Celosvetové očkovanie – jedna z najzlovestnejších foriem genocídy, ktorá kedy bola videná od čias vyvražďovania Židov za Hitlera

posolstvo zo soboty, 10.novembra 2012 o 23:45 hod

Moja vrúcne milovaná dcéra, ako vás len pravda dokáže šokovať. Aj keď prijímate moje sväté slovo, tak len vtedy, keď sa vyplnia posolstvá, ktoré vám odhaľujem, chápete závažnosť tejto misie na záchranu ľudstva.

Zavedenie celosvetového očkovania, určeného pre dojčatá a malé deti, bude jednou z najzlovestnejších foriem genocídy, ktorá kedy bola videná od čias vyvražďovania Židov za Hitlera.

Tento zločinný plán bude možné uskutočniť len preto, lebo mnohé z vašich vlád prinútili svojich občanov prijať zmeny v ich zákonodarstve, ktoré vládam poskytujú právomoc uplatniť zákony v neprospech vašich nevinných detí.

Nezabúdajte, že jediná vec, ktorá môjmu Otcovi zabránila, aby ukončil existenciu tohto sveta, je láska jeho verných služobníkov, ktorí sú medzi vami.

Môj Otec zadržal svoju ruku kvôli svojej láske, ktorú prechováva ku každému svojmu dieťaťu a každému svojmu stvoreniu. Teraz však pre Neho nadišla chvíľa, aby učinil koniec týmto časom tak, aby svet, ktorý On stvoril z lásky a podľa svojej Božej vôle, mohol aj naďalej existovať v pokoji a mieri.

On zničí teraz tých, ktorí páchajú tieto ohavnosti na jeho deťoch. Nebude už viac znášať toto zlo a jeho ruka teraz dopadne, aby trestala.

Jeho hnev sa prejaví vo svete, ktorý bude zdesený rozsahom trestov, ktoré zasiahnu zem.

Tí z vás, ktorí ste zodpovední za strašné utrpenie, spôsobené vašim krajanom a spoluobčanom, vedzte toto:

Nakoniec budete zrazení na kolená ranou choroby a potom vy spolu s tými, ktorí zvelebujú skupinu jedného svetového poriadku (NWO), budete zmätení z povrchu zeme ešte skôr, než sa začne (záverečná) bitka Harmagedonu.

Môj Otec vás už nebude tolerovať a nedovolí vám, aby ste naďalej trápili jeho deti. Beda vám a tým z vás, ktorí teraz vyvolávate jeho hnev.

Čas pre môjho Otca je tu, aby vám teraz ukázal a dokázal, čia moc bude trvať na veky. Vaše teórie ohľadne vášho stvorenia, ktoré sú mylné, vám budú konečne ukázané ako tie, akými sú. Konečne vám bude zjavená pravda, ako vám bola prisľúbená v Knihe pravdy a predpovedaná prorokom Danielom.

Tak mnoho ľudí je nevšímavých voči Božej pravde. Mnohé duše s dobrým zmýšľaním nehľadajú vo svojich životoch nič iné okrem vzrušenia. Mnohí márnia čas, ktorý im bol v ich životoch na tejto zemi poskytnutý, pretože nepoznajú pravdu o existencii Boha.

Teraz sa pravda zjavuje. Nastal čas na zúčtovanie.

Môj Otec sa postará o to, aby sa pozornosť sveta konečne upriamila na pravdu. Tí, ktorí ignorujú pravdu, si sami zamedzia prístup do môjho nového kráľovstva na zemi.

Namiesto toho, aby žili večný nádherný život, plný zázrakov, radosti, lásky a prosperity, budú zavrhnutí, aby zahnívali v hlbinách pekla.

Naliehavo vyzývam všetky Božie deti, aby si vzali k srdcu toto varovanie.

Môže to vyznievať drsne. Mnohí z vás, ktorí tvrdíte:
“Toto nemôže pochádzať od Boha, pretože On je milosrdný”, venujte pozornosť tomuto:

Prišiel čas, aby boli oddelené plevy od zrna. Ten deň je veľmi blízko. Akékoľvek rozhodnutie, ktoré človek spraví, bude jeho konečným rozhodnutím.

Slobodnú vôľu si môj Otec bude vždy ctiť a to až do posledného dňa, ktorý bude dňom Posledného súdu.

Váš Ježiš