Druhý Príchod sa uskutoční čoskoro po Varovaní

Streda, 14. decembra 2011 o 19:15 hod.

Moja najdrahšia dcéra, musíš Mi vždy dôverovať a vedieť, že ani jedno posolstvo, ktoré ti bolo dané, nebude nikdy znečistené.

Držím ťa pevne v Mojom Najsvätejšom Srdci a tvoja ruka je vedená Mojou Rukou.

Tebou môže byť a vždy bude zapisované len Moje Sväté Slovo, aby si Moje posolstvá odovzdala celému ľudstvu.

Nesmieš sa pokúšať stanoviť dátum Varovania. Nemôžem prezradiť tento dátum, pretože to nie je podľa Vôle Môjho Večného Otca. Varovanie sa stane nanajvýš neočakávane a vtedy, keď bude ľudstvo nepripravené.

Čas je veľmi krátky, takže venujte toľko času modlitbám, aby ste zachránili duše. Všetky duše.

Trest bol pozdržaný a dôjde k nemu len vtedy, ak ľudia nebudú činiť pokánie a po Varovaní sa vrátia vo veľkom počte späť k svojim zlým spôsobom.

Môj Otec dal súhlas oznámiť Môj Druhý Príchod na Zem v rámci veľmi krátkeho časového obdobia. Udeje sa to čoskoro po Varovaní. Všetky duše musia byť úplne pripravené.

Ďalšia križiacka modlitba č. 14 za záchranu duší je nasledovná:

Modlitba k Bohu Otcovi za ochranu proti atómovej vojne

Ó, Všemohúci Otče, Bože Najvyšší, prosím ťa, maj zmilovanie so všetkými hriešnikmi. Otvor ich srdcia, aby prijali spásu a dostali hojnosť milostí.

Vypočuj moje prosby za moju vlastnú rodinu a zaisti, aby každý z nich našiel priazeň v tvojom milujúcom srdci.

Ó, Božský, Nebeský Otče, ochráň všetky tvoje deti na zemi od akejkoľvek atómovej vojny ako aj iných zločinov, ktoré sú plánované na zničenie tvojich detí.

Odvráť od nás všetko zlo a ochraňuj nás. Osvieť nás, aby sme otvorili svoje oči a mohli tak bez strachu v našich dušiach počuť a prijať pravdu o našej spáse. Amen.

Choďte v pokoji.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus