Cenzúra médií a iné cenzúry

posolstvo je z 1.januára 2011 o 02:00 hod

 

Moja milovaná dcéra, nadišiel čas pre ďalší rok, kedy Moje
milované deti ďalej poučím, ako si treba prispôsobiť život na to, aby bolo
ľudstvo pripravené, keď prídem ako Sudca.

Moje nádherné deti, ktoré všetky uchovávam tesne pri Svojom
Božskom Srdci, teraz Ma musíte počúvať. Nikdy vás neopustím, ak vo Mňa a v
pravdu Nového raja uveríte – prísľub, ktorý Som vám všetkým dal skôr, než Som
za vaše hriechy zomrel na kríži. Moje milované deti, čas sa teraz blíži. Nikdy
nemajte strach. Ak Ma milujete a veríte vo Mňa, tak čoho sa potom treba báť?
Láska nepozná strach. Láska je radosť, šťastie a vy všetci, ktorí veríte vo
večný život v nebi, nemusíte sa ničoho báť. Všetkých vás milujem.

Úloha Božej Matky pri Kristovom Druhom príchode

Moja milovaná Matka, ktorá akceptovala prijať kalich tým, že
dala súhlas priviesť Ma na svet, bola už pri Mojom počatí predzvesťou nového
začiatku pre ľudstvo a takisto to bude ona, ktorá ohlási Môj Druhý príchod.

Vykúpim všetkých tých, ktorý sa na Mňa obracajú pre Moje
Milosrdenstvo. Moja Matka, ktorú poslal Večný Otec, aby priniesla svetu
vykúpenie a spásu (skrze Ježiša – pozn. prekladateľa), bude stáť pri Mne aj
tento druhý krát.

Moja milovaná Matka, tento Anjel svetla, bude teraz víťazne
udeľovať Moje Milosrdenstvo a oznámi Môj Druhý príchod na Zem. Moja oddaná
Matka – Nepoškvrnené Počatie – prostredníčka všetkých milostí, pomôže pripraviť
svet na Môj Druhý príchod. Ona pripravovala ľudstvo počas mnohých stáročí,
avšak teraz za posledných 100 rokov sa snaží vštepovať do vašich sŕdc lásku,
aby túto – tak mnohokrát vo vás chýbajúcu – zapálila ku Mne a Môjmu Večnému
Otcovi.

Boli časy, kedy Moja Matka chcela prostredníctvom Božích
zjavení vzbudiť na zemi pozornosť. Žiaľ, od Fatimy a Garabandalu len máloktorí
z Mojich Bohu zasvätených služobníkov berú jej nadprirodzené zjavenia vážne.
Ani jej vizionári – pár vyvolených – nie sú braní vážne. Teraz, s nástupom
nového roku 2011, sa vo svete uskutočnia mnohé, mnohé zmeny. To preto, deti
Moje, lebo svet, ako ste ho doposiaľ poznali, sa čoskoro zmení.

Fatimské tajomstvo má súvislosť s budúcnosťou

Tak mnoho nevinných a dôverčivých duší nedokáže rozpoznať
Zlo, ktoré sa blíži. Moje deti – a zahŕňam aj tých, ktorí po prvýkrát zo
zvedavosti čítajú tieto posolstvá a ktorí možno pociťujú istý konflikt,
týkajúci sa ich vlastnej spirituality – počúvajte Ma teraz.

Vy a vaši súčasníci, spolu -bratia a -sestry, ste vťahovaní
do sveta diktatúry jednej skupiny – čo bolo predpovedané v poslednom Fatimskom
tajomstve – do ktorého nie ste zasvätení , kedy čoskoro zistíte nasledovné:

Vaše peniaze budú bezcenné a jediným platobným prostriedkom
bude zlato alebo striebro.

Budete sa musieť modliť v skupinách a budete si musieť nájsť
nejakého Bohu oddaného služobníka, ktorý bude mať dosť odvahy, aby odolával
prenasledovaniu.

Budete si musieť nájsť nejaké priestory, kde sa budete môcť
modliť, pretože vaše kostoly budú za účelom získania finančného zisku
rozpredané.

Uchovajte si Sväté Písmo, ktoré ste možno nikdy predtým
nečítali, no buďte si istí, že jeho výtlačky si v budúcnosti nebudete môcť
kúpiť.

Zakladajte modlitebné skupiny, ktoré sa budú modliť za spásu
ľudstva. Za tri roky pochopíte, prečo je to dôležité.

Cenzúra médií

Médiám odkazujem toto: vaša arogancia, ktorú dnes
prejavujete ako informátori sveta, sa zmení na zúfalstvo, keď vaše slovo nebude
viac počuté. Aj vy čoskoro spoznáte dôležitosť modlitby, keď sa ľudstvo odvráti
od pravdy. Vaše slovo dnes ešte môže byť dôležitým nositeľom nezávislej pravdy.
Avšak tento dar vám bude teraz odňatý. Namiesto toho bude teraz pravda ľudstvu
zastieraná diktatúrou, ktorej svedkom sa stanete počas Veľkého súženia. Potom
bude aj vaše slovo odmietané práve tak, ako je odmietané Moje slovo.

