Moji oddaní, zasvätení služobníci, ktorí zostávajú verní môjmu Slovu, povstanú a povedú vás

4. marec 2015 o 22:12 hod.

 

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, môj hlas bol potlačený duchom
temnoty v čase, kedy Ma ľudia najviac potrebujú.

Duchovná bitka je urputná a je to boj môjho kráľovstva
proti silám Zlého. Napriek tomu mnohí ľudia sú k tejto skutočnosti nevšímaví,
pretože duch zla vylieva nové falošné učenie, ktoré navonok bude vnímané ako
populárne, obdivované, prijaté s vďakou a potleskom tými, ktorí tvrdia, že
hovoria moje Slovo, ktoré ale nie je odo Mňa.

Zlý je opatrný, ľstivý a prefíkaný, a tak keď jeho agenti
predkladajú nový prístup k môjmu učeniu, môžete si byť istí, že bude vystrojené
veľkolepým spôsobom, aby sa zdalo, že je správne. Moc mojich nepriateľov dusí
vieru môjho ľudu a môj ľud nevidí, čo sa mu predkladá.

Zmätok nepochádza odo Mňa. Moje Slovo je jasné, moje učenie
je večné. Ľudstvo prijalo humanizmus a ateizmus ako náhradu za Mňa. Bol som
odhodený a moje Slovo je tolerované len v niektorých častiach, zatiaľ čo v
iných častiach bolo prekrútené, aby sa hodilo potrebám hriešnikov, ktorí chcú
ospravedlniť svoje neresti. Môžu medzi sebou prehliadať kacírstva, ale Ja som
vševidiaci a budem súdiť kresťanov podľa toho, ako odmietajú moje Slovo a podľa
činov, ktoré prijímajú, ktoré sú namierené proti Mne.

Kresťania sú vo svete rýchlo vylučovaní zo spoločnosti
a budú trpieť veľkým nedostatkom kvôli nenávisti, ktorá vo svete existuje voči
Mne. Som opovrhovaný tými, ktorí Ma kedysi poznali, ale teraz Ma odmietli. Som
sotva tolerovaný tými, ktorí vedia, kto Ja som, ktorí nepovažujú za dôležité
niektoré z mojich učení, pretože Pravda je im nepríjemná.

Počas môjho času na zemi sa Mi mnohí vyhýbali, najmä tie
pyšné duše, ktoré viedli moje stádo v chrámoch. Kázali Slovo Božie, ale neradi
počuli Pravdu z mojich úst, z úst pravého Mesiáša.

Dnes existujú moji neverní služobníci, ktorí sa nedokázali
držať Pravdy. Mnohí z nich už neprijímajú moje sväté Slovo, ktoré, ako
pramenitá voda, zostáva krištáľovo čisté. Skalili vodu, ktorá vyviera z Ducha
Svätého, a nevinné duše ju budú piť. Pravda bude prekrútená a mnohí budú nútení
prehltnúť učenie temnoty, ktoré bude jasne žiariť, ako oslňujúci hviezda. Toto
nové falošné učenie nebude mať so Mnou nič spoločného a iba tí, ktorí veria vo
sväté evanjelium a odmietajú sa od neho odchýliť, nájdu večný život.

Prišiel som vám priniesť Pravdu, aby som vás zachránil, a vy
ste Ma preto ukrižovali. A predsa, skrze svoju smrť na kríži, som porazil smrť.
Všetko, čo som urobil, bolo pre vás a všetko, čo pochádza z môjho víťazstva nad
smrťou, je vaše. Život tela sa stane vaším, ak vo Mňa veríte, a vaša duša bude
žiť naveky. Odmietnite Ma pred mojím Druhým príchodom a nebudete pripravení Ma
privítať. Ak prijmete lži, hoci už poznáte Pravdu môjho Slova, upadnete do
zúfalstva. A teraz mám byť ešte raz ukrižovaný a tentoraz bude málo smútku pre
moje Telo – moju Cirkev – pretože Ma opustíte v čase, kedy prídem vo Veľký deň.
Budem zabudnutý, ale podvodník bude zbožňovaný, uctievaný a prijatý ako vladár,
zatiaľ čo Ja budem ležať v stoke a pošliapaný.

Len mocou Ducha Svätého budú moji skutoční nasledovníci
schopní vydržať túto bitku o duše a Ja vám dám každú milosť, aby ste otvorili
oči k Pravde a zabránili tomu, že budete pohltení klamom.

Moji oddaní zasvätení služobníci, ktorí zostávajú verní
môjmu Slovu, povstanú a povedú vás po ceste Pravdy. Títo moji statoční zasvätení
služobníci dostanú mimoriadne milosti, aby umožnili kresťanom jasne vidieť
rozdiel medzi dobrom a zlom. Zmužte sa, vy všetci, a vedzte, že tieto milosti
sú teraz vylievané na týchto mojich služobníkov, lebo bez ich schopnosti viesť
by ste zistili, že je ťažké hlásať Pravdu.

Milujem vás všetkých. Nikdy vás neopustím. Pritiahnem vás
k sebe a naliehavo vás pozývam modliť sa modlitby modlitebnej kampane, aby ste
dostali požehnania, ktoré sú potrebné na ceste pred vami. Duch Svätý spočíva na
vás a budete naplnení každým možným darom, aby ste si zachovali svoju oddanosť
ku Mne.

Vždy Ma volajte o pomoc, aby som vám dal odvahu, silu
a schopnosť jednať so svojimi nepriateľmi s láskou a súcitom, ktoré sú potrebné,
ak sa máte stať mojím skutočným učeníkom. Avšak milovať mojich nepriateľov
neznamená, že prijmete kacírstvo. Tiež prosím, aby ste odmietli zapliesť sa do
akejkoľvek nenávisti v mojom svätom mene.

Hlásajte moje Slovo. Nie je potrebné ho brániť.

Váš milovaný Ježiš Kristus

Spasiteľ a Vykupiteľ všetkého ľudstva