Druhý Príchod

Pondelok, 15. novembra 2010 o 03:00 hod.

Ďakujem ti, dcéra Moja, že i naďalej pevne zotrvávaš v Mojej Pravde a chápeš, že Moja komunikácia s tebou je skutočne reálna. Pocítiš Prítomnosť Môjho Ducha v tvojom tele, keď budem k tebe prichádzať, aby Som ti zjavil Moje Božské posolstvo, nevyhnutné pre ľudstvo, aby pochopilo tento čas. Prinášam posolstvo čistej lásky a vášne k deťom Môjho Otca. Tieto posolstvá majú v prvom rade vysvetliť všetkým Božím nasledovníkom potrebu padnúť teraz na kolená a pochopiť Pravdu obsiahnutú v Knihe Zjavenia sv. Jána.

Nastal čas na Môj Druhý Príchod, ktorého znamenia sa už odhaľujú tým, ktorí poznajú proroctvá predpovedané už tak dávno. Len sa porozhliadnite – čo vidíte? Znamenia sú teraz viditeľné. Človek si neuvedomuje desivý úpadok, ktorému je vystavený. Podlá lož, ktorej budú čeliť, a ktorú nakoniec prijmú nič netušiace vlády, sa ukrýva nepovšimnutá za maskou záchrany.

Počujte Moje volanie, deti Moje. Antikrist je pripravený sa náhle vynoriť. Buďte ostražití, otvorte oči a vaše srdcia k Pravde, lebo inak zahyniete. Nebojte sa, Moji milovaní nasledovníci, lebo vy povediete Moje stádo vo svätom uctievaní Môjho Večného Otca. Počas nadchádzajúcich dní temna potravy života pre týchto veriacich bude dostatok. Zostaňte spolu. Milujte sa navzájom. Dodávajte si navzájom silu, aby ste mohli zjednotiť všetky rasy, vierovyznania a veriacich všade na spoločnej ceste do Kráľovstva Môjho Otca.

Vašou úlohou bude preukázať lásku k Bohu, dobrotu, lásku, nádej a Pravdu večného života, ktorá čaká na celé ľudstvo. Spoločnou modlitbou a odhodením vonkajšej steny pýchy a plachosti sa stanete mocnou silou. Spoločne budete silní. Vaša viera vo Mňa, vášho Božského Spasiteľa, vám pomôže obrátiť neveriacich. Je mnoho takých, ktorí bez vlastného zavinenia nevedia o Mojej Láske. Síce poznajú pocit lásky k sebe navzájom, ale nevedia nič o tom, odkiaľ tento pocit pochádza. Moje Božie deti, veďte ich ku Svetlu.

Ja Som Chlieb a Ja Som Svetlo. Moje Svetlo vás všetkých zachová v bezpečí. Ale naliehavo vás prosím, aby ste boli veľkorysí a mysleli na tie úbohé duše, ktoré potrebujú vedenie. Musíte im byť príkladom a ukázať im, ako sa majú ku Mne priblížiť. Privádzajte ich ku Mne miernou, ale pevnou argumentáciou. Je dôležité prebudiť ich z ich spánku nevedomosti, skôr, ako bude neskoro.

Deti Moje, nerozumiete Učeniu v Knihe Môjho Otca? Táto Kniha (Písmo Sväté), ktorá odhaľuje znamenia Môjho Príchodu na Zem, musí byť študovaná a prijatá za Pravdu. Boh, Môj Večný Otec, prostredníctvom prorokov neklame. On si neodporuje. Teraz môžete vidieť nebeské znamenia, ktoré boli predpovedané, a musíte sa teraz pripraviť.

Vy a vaše rodiny budete v jednom okamihu vyzdvihnutí ku Mne

Prosím, prosím, modlite sa o vedenie. Veriaci, teraz sa pripravte, bojujte v Mojom Mene a postavte sa proti antikristovi. Ľudia sa vám budú posmievať, keď im pripomeniete proroctvá, obsiahnuté v knihe Zjavenia Jána. Budú vás obviňovať a nadávať vám s pohŕdavým pobavením za vaše názory a starosti. Ignorujte to, lebo máte voči Mne záväzky. Teraz sa modlite, modlite sa a prehovárajte neveriacich, aby prijali Moje Učenie. Nebojte sa, mnohým z vás, ktorí majú strach z budúcnosti a o vaše rodiny, musím povedať toto. Až nastane čas, vy a vaše rodiny budete mihnutím oka vyzdvihnutí spolu so Mnou,, k nebesiam. Potom obdržíte dar večného života, keď sa spojí nebo a Zem. To je to, čo je označované ako Nový Raj. To bude čas veľkej slávy, lásky a dokonalosti pre všetkých Mojich nasledovníkov.

Buďte silní. Na krátke obdobie budete musieť znášať súženie. Ale vaša viera vás bude posilňovať. Nezabudnite, že vás všetkých milujem. Milujte aj vy Mňa a pomôžte Mi, aby Som zachránil čo možno najviac duší.

Vy ste Mojou mocnou armádou a teraz je čas, aby ste sa pripravili na boj. Ja vás všetkých povediem do Kráľovstva Môjho Otca.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus