Čoskoro budete svedkami celosvetového očkovania, o ktorom som vám hovoril v roku 2010

posolstvo z piatku 3.októbra 2014 o 15:10 hod

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, venuj teraz pozornosť môjmu sľubu. Prídem znova, aby som oznámil nový začiatok, nový svet bez konca. Všetci, ktorí prijmú Božiu milosť, až vylejem svoje milosrdenstvo na celý svet, budú mať účasť na mojom kráľovstve.

Dal som ľuďom všetky znamenia, všetky varovania a každú milosť, aby si pripravili svoje duše. Niektorí počuli Slovo Božie,  ako už bolo ustanovené vo svätých evanjeliách a venovali mu pozornosť. Iní počuli a videli Pravdu, ale odmietajú ju prijať.  Čoskoro príde deň, kedy plná Pravda a dôkaz toho, kto Ja som, budú odhalené a hriešnikom bude poskytnutý rovnaký čas, aby urobili svoje vlastné rozhodnutie podľa svojej slobodnej vôle. Ani jeden z vás nebude nútený prijať moje milosrdenstvo, pretože len vy môžete urobiť toto rozhodnutie. Iní odmietnu priniesť svedectvo Pravdy, aj keď ju budú jasne vidieť. Žiaľ, tí budú stratení. Ostatní pred tým, než sa Mi zaviažu vernosťou, budú potrebovať čas, ale ten čas, potom čo sa Varovanie uskutoční,
bude krátky.

Prichádzam vám teraz povedať o udalostiach, ktoré vám odhalia znamenia týchto časov a o mojej prítomnosti v tejto misii. V mnohých národoch uvidíte búrky, ktoré budú trvať niekoľko týždňov. Čoskoro budete svedkami celosvetového očkovania, o ktorom som vám vravel v roku 2010 (*). Uvidíte ruku Boha v jeho božskej spravodlivosti, až pripustí, aby tí, ktorí Mu slúžia v jeho Cirkvi, boli vystavení pokušeniu. Až sa uskutočnia tieto a všetky ostatné proroctvá, budem čakať. A potom príde  Varovanie. Príde čoskoro pred Veľkým dňom, kedy môj sľub, že znovu prídem, bude konečne naplnený.

Musíte dôverovať v moju dobrotivosť, v moju lásku a v moje milosrdenstvo. Ak to urobíte, budete dosť silní, aby ste čelili akejkoľvek skúške a urážkam, ktorým budete vystavení  v mojom mene a vytrváte v milosti, aby ste zostali verní môjmu svätému Slovu.

Zostaňte v pokoji a v nádeji, lebo moja láska k vám a vaša láska ku Mne zničí zlo, ktoré ovládlo duše tých, ktorí sa odo Ma oddelili.

Váš Ježiš

(*) (Poznámka prekladateľa: posolstvo č. 20 z 26. 11. 2010)