Duše, ktoré sú v temnote, môžu byť zachránené len cez modlitby príhovoru

03.04.2012 – 20:00 hod.

390. Duše, ktoré sú v temnote, môžu byť zachránené len cez modlitby príhovoru

Moja vrúcne milovaná dcéra, toto je časové obdobie medzi terajškom a Varovaním a prajem si, aby tomu moji nasledovníci rozumeli.

Na záchranu duší, ktoré si sami nemôžu pomôcť, sú potrebné vaše vytrvalé modlitby. Mnohé z týchto duší neprežijú Varovanie, takže je dôležité, aby ony a všetky ostatné duše, ktoré sú v stave smrteľného hriechu, boli zachránené Božím zásahom.

Vaše prosebné modlitby za spásu ich duší sú potrebné práve teraz. Toto musí byť pre vás prvoradé teraz počas Veľkého týždňa, lebo keď budete prosiť môjho milovaného Otca v mojom svätom mene za spásu takýchto hriešnikov, vaše modlitby budú vypočuté.

Toto je Križiacka modlitba (43) “Zachráň duše počas Varovania”:

“Ó, Bože, Všemohúci Otče, v mene Tvojho
Milovaného Syna, Ježiša Krista a na pamiatku
Jeho smrti na Kríži, ktorou nás vykúpil z našich
hriechov, Ťa vrúcne prosím, zachráň duše, ktoré
sa nemôžu samé zachrániť a ktoré môžu počas
Varovania zomrieť v smrteľnom hriechu.
Pre uzmierenie skrze utrpenie Tvojho Milovaného
Syna Ťa naliehavo prosím, odpusť tým, ktorí nie
sú schopní hľadať Vykúpenie, pretože nebudú žiť
dostatočne dlho, aby prosili Ježiša, Tvojho Syna,
o Milosrdenstvo, aby ich oslobodil od hriechov.
Amen..”

Modlite sa za všetkých hriešnikov. Mojim najväčším prianím je zachrániť celé ľudstvo.

Len cez modlitby príhovoru môžu byť zachránené tie duše, ktoré sú v temnote.

Váš milovaný

Ježiš Kristus