Cenzúra médií a iné cenzúry, ktoré prídu

Sobota, 1. januára 2011 o 02:00 hod.

Moja milovaná dcéra, nadišiel príchod ďalšieho roku, keď sa Moje milované deti naučia odo Mňa viac o tom, ako prispôsobiť svoje životy tak, aby boli pripravené, keď prídem ako Sudca.

Moje krásne deti, ktoré všetky držím blízko Svojho Najsvätejšieho Srdca, musíte Ma teraz počúvať. Nikdy vás neopustím, keď spoznáte Mňa a Pravdu Nového Raja – prísľub, ktorý Som vám všetkým dal predtým, ako Som zomrel na Kríži za vaše hriechy. Moje milované deti, čas sa teraz blíži. Nikdy sa nebojte. Ak Ma milujete a veríte vo Mňa, čoho by ste sa mali báť? Lebo láska nepozná strach. Láska je radosť, šťastie a pre všetkých z vás, ktorí veria vo večný život v nebi, nie je nič, čoho by ste sa mali báť. Všetkých vás milujem.

Úloha Božej Matky pri Kristovom Druhom Príchode

Moja milovaná Matka, ktorá z vlastnej vôle prijala kalich súhlasom s Mojou Existenciou vo chvíli počatia, aby oznámila nový začiatok pre ľudstvo, a bude to tiež ona, kto oznámi Môj Druhý Príchod.

Vykúpim všetkých, ktorí sa ku Mne obrátia o Milosrdenstvo. Moja Matka, ktorú poslal Večný Otec, aby priniesla svetu vykúpenie a spásu, bude stáť pri Mne aj tento druhý krát.

Moja milovaná Matka, Anjel Svetla, teraz zvíťazí, aby priniesla Moje Milosrdenstvo a ohlásila Môj Druhý Príchod na Zem. Moja oddaná Matka, Nepoškvrnené Počatie, Prostredníčka, pomôže pripraviť svet na Môj Druhý Príchod. Pripravovala ľudstvo po mnoho storočí, ale teraz, za posledných 100 rokov, sa vám snažila vštepiť lásku do vašich sŕdc, zapáliť niekedy stagnujúcu lásku, ktorú máte ku Mne a k Môjmu Večnému Otcovi.

Boli časy, kedy Moja Matka chcela prostredníctvom Božích zjavení vzbudiť na Zemi pozornosť. Žiaľ, od Fatimy a Garabandalu len máloktorí z Mojich zasvätených služobníkov berú jej Božské zjavenia vážne. Ani jej vizionári – pár vyvolených – nie sú braní vážne. Teraz, s nástupom nového roku 2011, sa vo svete uskutočnia mnohé, mnohé zmeny. To preto, deti Moje, lebo svet, ako ste ho doposiaľ poznali, sa čoskoro zmení.

Fatimské tajomstvo má súvislosť s budúcnosťou

Tak mnoho nevinných a dôverčivých duší nedokáže rozpoznať zlo, ktoré sa blíži. Moje deti, a zahŕňam i tie, ktoré čítajú tieto posolstvá prvýkrát zo zvedavosti, a ktoré môžu cítiť medzeru vo svojom duchovnom blahu, teraz počúvajte.

Vy a vaši blížni, bratia a sestry, ste vťahovaní do sveta, ktorý je ovládaný skupinou, predpovedanou v poslednom fatimskom tajomstve, do ktorého nie ste zasvätení, kedy čoskoro zistíte nasledovné.

Vaše peniaze budú bezcenné a jediný spôsob obchodovania bude v zlate alebo striebre.

Budete sa musieť modliť v skupinách a budete si musieť nájsť zasväteného služobníka, ktorý bude mať dosť odvahy, aby odolával prenasledovaniu.

Musíte nájsť prístrešky na modlitbu, pretože vaše kostoly budú predané za peňažný zisk.

Držte sa Písma, aj keď ste ho možno nikdy predtým nečítali, no buďte si istí, že jeho výtlačky si v budúcnosti nebudete môcť kúpiť.

Zakladajte modlitebné skupiny, ktoré sa budú modliť za spásu ľudstva. Za tri roky pochopíte, prečo je to dôležité.

Cenzúra médií

Médiám musím povedať toto. Vaša arogancia, ktorú dnes ako informátori sveta ukazujete sa zmení na zúfalstvo, keď vaše slovo nebude nikto viac počúvať. Aj vy čoskoro spoznáte dôležitosť modlitby, až sa ľudstvo odvráti od Pravdy. Vaše slovo dnes ešte môže byť dôležitým nositeľom nezávislej pravdy. Avšak tento dar vám bude teraz odňatý. Namiesto toho bude teraz Pravda pred ľudstvom skrytá prostredníctvom diktatúry, ktorej sa chystáte byť svedkami počas Veľkého súženia. Potom bude vaše slovo odmietnuté tak, ako je odmietané Moje Slovo.