“Tajný kanál” komunikácie

Nikto vás nebude počúvať, pretože len tie slová, ktoré budú
mať pre ľudstvo nejaký význam, budú svetu oznamované prostredníctvom
technológie tajným kanálom. Ocitnete sa v divočine a nakoniec sa budete snažiť
komunikovať s neveriacim svetom tak, ako sa ja teraz snažím, no vaše slovo
nebude vypočuté.

Majte sa na pozore pred diktátormi

Nemajte strach tí z vás, ktorí nasledujete Boha bez ohľadu
na to, akým spôsobom – len Ma teraz počúvajte. Bojujte proti tým, ktorí vám
chcú nastoliť diktatúru slova, lebo títo sú od Satana. Nedajte sa nimi zviesť
bez ohľadu na to, koľko by vám zaplatili za šírenie lží. Postihne ich večné
zatratenie, ak nebudú činiť pokánie. Avšak čas nie je na ich strane. Bojujte za
slobodu, oznámte nespravodlivosti, ktorých ste boli svedkom. Bez ohľadu na to,
či vo Mňa veríte – keď budete vidieť, ako sa toto posolstvo naplňuje, uvedomíte
si, že Moje učenie je pravdivé.

Kniha Zjavenia

Dnes vo svete, ktorý sa vzhľadom na ekonomický kolaps môže
zdať byť zdrvený a zdecimovaný, je ľahké domnievať sa, že veci sa dajú opäť do
poriadku. Áno, Moje deti, v minulosti to mohol byť prirodzený predpoklad, ale
už viac nie je. Sprisahanie, ktoré je satanského pôvodu, je zosnované jadrom
skupiny organizácií, rozšírených po celom svete a v každej krajine a je
pripravené na prepuknutie. Tí z vás, ktorí vo Mňa neveria, teraz konečne
pochopia proroctvá, obsiahnuté v Knihe Môjho Otca a v Knihe Zjavenia.

Nebojte sa, Moje deti. Obráťte sa na Mňa a hovorte ku Mne
svojimi vlastnými slovami a Ja vám dám silu, nádej a schopnosť prekonať túto
temnú dobu v histórii ľudstva.

Tí, ktorí čítate tieto posolstvá, dôkladne premýšľajte. Ak
spochybňujete ich obsah, potom sa porozhliadnite okolo seba a rozhodnite sa, či
dokážete ignorovať znamenia. Všimli ste si, že do slobody vašej slobodnej vôle
, ktorú ste dostali darom od Môjho Večného Otca, vám teraz zasahujú? Ja a Môj
Večný Otec by sme nikdy nezasahovali do tohto Božieho daru – tak posvätného
daru. Ale ak sa človek rozhodne pre Satana a plamene pekla, tak potom nech sa
tak stane.

Boh, Môj Večný Otec, tomuto nemôže zabrániť. Ale Satan sa
vám bude snažiť odňať tento dar slobodnej vôle. Ak zistíte, že vaša slobodná
vôľa je vám vzatá mocnými silami, nad ktorými nemáte moc, vtedy budete vedieť,
že za tým stojí Satan.

Satan nikdy nezvíťazí

Prosím, prosím vás, varujte aj naďalej Moje predrahé deti.
Nepodvoľujte sa. Ak sa dosť z vás bude modliť a odolá, potom zachránite duše.
Satan a jeho armáda nikdy nezvíťazia. Nemôžu. To sa nemôže stať. Len Boh má moc
urobiť koniec tomuto hroznému konfliktu.

Ja, váš Spasiteľ a ustanovený sudca, nalieham na vás, aby
ste sa vzopreli, nabrali odvahu a bojovali za to, čo považujete vo vašich
srdciach za správne, aj keď pritom budete mať strach. Strach do vás vkladá
Satan. Ani Ja, ani Môj Večný Otec nikdy nevkladáme do vašich sŕdc strach.

Prestaňte sa krčiť a otvorte svoje srdce pre lásku, nie pre
strach. Láska pochádza od Boha. Povedal Som vám, že lásku nemôžete cítiť,
dokiaľ si neotvoríte srdce. Láska a Boh – Večný Otec – Stvoriteľ tejto Zeme –
idú ruka v ruke. Nemožno ich od seba odlúčiť. Ak by tomu tak bolo, potom by to
bolo dielo Satana.

Choďte, deti Moje a spravte rozhodnutie. Chcete, aby vás
objala láska môjho Najsvätejšieho Srdca alebo strach? Je to vaše rozhodnutie.

Váš Božský učiteľ, Spasiteľ a spravodlivý Sudca
Milosrdenstva

Ježiš Kristus