Modlite sa, ako ste sa nikdy predtým nemodlili

Nedeľa, 18. decembra 2011 o 15:10 hod.

Moja najdrahšia dcéra, tí ľudia, ktorí sa odo Mňa najviac vzdialili, Mi spôsobujú najväčšiu starosť.

Moji nasledovníci musia vynaložiť všetko úsilie, aby rozšírili Moju modlitbu, ktorú vám dal Môj Večný Otec, prosiac o imunitu za ich duše (Križiacka modlitba 13).

Ó, Nebeský Otče, skrze lásku tvojho milovaného Syna, Ježiša Krista, ktorého utrpenie na kríži nás spasilo od hriechu, prosím, zachráň všetkých tých, ktorí naďalej odmietajú jeho ruku milosrdenstva.

Zaplav ich duše, drahý Otče, dôkazom tvojej lásky.

Úpenlivo ťa prosím, Nebeský Otče, vypočuj moju modlitbu a zachráň tieto duše od večného zatratenia.

Skrze tvoje milosrdenstvo im dovoľ, aby ako prví vstúpili do Novej éry mieru na zemi. Amen.

Naliehavo prosím všetkých veriacich, ktorí čítajú tieto Moje sväté posolstvá dávané svetu, aby sa modlili tak, ako sa nikdy predtým nemodlili.

Potrebujem vašu oddanosť, aby ste zabezpečili, že všetky Moje deti prijmú Môj dar s láskou a radosťou v ich srdciach.

Nesmú sa báť, pretože prichádzam s darom Lásky a Milosrdenstva.

Váš Ježiš

Vykupiteľ a Spasiteľ celého ľudstva