„Tajný kanál“ komunikácie

Nikto vás nebude počúvať, pretože jediné slovo oznámené ľudstvu, ktoré bude mať nejaký vplyv, bude svetu vedené tajným kanálom pomocou technológie. Ocitnete sa v divočine a nakoniec sa budete snažiť komunikovať s neveriacim svetom tak, ako to robím Ja v tomto okamihu, hoci vaše slovo nebude vypočuté.

Majte sa na pozore pred diktátormi

Nebojte sa tí z vás, bez ohľadu na to, po ktorej ceste idete k Bohu, len Ma teraz počúvajte. Bojujte proti tým, ktorí vo vašom svete zavádzajú diktatúru, pretože sú od satana. Nedajte sa nimi zviesť bez ohľadu na to, koľko by vám zaplatili za šírenie lží. Budú čeliť večnému zatrateniu, pokiaľ nebudú činiť pokánie; avšak čas nie je na ich strane. Bojujte za slobodu oznamovať nespravodlivosti, ktorých ste boli svedkami. Nezáleží na tom, či vo Mňa veríte, pretože keď uvidíte, že sa toto proroctvo napĺňa, uvedomíte si Pravdu Môjho Učenia.

Kniha Zjavenia

Dnes vo svete, ktorý môže vyzerať zbitý a dotlčený kvôli ekonomickému kolapsu, je ľahké veriť, že veci budú v poriadku. Áno, Moje deti, v minulosti by to bol prirodzený predpoklad, ale už viac nie je. Sprisahania, navrhnuté hlavnou skupinou organizácií, rozšírených po celom svete a v každej krajine, spojených na bedrách satanským pôvodom, sú teraz pripravené prepuknúť. Tí z vás, ktorí vo Mňa neveria, teraz konečne pochopia proroctvá, obsiahnuté v Knihe Môjho Otca a v Knihe Zjavenia.

Nebojte sa, Moje deti. Obráťte sa na Mňa a hovorte ku Mne svojimi vlastnými slovami a Ja vám dám silu, nádej a energiu prekonať túto temnú pasáž v histórii ľudstva.

Tí, ktorí čítate toto posolstvo, dôkladne premýšľajte. Ak pochybujete o obsahu, rozhliadnite sa okolo seba a rozhodnite sa, či sa odvážite starostlivo zvažovať znamenia. Všimli ste si, že s vašou slobodnou vôľou, ktorá vám bola daná ako dar od Môjho Večného Otca, sa teraz manipuluje? Ja a Môj Večný Otec by sme nikdy nezasahovali do tohto Božieho daru, tak svätý tento dar je. Ale ak sa človek rozhodne prijať satana a plamene pekla, tak nech to tak bude.

Boh, Môj Večný Otec, tomuto nemôže zabrániť. Avšak satan sa vám tento dar slobodnej vôle pokúsi vziať. Až zistíte, že vaša slobodná vôľa je vám vytrhnutá mocnými silami, nad ktorými nemáte kontrolu, tak budete vedieť, že je za tým Zlý.

Satan nikdy nezvíťazí

Prosím, majte sa na pozore, Moje drahé deti. Nevzdávajte sa. Ak sa z vás bude modliť a stáť pevne dostatočné množstvo, zachránite duše. Satan a jeho armáda nikdy nezvíťazí. Nemôžu. Nie je to možné. Len Boh má moc ukončiť tento hrozný konflikt.

Ja, váš Spasiteľ a ustanovený Sudca, vás vyzývam, aby ste sa postavili, boli odvážni a bojovali za to, čo je vo vašich srdciach správne, aj keď trpíte strachom. Strach vám dáva satan. Ani Ja, ani Môj Večný Otec nikdy nevkladáme do vašich sŕdc strach.

Odložte obavy a otvorte vaše srdcia láske, nie strachu. Láska pochádza od Boha. Povedal Som vám, že lásku nemôžete cítiť, dokiaľ si neotvoríte vaše srdcia. Láska a Boh, Večný Otec, Stvoriteľ tejto Zeme, idú ruka v ruke. Nedajú sa oddeliť. Keď sú oddelené, potom satan pracuje.

Choďte teraz, Moje deti, a rozhodnite sa. Chcete, aby vás obklopila láska Môjho Najsvätejšieho Srdca, alebo strach? Je to vaše rozhodnutie.

Váš Božský Učiteľ, Spasiteľ a Spravodlivý, Milosrdný Sudca