Boh Otec žiada Svoje deti, aby sa spojili v modlitbe

Utorok, 15. novembra 2011 o 11:00 hod.

Prichádzam dnes, Moja dcéra, aby Som zhromaždil Moje drahé deti a všetkých tých, ktorí vo Mňa veria, aby sa spoločne modlili za záchranu všetkých duší na Zemi.

Je Mojim prianím, aby ste dokázali svoju nekonečnú lásku k Najsvätejšej Trojici tým, že prejavíte pokoru láskou jeden k druhému, aby tak hriech mohol byť odpustený celému ľudstvu.

Ja Som Boh Spravodlivosti, ale v prvom rade Som Boh Lásky a Milosrdenstva. Moja otcovská Božská Láska k vám sa odráža v Mojej Milosrdnej Dobrote. Preto je Mojím zámerom zachrániť všetky duše, v týchto konečných časoch, ako ich poznáte na Zemi. Nebojte sa, deti. Mojím zámerom nie je vás vydesiť, ale objať vás vo všetkej Mojej všeobjímajúcej Láske ku každému Môjmu dieťaťu.

Vyzývam všetky Moje deti, najmä tie duše, ktoré sú plné lásky ku Mne, ich Tvorcovi, aby sa spojili s vašimi bratmi a sestrami a povstali proti zlu vo svete.

Deti, satan a všetci démoni z pekla sa teraz potulujú po Zemi na odpor proti Mne počas týchto posledných čias. Sú rozptýlení všade vo svete, aby prenasledovali duše a privádzali ich na pokraj šialenstva.

Vplyv zla je v tomto čase pociťovaný takmer každým jedným z vás. Je to preto, lebo Moja Existencia a Existencia Môjho milovaného Syna boli popreté, odmietnuté a odhodené bokom, preto temnota teraz pokrýva váš svet. Bez toho, aby ste uznali Pravdu svojho stvorenia na tejto Zemi, vy, moje milované deti, ste sa nevedomky stali terčom satana.

Odkedy táto nákaza zachvátila váš svet, všimnete si vo svojom živote množstvo zmien. Vražda, nenávisť, odpor k ohlasovaniu Mojej Slávy alebo k uznaniu Mojej Existencie, vojna, prenasledovanie, chamtivosť, ovládanie a morálny úpadok. Všetka táto skazenosť vo vašom svete bola vytvorená satanom a rozšírená hriešnikmi, tak otvorenými jeho falošným, prázdnym sľubom.

On, satan, pokúša v prvom rade hriešnikov, hladujúcich po moci a tých, ktorí majú slabú vieru. Potom, čo ich zviedol, ich potom vlastní. Oni potom nasledovne infikujú iných a spôsobujú strašnú bolesť tým, že týrajú svojich spolubratov a spolusestry.

Vy, Moji milovaní verní, ste teraz Mnou povolaní, aby ste vstali a bránili Moje Sväté Slovo, aby mohlo byť ľudstvo spasené. Urobíte to dvojakým spôsobom. Po prvé, prostredníctvom neustálej modlitby, a po druhé šírením Môjho Najsvätejšieho Slova. Modlitba nielenže pomôže zachrániť ľudstvo od pekla a od úplnej odlúčenosti odo Mňa, ale zmierni tiež dopad Mojej trestajúcej Ruky. Táto trestajúci Ruka, a nemajte o tom žiadne pochybnosti, dopadne na skazených hriešnikov, ktorí dovolili duchu temnoty ovládnuť ich správanie k nevinným, na nich závislých ľuďoch, nad ktorými vykonávajú kontrolu.

Ja, Boh Otec, žiadam z nebies Moje deti, aby počuli Moju prosbu, keď ich úpenlivo žiadam, aby okamžite povstali. Spojte sa v modlitbe a modlite sa nasledovné:

Bože Najvyšší, v mene tvojho milovaného Syna Ježiša Krista, ktorého si obetoval, aby si nás, tvoje úbohé deti, zachránil z plameňov pekla, vypočuj našu modlitbu. Dovoľ, aby sme ti ponúkli naše pokorné obete a prijali skúšky a protivenstvá ako prostriedok k získaniu spásy všetkých duší počas Varovania. Naliehavo ťa prosíme, aby si odpustil tým hriešnikom, pre ktorých je ťažké sa vrátiť späť a prijať tvoju milosrdnú dobrotu a priniesť nevyhnutné obete, aby si ich uvidel schopných k spáse v tvojich svätých očiach.

Keď sa budete takto ku Mne, vášmu Nebeskému Otcovi, Bohu Najvyššiemu, Stvoriteľovi vesmíru a ľudstva modliť, vypočujem vašu modlitbu a udelím imunitu všetkým tým dušiam, za ktoré sa modlíte.

Ďakujem vám, Moje milované deti, že ste rozpoznali toto Moje Božie volanie z Nebies. Ďakujem za vašu pokoru srdca rozpoznať Môj Hlas, keď je vyslovený.

Pamätajte si Ja Som oceánom Milosrdenstva a všetkých vás milujem s otcovskou nežnosťou. Snažím sa len zachrániť každého z vás pred zovretím Zlého, aby sme sa mohli zjednotiť ako jedna svätá rodina.

Boh Večný Otec