Modlite sa, uvoľnite sa a radujte sa, pretože tento čas je už krátky

Nedeľa, 13. novembra 2011 o 19:00 hod.

Moja drahá milovaná dcéra, niekedy ťa Moje posolstvá mätú. Ale to je v poriadku. Moje cesty a Božie plány, ktoré pripravil Môj Večný Otec, nie je ľahké pochopiť.

Myslite stále na Mňa. Zamerajte sa len na modlitbu a najmä na tie modlitby, ktoré pomôžu zachrániť zatvrdilých hriešnikov od pekelných plameňov.

Strávte toto časové obdobie tichým rozjímaním a jednoduchou modlitbou. To je všetko, na čo sa každé Moje dieťa potrebuje sústrediť. Musia sa zamerať na to, aby ku Mne priviedli svoje rodiny a priateľov v rámci prípravy na Môj Príchod.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa Moju Korunku Božieho Milosrdenstva, aby ste zabezpečili spásu dušiam, ktoré sú tak infikované satanom, že ich jedinou záchranou budú vaše modlitby.

Nepokúšajte sa tieto časy vysvetľovať svojim deťom, pretože im nebudú rozumieť. U mnohých by to mohlo spôsobiť zbytočný strach.

Znovu hovorím všetkým Mojim drahým deťom, prichádzam vás zachrániť. Zapamätajte si to. Keby Som nebol prišiel v tomto čase, odpadli by ste odo Mňa, pretože moc sily zla je tak rozšírená vo vašom svete.

Ja Som vaša spása. Váš únik od hrôz, ktoré vidíte vo vašom svete, spôsobených vplyvom satana, kamkoľvek sa pozriete. Deti, musíte dôverovať v Moju Lásku k vám. Neviete, že by Som vám všetkým nedovolil ďalej znášať túto zlobu?

Vám všetkým, Moje deti, sľubujem toto. Budete sa tešiť z Novej Éry mieru, ako Moje vyvolené deti. Ale bude záležať na každom mužovi, žene a dieťati, ktoré dosiahlo vek rozumu, aby sa rozhodli, či sa chcú zjednotiť ako jeden, aby sa spoločne tešili z tejto nádhernej existencie.

Modlite sa, uvoľnite sa a radujte sa, pretože tento čas je už krátky.

Spievajte na chválu Môjmu Večnému Otcovi za slávu, ktorú udelí všetkým, ktorí prijímajú Moju Ruku Milosrdenstva.

Váš milovaný Ježiš

Spasiteľ ľudstva