Matka Spásy: Antikrist, ihneď po svojom ohlásení, vyhlási, že je zbožný kresťan

posolstvo z piatku 23.augusta 2013 o 14:09 hod

 

Moje dieťa, ako len kresťania budú trpieť, až choroba hriechu, v mnohých podobách, všade zachváti svet.

Existuje organizovaný pokus, ktorý je podniknutý k úplnému zničeniu kresťanstva, a nadobúda mnohých foriem. Spoznáte to, až kresťanom bude odopreté právo sa verejne prihlásiť k svojej vernosti k Bohu, zatiaľ čo každej inej viere, ktorá nepochádza od Boha, to bude dovolené. Príslušníkom iných vier bude daná veľká podpora, až sa budú dožadovať spravodlivosti v mene svojich občianskych práv. To spôsobí, že sa ešte viac rozšíria hriechy, ktoré sú odporné môjmu Otcovi.

Ľudia vo svojich krajinách budú prinútení prijať hriech, a mať námietky proti týmto zákonom sa pre kresťanov stane trestným činom. Na kresťanov bude nazerané ako na nemilosrdných, pravicových a bezcitných k ľudským právam druhých. Všetky žiaduce charakterové črty v dušiach, ako boli stanovené mojim Otcom, použijú ako zásterku vo svojom úsilí ospravedlniť také zlo vo svojich národoch.

Až choroba tela zachváti spoločnosť, zabije veľa ľudí. Ale po čase veľkého smútku a mnohých smrteľných prípadoch sa zvyšní ľudia stanú voči tejto chorobe imúnni. V mnohých národoch vyvolá hriech chorobu tela, až súdy Pečatí budú vyhlásené Spasiteľom ľudstva a vyliate na zem anjelmi Pána. Mnohí budú zabití v odčinení za zlo človeka. Táto očista bude pokračovať,
kým tu zostanú len tí, ktorí sú imúnni voči smrti pre svoju lásku k Bohu.

Kresťania budú veľmi trpieť mnohými spôsobmi. Bude im vzatá ich viera a na jej mieste uvidia ohavnosť. Ich bolesť, ktorá už začala, je rovnaká, akú prežíva v tomto čase môj Syn. Potom budú musieť byť svedkami prekvapujúceho pohľadu, ako Antikrist, ihneď po jeho uverejnení vyhlási, že je zbožným kresťanom. Bude používať veľa citátov z Biblie vo svojich prejavoch k svetu. Unaveným kresťanom, ktorí až do tej chvíle trpeli, sa náhle uľaví. Konečne, budú si myslieť, je tu muž, zoslaný z neba ako odpoveď na ich modlitby. Z jeho úst sa budú valiť mnohé sladké a utešujúce slová a bude sa javiť ako zoslaný Bohom do tej miery, že sa bude zdať, že napráva bezprávie spôsobené kresťanom. Bude sa starostlivo starať o to, ako je vnímaný kresťanmi a najmä rímskymi katolíkmi, lebo tí sa stanú jeho hlavným cieľom.

Všetci budú obdivovať Antikrista, jeho takzvané kresťanské skutky a gestá a jeho vnímavá láska k Svätému písmu ho okamžite urobí pre mnohých prijateľným. Pritiahne k sebe všetky národy a pustí sa do organizovania obradov pre iné náboženstvá a najmä pre pohanské organizácie, aby tak mohli pracovať spolu a priniesť svetu mier. Bude mať úspech v zjednocovaní krajín, ktoré boli až doteraz nepriateľské. V krajinách zničených vojnou bude pokoj a jeho obrazy sa objavia všade. Svojho posledného veľkého úspechu dosiahne, až privedie všetky národy, ktoré zjednotil, do sféry katolíckej cirkvi a všetkých ostatných kresťanských vyznaní. Toto zjednotenie vytvorí nové jednotné svetové náboženstvo. Od tohto dňa sa na zemi rozpúta peklo a vplyv  démonov bude na svojej najvyššej úrovni od potopy sveta. Ľudia budú videní, ako uctievajú Boha v novej cirkvi jednotného svetového poriadku a budú sa zdať zbožní v každom ohľade. Potom, mimo kostoly, sa budú otvorene oddávať hriechu, lebo žiadny hriech ich nezahanbí. Pod hypnotickým vplyvom falošnej trojice – trojice vytvorenej Satanom – budú prahnúť po každom druhu hriechu ako po prostriedku na udržanie svojich novo nájdených chutí.

Táto nemorálnosť bude zahŕňať hriechy tela, kde nahota bude prijateľná, ako ľudia budú vtiahnutí do obscénnych hriechov tela na verejných miestach. Vraždy budú bežné a páchané mnohými ľuďmi, vrátane detí.

Uctievanie Satana a čierne omše sa budú konať v mnohých katolíckych kostoloch. Na potrat bude nazerané ako na riešenie problémov všetkého druhu a budú dovolené až do dňa pôrodu.

Čoskoro sa stane trestným činom prejaviť akýkoľvek druh vernosti Ježišovi Kristovi. Ak budete videní s pravým krížom, zistíte, že ste sa dopustili priestupku, pretože ste porušili zákon. Právo vo vašich krajinách sa stane dvojitým právom – kde politika a náboženstvo budú úzko spojené v novom svetovom poriadku.

Toto prenasledovanie bude znamenať, že mnohí, nevedomky, budú uctievať šelmu a budú nakazení. Ich nakazenie bude tak silné, že zradia brata, sestru, matku a otca úradom, ak zostanú verní kresťanstvu. Vašou jedinou nádejou, deti, je modlitba, aby vám bola podporou v tejto dobe.

Povzbudzujem vás naliehavo, aby ste si uchovali všetky sväté predmety, ružence, posvätené sviece, svätenú vodu, výtlačok Biblie a svätý denný misál spolu s knihou križiackych modlitieb. Musíte mať vo svojich domovoch Pečať živého Boha a nosiť ju so sebou, ak je to možné. Môj medailón spásy obráti tých, ktorí ho nosia, a mojím Synom im bude prejavené milosrdenstvo. Žiadam ťa, dieťa, aby si nechala vyrobiť medailón spásy teraz, a nechala urobiť škapuliar Pečate živého Boha.

Toto posolstvo je varovaním z nebies pred vecami, ktoré prídu. Musíte načúvať mne, Matke Spásy, pretože vás musím viesť k Pravde, aby ste vždy zostali skutočne verní môjmu Synovi.

Choďte v pokoji, deti, a buďte pokojné, pretože tieto skúšky budú vďaka Božiemu milosrdenstvu krátke. Dôverujte mi, vašej Matke, lebo budem vždy s vami počas týchto skúšok. Nikdy nebudete samy.

Vaša Matka

Matka Spásy