Moje Slovo nie je odmietané zo strachu, ale z hriechu pýchy

Pondelok, 14. novembra 2011 o 20:15 hod.

Moja drahá milovaná dcéra, prečo ľudia komplikujú Moje Učenie? Tak veľa Mojich detí nechápe a podceňuje Moje veľké Milosrdenstvo. Napriek tomu, že Som toľkokrát prisľúbil Mojim deťom odpustenie ich hriechov, neustále sa obávajú, že im nemôžem odpustiť všetky hriechy bez ohľadu na to, aké ťažké sú.

Zlo vo svete je spôsobené nenávisťou satana, ktorú má voči ľudstvu. Tí úbohí, oklamaní hriešnici, ktorí otrocky idú cestou klamstva, sú Moje milované deti. Milujem každé jedno z nich a aj naďalej ich budem milovať, i napriek temnote ich duší. Moja Láska je trvalá a nikdy nezanikne, keď príde ku všetkým dušiam. Som pripravený úplne odpustiť a objať všetkých. Som pripravený urobiť všetko pre to, aby sa všetci hriešnici dostali späť do Môjho stáda bez ohľadu na to, ako Ma urážajú.

Satan bude zastavený v krádeži takýchto duší. Ale bude to len vtedy, ak hriešnici snímu štít pýchy, aby sa mohli ku Mne obrátiť a opäť sa stať súčasťou Mojej milovanej rodiny. Nechápte to zle. Len Ja môžem priviesť duše bližšie ku Mne. Nemôžem ich nútiť, aby Ma milovali. Nemôžem ich nútiť, aby chceli vojsť do Môjho Kráľovstva Raja. Budú musieť najskôr prijať Moju Ruku zmierenia, a to z vlastnej vôle.

Ja Som, ako Som ti už povedal, Moja dcéra, znovu a znovu, v prvom rade Bohom Milosrdenstva. Moja Spravodlivosť sa naplní, ale až keď budú urobené a vyčerpané všetky opatrenia na záchranu každej jednej duše na Zemi.

Moja dcéra, táto práca nebude pre teba nikdy ľahká. Pretože Som ti dal túto svätú úlohu v takom rozsahu, bude vyžadovať z tvojej strany obrovskú silu. Si stvorená, aby si bola silná. Bola si pripravovaná pre túto prácu odkedy si vyšla z matkinho lona. Všetky tvoje odpovede na Moje najsvätejšie pokyny boli v súlade s Mojim Božským plánom pre ľudstvo. Je to preto, lebo si v jednote so Mnou – zabudla si na to? – takže budeš trpieť rovnakým odmietaním, aké Som Ja musel znášať počas svojho pobytu na Zemi. To isté odmietnutie tými, ktorí sa chvália svojim intelektuálnym poznaním Mojich Učení, aby mohli odmietnuť tieto Moje posolstvá, ktorých si sa stala svedkom v dnešnom svete. Tieto duše, naplnené pýchou a svojou samozvanou znalosťou Svätého Písma, to nie sú schopné pochopiť.

Moje Učenie je veľmi jednoduché. Pridajte do všetkého ľúbeznú reč a prózu, aká sa vám páči, no Pravda zostane taká, aká vždy bola. Milujte sa navzájom, ako Ja milujem vás. Len vtedy, keď si budete preukazovať jeden k druhému úctu a vzájomne sa milovať, môžete skutočne hlásať Moje Slovo.

Je tak veľa zmätku, dcéra Moja. Tak veľa hrôzy a strachu bolo vštepenej Mojim deťom ohľadom ich budúcnosti. Keby sa len duše upokojili a modlili o Milosrdenstvo, potom by ich modlitby boli vypočuté. Katastrofy môžu byť a budú zmiernené. Deti, udržujte živú nádej vo svojich dušiach. Nepodľahnite nikdy tomu, že by ste sa vzájomne odsudzovali a už vôbec to nerobte v Mojom Mene.

Kto sa odváži súdiť iného zosmiešňovaním v mene kresťanstva, bude Mi musieť čeliť. Ten, kto hreší proti Mojim prorokom, sa Mi bude musieť zodpovedať.

Moje Slovo nie je odmietané z lásky. Moje Slovo nie je odmietané zo strachu. Nie, je odmietané kvôli hriechu pýchy.

Váš Spasiteľ

Ježiš Kristus