Panna Mária: Jún, križiacky mesiac za obrátenie

Štvrtok, 31. mája 2012 o 21:00

Moje dieťa, každé úsilie satana a duší, ktoré nakazil, je zamerané na podkopanie Najsvätejšieho slova môjho Syna.

Vždy pamätaj, že satan zasieva prvé semienka pochybností do sŕdc vyvolených duší.

Najhoršie odsúdenie sa znesie na tieto sväté posolstvá od tých, ktorí sú úzko spojení s mojím drahým Synom.

Keď to satan robí, získava duše. Nedovoľ mu to, dieťa moje. Odíď preč a nezaoberaj sa ním. Môj Syn nikdy nebránil svoje sväté slovo a ani ty by si nemala podľahnúť tomuto pokušeniu.

Rozsah satanského vplyvu rastie a šíri sa po celom svete. Moje úbohé deti tak trpia a ja plačem slzy smútku, keď vidím ich zdesenie a smútok.

Modlite sa, deti moje, za pokoj v tomto čase, aby sa Božie deti všade obrátili pre silu k môjmu Synovi.

Iba Boží zásah, udelený prostredníctvom milostí, poskytnutých vašimi modlitbami, môže zmierniť vašu bolesť a utrpenie.

Môj Syn túži po tom, aby sa k nemu duše obracali, lebo len on im môže dať útechu, ktorú potrebujú. Nič iné vám neposkytne úľavu od trápenia, ktoré teraz prežívate.

Naliehavo žiadam, deti, aby ste mesiac jún zasvätili obráteniu ľudstva a zabezpečili, aby hľadalo spásu.

Nazvite tento mesiac, Križiacky mesiac za obrátenie a modlite sa ako jeden v modlitebných skupinách po celom svete.

Tu je križiacka modlitba za obrátenie.

Križiacka modlitba (58) Križiacka modlitba za obrátenie

„Ó, drahý Ježišu, volám na teba, aby si objal všetky Božie deti a pokryl ich tvojou drahocennou krvou. Nech každá kvapka tvojej krvi pokryje každú dušu, aby ich ochraňovala pred zlým.

Otvor srdcia všetkých, no predovšetkým zatvrdilých duší a tých, ktorí ťa poznajú – ale sú poškvrnení hriechom pýchy – aby padli na zem a vrúcne ťa prosili, aby svetlo tvojej lásky zaplavilo ich duše.

Otvor im oči, aby videli pravdu, aby ich zalial úsvit tvojho Božieho milosrdenstva tak, že budú pokrytí lúčmi tvojho milosrdenstva.

Obráť všetky duše prostredníctvom milostí, o ktoré ťa teraz prosím, drahý Ježišu (tu vyslovte svoj osobný úmysel).

Vrúcne ťa prosím o milosrdenstvo a ponúkam ti dar jednodňového pôstu v každom týždni (tohto mesiaca júna) na odčinenie všetkých hriechov. Amen.“

Deti, musíte sa postiť jeden deň v každom týždni v tomto mesiaci jún.

Denne sa musíte modliť môj ruženec a Korunku Božieho milosrdenstva.

Keď to budete robiť, deti, zachránite duše miliónov ľudí prostredníctvom milosrdenstva môjho Syna Ježiša Krista.

Vaša milovaná Matka 
Matka Spásy