Nepriatelia Židov vo všetkých národoch sa zjednotia, aby rozdrvili Izrael

Piatok, 30. novembra 2012 o 22:20 hod.

Moja drahá milovaná dcéra, čoskoro nastane čas, keď sa naplnia proroctvá predpovedané v Starom zákone o osude Židov.

Môj vyvolený národ bude trpieť
Židia ktorí odmietli Božiu zmluvu ustanovenú Mojžišom, budú trpieť tak, ako trpeli celé stáročia. Bude im odobratá moc nad krajinou ich predkov a jediným riešením bude podpísanie zmluvy, v ktorej sa stanú otrokmi antikrista.
Moja vyvolená rasa bude trpieť rovnako ako Ja a bude im preukázané len málo zľutovania.
Zaobchádzanie so Židmi bude horšie ako to, ktoré im bolo preukázané počas genocídy, ktorá sa odohrala počas druhej svetovej vojny.
Práve v Izraeli sa jasne prejaví súženie, ako bolo predpovedané. Práve kvôli Izraelu sa budú stupňovať vojny, keď bude ťažké určiť, kto je skutočným nepriateľom.
Čoskoro potom bude podpísaná mierová zmluva a na svetovú scénu vstúpi muž mieru.

Európska únia rozdrví všetky stopy po Bohu
Šelma s desiatimi rohmi, teda Európska únia, zničí všetky stopy po Bohu.
Teraz je čas pripraviť sa na ich ukrutnosť, ktorá bude nevídaná, keď dôjde k odstráneniu kresťanstva.
Akí budú pyšní, keď ten malý, skrytý medzi nimi, povstane a bude sa chváliť svojou mocou. Budú tlieskať ustanovenému vodcovi novej cirkvi a jeho moc sa rozšíri po celom svete.
Vyvinie sa to rýchlo a tým mojim zasväteným služobníkom, ktorí neprijímajú pravdu tohto proroctva, musíte to vedieť.
Ak sa prispôsobíte novým zákonom Ríma, mesta, ktorého sa zmocní klamár a služobník antikrista, stanete sa väzňom tohto nového režimu. Keď uvidíte, že sviatosť svätej Eucharistie je pozmenená a zmenená na nepoznanie, vedzte, že to bude vaša šanca obrátiť sa tomuto zlomyseľnému režimu chrbtom.
Moja Cirkev je neomylná. Zostane neomylná. Ak sa však iní v mojej Cirkvi vzbúria proti môjmu učeniu a zmenia sväté sviatosti, budú z mojej Cirkvi vylúčení. Nový režim, ktorý nie je od Boha, bude omylný, pretože nebude predstavovať pravdu.
Kresťania môžu dodržiavať len moje učenie.
Ak nasledujete náboženstvo vytvorené človekom, nemôžete sa nazývať kresťanom.
Každý, kto hovorí, že moja Cirkev je neomylná, má pravdu.
Každý, kto tvrdí, že patrí k novej cirkvi, kde bolo moje učenie pozmenené, a kde boli zrušené moje sviatosti, bude žiť v klamstve.
Pre mojich zasvätených služobníkov to bude veľmi ťažké obdobie, pretože musia dodržiavať zákony stanovené mojou Cirkvou. Teraz vám hovorím, že to stále musíte robiť. Ale len čo budú moje sviatosti znesvätené, nasledujte len moju pravú Cirkev. Odvtedy si len tí služobníci, ktorí nasledujú pravdu, môžu nárokovať, že vedú môj ľud podľa pokynov, ktoré som stanovil počas môjho pôsobenia na zemi.

Vzostup pohanstva
Vzostup pohanstva sa prevalí cez zem a v jeho dôsledku sa vytvorí falošný pocit mieru. Potom budete svedkami vzostupu zbožňovania celebrít a fanatickej oddanosti špiritizmu new age a uctievaniu satana, maskovanému ako moderná psychologická terapia. Práve tu bude uctievanie seba samého najdôležitejšou črtou, o ktorú sa treba usilovať.

Sexuálna nemorálnosť bude narastať so stupňujúcou sa bitkou pri Armagedone
Interrupcie a vraždy budú také bežné, že mnohí sa stanú imúnnymi voči akémukoľvek pocitu súcitu s tými, ktorí sú zraniteľní.
V tomto období bude moja armáda neohrozene pokračovať vo svojom poslaní zachraňovať duše. Nič ich nezastaví a za každú hodinu ich modlitieb zmiernim veľkú časť tohto utrpenia vo svete.
Židom hovorím toto. Trpíte, pretože ste nepočúvali Božie slovo prostredníctvom prorokov. Vy však čoskoro konečne prijmete pravého Mesiáša. Potom sa aj vy pripojíte k mojej armáde, ktorá bude kráčať k víťazstvu proti antikristovi.
Budete trpieť rovnako ako Ja, pretože to bolo predpovedané. Dávidov dom bude mať svoj deň víťazstva v deň, keď vzkriesim Nový Jeruzalem z popola. Keď vznikne moje Nové kráľovstvo, kráľ pohanského sveta a jeho služobníci sa premenia na popol.
Môj prísľub, že vás prídem priviesť do kráľovstva môjho Otca, je blízko. Sľubujem vám moju lásku a vernosť ako váš prisľúbený Mesiáš, ktorý vám bol prisľúbený tak dávno.
Toto je vaše dedičstvo. Neodmietli ste mňa, svojho Ježiša, keď som bol ukrižovaný. Odmietli ste Boha.
Ja som Boh. Ja som cesta do Nového raja. Prijmite moju ruku, lebo vás milujem, odpúšťam vám. Vy ste môj ľud a Ja si idem pre vás.

Váš Ježiš