezabili moju lásku k vám. Práve preto som dovolil Jeho ukrižovanie, aby vám priniesol spásu. Táto, smrť môjho Syna na kríži, sa stala vašou cestou k spáse. Jeho smrť nebola tým, čím sa zdala byť – zlyhaním v očiach zlého. Práve vďaka tomuto skutku veľkého utrpenia, znášaného s najväčšou pokorou, porazil satana. A práve vďaka smrti môjho Syna na kríži satanova moc nad ľudstvom zlyhala. Aj keď nemôže so sebou do priepasti vziať všetky moje deti, mnohí sa aj tak nechajú zviesť jeho klamstvami. Toto je dôvod, prečo musíte bojovať, deti, nielen za svoje vlastné duše. Ak ma milujete, budete milovať aj môjho Syna. Ak milujete môjho Syna, musíte mu pomôcť zachrániť všetkých hriešnikov.   

Obraciam sa na vás, aby som vám povedal, že keď volám na duše, najmä na tie, ktoré ma nepoznajú, ako aj na tie, ktoré ma poznajú, ale odmietajú prijať moje prikázania, že majú len veľmi málo času, aby sa zachránili pred večným utrpením.    

Mená tých, ktorí sú v knihe živých, sú hlavným cieľom šelmy. Mnohé z týchto duší sú nasledovníkmi môjho Syna a sú verné Cirkvi. Obrátia sa proti môjmu Synovi tým, že prijmú nové zákony, nepochádzajúce od môjho Syna, ktoré budú nútení prehltnúť ako nové náboženstvo. Toto nové náboženstvo sa starostlivo plánovalo mnoho rokov. Vychádza zo satanistických rituálov, ale mnohí to nepochopia. Keď prijmete tieto rituály, dáte satanovi moc. Keď mu túto moc dáte, budete potrebovať veľa modlitieb, pretože vás pohltí na tele aj na duši.   

Moje deti, teraz zasahujem prostredníctvom trestov na zemi. Úbohé duše, ktoré prichádzajú o život v dôsledku týchto trestov, pomáhajú zachrániť tých z vás, ktorí sú pre mňa stratení.    

Keď sa budete cítiť vystrašení zlobou satana a jeho vplyvom na váš život, pamätajte, že Ja zničím jeho predstaviteľov na zemi. Skrátim vaše utrpenie, pretože chcem zachrániť duše. Keby som dovolil, aby toto zlo pokračovalo, nemohol by som zachrániť všetky duše, ktorých mená sú v knihe živých.  

Váš milovaný Otec
Boh Najvyšší