Boh Otec: Sľub imunity pre tých, ktorí odmietajú Ježiša

Nedeľa, 11. decembra 2011 o 15:30 hod.

Moja vzácna dcéra, ďakujem ti za odpoveď na toto dôležité volanie z Nebeskej ríše, keď Som ťa požiadal, aby si prijala Mystické spojenie s Mojím vzácnym Synom, Ježišom Kristom.

Som prítomný v Mojom Synovi, Ježišovi, ako je On vo Mne zjednotený s Láskou Ducha Svätého. Preto je teraz tvoja duša prepojená s Mojou, a všetko ti bude oveľa jasnejšie.

Moje dieťa, bola si sformovaná ako stvorenie podľa Môjho priania tak, aby si sa naplno mohla stať hodnou pre túto Božskú Misiu. Boli ti dané slzy Božského zásahu, aby si mohla okamžite rozpoznať toto nové, neočakávané volanie. Teraz, ako si ronila svoje slzy, už viac neplač, pretože odteraz zavládne v tvojej duši už len šťastie.

Moja dcéra, zarmucuje Ma, že Ma už nik na svete nespoznáva. Mnohí už na Mňa úplne zabudli. Pre mnohé Moje deti už neznamenám nič.

Musíš Mi pomáhať, dcéra, keď prejavím Svoju Prítomnosť, aby Som bol spoznaný skrze modlitbu.

Modlite sa, prosím, aby celé ľudstvo prijalo Dar nového života, ktorý im teraz dá Môj milovaný Syn, Ježiš Kristus.

Nikto skutočne nerozumie Mojim starostiam o tie duše, ktoré odmietajú Mňa alebo Existenciu Spasiteľa, ktorého Som poslal na svet.

Tieto úbohé duše, tak plné logických vysvetlení, ktoré používajú na arogantné odmietnutie Mojej Existencie, sú pre Mňa v tejto chvíli stratené. Ich jediná záchrana – pretože mnohí počas Varovania odmietnu ponuku Božieho Milosrdenstva – bude skrze modlitby tých detí, ktoré milujú Otca.

Mnohí, ktorí Ma neprijímajú, o Mne stále vedia len veľmi málo. Ja Som Boh Otcovskej Lásky, nebeský Otec, ktorý dozerá na každé Svoje dieťa, silné, slabé, choré, dobré aj skazené. Žiadne nie je vylúčené z Mojej nekonečnej Lásky, bez ohľadu na to, aká čierna je ich duša.

Vyzývam vás, deti, aby ste sa ku Mne modlili v Mene Môjho Syna na zadosťučinenie za všetky hriechy ľudstva.

Môj Syn zahalí teraz celé ľudstvo, a keď uplynie Osvietenie svedomia budú skutočne potrebné vaše modlitby v tejto fáze. Deti, vaše modlitby pomôžu zachrániť tých ľudí, ktorí budú vzdorovito pokračovať v odmietaní Milosrdenstva, ktoré im preukáže Môj Syn.

Môj slávnostný prísľub, deti je, že všetkým tým, ktorí volajú ku Mne v Mene Môjho Syna, Ježiša Krista, o záchranu vašich bratov a sestier, udelím okamžitú milosť imunity. Mimoriadne milosti obdrží každý jeden z vás, ktorý sa zaviaže, že sa bude za ich duše modliť celý mesiac. Tu je to, čo od vás žiadam, aby ste sa modlili (križiacka modlitba č. 13).

Ó, Nebeský Otče, skrze lásku tvojho milovaného Syna, Ježiša Krista, ktorého utrpenie na kríži nás spasilo od hriechu, prosím, zachráň všetkých tých, ktorí naďalej odmietajú jeho ruku milosrdenstva.

Zaplav ich duše, drahý Otče, dôkazom tvojej lásky.

Úpenlivo ťa prosím, Nebeský Otče, vypočuj moju modlitbu a zachráň tieto duše od večného zatratenia.

Skrze tvoje milosrdenstvo im dovoľ, aby ako prví vstúpili do Novej éry mieru na zemi. Amen.

Váš Nebeský Otec

Boh Najvyšší

(Poznámka na vysvetlenie: Imunita bude udelená tým, za ktorých sa modlíte.)