Keď Som chodil po Zemi, obvinili Ma z kacírstva a rúhania

Pondelok, 26. decembra 2011 o 15:50 hod.

Ja Som tvoj Ježiš, ktorý ťa nikdy neopustí, bez ohľadu na to, ako veľmi trpíš. Ja Som Alfa a Omega, Syn Boží, ktorý sa stal človekom a bol zrodený z nepoškvrnenej Panny Márie.

Moja drahá milovaná dcéra, povznes sa nad tento náhly výbuch utrpenia a nikdy nezabudni na počet duší, ktoré v tom procese zachraňuješ.

Moje deti musia znášať utrpenie, aby ich duše boli v tomto čase očistené. Takže si na to musia zvyknúť. Mnohé z Mojich detí sú stále očisťované predtým, ako dôjde k Varovaniu. Moja dcéra, oni časom pochopia, prečo sa im to deje.

Po celý čas sú s tebou anjeli, ako nikdy predtým. Lebo ty, Moja dcéra, teraz pritiahneš doteraz najväčší počet útokov kvôli týmto posolstvám.

Každé Slovo, ktoré Som vyslovil, bude teraz trhané na kusy.

Každá lekcia a Pravda, ktoré sa teraz snažím odovzdať svetu, budú spochybnené a budú sa považovať za rúhanie.

Moje Sväté Slovo, ktorému Som učil Mojich nasledovníkov v čase, keď Som chodil po zemi, bolo tiež kritizované.

Keď Som kráčal medzi Mojím ľudom, obvinili Ma z kacírstva, rúhania a z odpustenia hriešnikom. Na mnohých miestach Moje Slovo nebolo prijímané, najmä medzi kňazmi a farizejmi.

Moja dcéra, tí ľudia, ktorých vychvaľované posmešky, kvôli svojim samozvaným biblickým znalostiam, naďalej útočia na tieto posolstvá, budú najhoršími páchateľmi. Arogantne budú tvrdiť, že ich chybná interpretácia Svätého Evanjelia je dôležitejšia ako Pravda.

Ich pýcha im bráni, aby spoznali Môj Hlas, keď je dnes oznamovaný svetu.

Nikdy sa nezaoberaj týmito úbohými dušami, Moja dcéra, pretože nie sú zo Svetla. Je smutné, že veria, že sú. Nezabúdaj, že tí, ktorí sa pozerajú zvrchu a posmievajú sa ostatným v Mojom Mene, Ma nereprezentujú.

Neprejavujú lásku, porozumenie ani pokoru.

Tieto útoky sa hromadia, aby ťa zastavili v tejto práci a vytvorili nové pochybnosti v tvojej mysli. Modli sa za týchto ľudí. Nevšímaj si ich. Sústreď sa len na Môj Hlas a nedovoľ, aby bolo toto sväté dielo ovplyvnené týmto spôsobom.

Satan pracuje aktívne v týchto dušiach a použije každú podobu prefíkanej argumentácie, aby tieto posolstvá z Mojich Úst podkopal a znevážil. Angažovaním sa alebo reakciou na tieto útoky dávaš satanovi moc, ktorú hľadá.

Teraz choď v pokoji. Stále pozeraj dopredu a buď neustále poslušná Mojim želaniam. Nezabúdaj, že si Mi venovala dar svojej slobodnej vôle. Dovoľ Mi preto, aby Som ťa viedol. Úplne Mi dôveruj.

Milujem ťa.

Tvoj Ježiš