Boh Otec: Prijmite túto poslednú šancu alebo čeľte strašnému trestu

Streda, 28. decembra 2011 o 15:15 hod.

Moja dcéra, teraz máš povinnosť informovať Moje deti všade o naliehavej potrebe hľadať vykúpenie.

Kvôli Môjmu veľkému Milosrdenstvu teraz posielam svojho Syna, aby ponúkol ľudstvu poslednú šancu obrátiť sa späť ku Mne, ich nebeskému Otcovi.

Môžem prezradiť, že veľké Milosrdenstvo, ktoré sa má prejaviť všetkým Mojim deťom, sa uskutoční iba raz.

Oni, Moje deti, musia prijať túto poslednú šancu na záchranu alebo prijať, že na svet padne strašný trest.

Každá jednotlivá duša na Zemi čoskoro uvidí znamenia Osvietenia svedomia.

Každý z nich padne na kolená v zahanbení, keď uvidia, pravdepodobne po prvý krát, aké bolestivé sa ich hriechy javia v Mojich Očiach.

Tí, ktorí majú láskavé a pokorné srdce, prijmú toto veľké Milosrdenstvo s vďačnosťou a úľavou.

Pre ostatných to bude veľmi ťažká skúška a mnohí odmietnu Moju Ruku Lásky a Priateľstva.

Moja dcéra, modli sa naliehavo za tieto duše, pretože bez modlitieb nemôžu dostať druhú príležitosť.

Svet nakoniec prijme moc Svojho nebeského Otca, keď zázrak na oblohe uvidí každý, nech by bol kdekoľvek.

Zrod Nového sveta je takmer u vás. Uchopte Moje Milosrdenstvo teraz, kým môžete. Neodkladajte to až na poslednú minútu.

Spojte sa ako jeden, v jednote so Mnou, aby ste objali Novú Éru mieru, ktorá čaká na všetky tie milostivé duše, ktoré Ma milujú.

Moje Milosrdenstvo je také veľké, že modlitba, ktorú Môj Syn dal svetu prostredníctvom teba, Moja dcéra, o imunitu pre tieto duše (viď nižšie úryvok z Križiackej modlitby č. 13), bude mať takú moc, že duše, ktoré sú ešte v temnote, môžu byť a aj budú zachránené.

Ó, Nebeský Otče, skrze lásku tvojho milovaného Syna, Ježiša Krista, ktorého utrpenie na kríži nás spasilo od hriechu, prosím, zachráň všetkých tých, ktorí naďalej odmietajú jeho ruku milosrdenstva.

Zaplav ich duše, drahý Otče, dôkazom tvojej lásky.

Úpenlivo ťa prosím, Nebeský Otče, vypočuj moju modlitbu a zachráň tieto duše od večného zatratenia.

Skrze tvoje milosrdenstvo im dovoľ, aby ako prví vstúpili do Novej éry mieru na zemi. Amen.

Nezabudnite deti, akú moc má modlitba a ako môže zmierniť trest.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, aby svet mohol byť a bol zachránený a aby mohlo byť Veľké súženie odvrátené.

Váš nebeský Otec

Boh Najvyšší