Nové svetové náboženstvo

Proroctvá o novom svetovom náboženstve, ktoré sa majú zaviesť pod diktatúrou antikrista a falošného proroka.

 

 

 

Majte sa na pozore – nové svetové náboženstvo sa bude navonok javiť ako dobrá a svätá organizácia, plná lásky a súcitu

Nedeľa 8. júla 2012 o 17,17hod

Moja vrúcne milovaná dcéra, veľké odpadlíctvo, o ktorom som hovoril, sa teraz vo svete stále viac prejavuje. Tentokrát sa šíri ako závoj nad mojou svätou Cirkvou na zemi a zastiera jej zrak ako hustá hmla. Toto je čas veľkého rozdelenia mojej Cirkvi na dva tábory. Na jednej strane budete mať mojich milovaných, verných a Bohu zasvätených služobníkov, ktorí nasledujú moje učenie a ktorí sa nikdy od neho neodkláňajú.

Na druhej strane sú tu tí kňazi a ostatní vodcovia v mojich kresťanských cirkvách, ktorí sú ovplyvnení moderným životom a ktorí znesvätia moje zákony.

Poddávajú sa tlaku ľudí, ktorí požadujú, aby v Božom mene prejavovali toleranciu cez zmeny Božích zákonov tak, aby vyhovovali ľudským požiadavkám. Sú plní pýchy, arogancie a svetských ambícií. Nebude im to prekážať, ak tým pozmenia sväté sviatosti, aby tým vyhoveli hriešnej agende. A nielen to – budú dokonca aj nápomocní v tom, aby sa v kostoloch môjho Otca páchali ohavné činy a to všetko v mene občianskych práv a tolerancie. 

Budú mlčky prehliadať hriech a urážať Ma vystavovaním takýchto hriechov na obdiv priamo pred mojimi svätými Bohostánkami očakávajúc odo Mňa, že takéto ohavné počínanie budem tolerovať. Onedlho zrušia sviatosti, aby tak všetkým vyhoveli. Namiesto nich sa budú konať večierky, oslavy a iné formy zábavy. To dá zrod novej svetovej cirkvi, ktorá sa bude pýšiť impozantnou stavbou v Ríme, ale ktorá nebude vzdávať česť Bohu. Bude vystavaná spolu s tajnými satanskými symbolmi, viditeľnými pre všetkých a bude vzdávať úctu šelme. Každý hriech, protiviaci sa môjmu milovanému Otcovi, bude verejne uctievaný a milióny ľudí prijmú ich nemorálne zákony tak, ako keby boli v Božích očiach toho hodné.

Moji vysvätení služobníci, ktorí Mi zostanú verní, budú musieť slúžiť sväté omše potajme alebo čeliť uväzneniu. Budú naberať na sile a naplnení Duchom Svätým budú aj naďalej živiť Božie deti pokrmom života. Musia sa postarať o to, aby všetkým tým, ktorých budú viesť, bola ponúknutá ochrana Pečate živého Boha.Čas výstavby nového chrámu na počesť beštie je teraz už veľmi blízko.

Ten bude vystavaný za diktatúry antikrista, ktorý už čo nevidieť vystúpi na javisko sveta ako muž mieru.Všetci moji nasledovníci, zhromaždite sa pokiaľ možno čo najskôr.Moji kňazi, ktorí spoznávate môj hlas, musíte začať s vašimi prípravami, aby ste zabezpečili, že moja Cirkev na zemi dokáže neochvejne znášať nadchádzajúce prenasledovanie.Útočiská budú pre vás včas pripravené, aby ste ich použili, pretože som mojim nasledovníkom pred nejakým časom dal pokyny, aby som tak zabezpečil, že budú slúžiť pre vaše potreby.Toto prenasledovanie bude krátke a vy ho prekonáte, aj keď bude bolestivé.Majte sa na pozore. Nové svetové náboženstvo sa bude navonok javiť ako dobrá a svätá organizácia, plná lásky a súcitu.

Bude pôsobiť veľkolepým dojmom zástancu tolerancie a bude zvelebovať každý Bohu známy hriech. Prekrúti každý hriech tak, aby sa javil byť prijateľným v Božích očiach.Musíte však vedieť, že takáto ohavnosť sa Mi protiví a beda tým, ktorí nasledujú túto nebezpečnú cestu do večného zatratenia. V mojich očiach zostane hriech navždy hriechom. Na tom ani čas nič nezmení. Nové pravidlá, prispôsobené tak, aby vyhovovali ľudskej túžbe po uspokojovaní hriešneho konania, nebudú Mnou nikdy schválené.

Pripravte sa teraz na tento veľký podvod, pretože sa už čoskoro stane.

Váš Ježiš

 

***

Nové svetové náboženstvo bude vzdávať poctu šelme 

Utorok 9. októbra 2012 o 21,31 hod

 

Moja vrúcne milovaná dcéra, veľa duší v tejto dobe spozorneli, pretože sú svedkami rýchlych zmien v Mojej katolíckej cirkvi, ktoré sa teraz začínajú prejavovať. Znamenia začínajú ukazovať všetko, čo som skrze Teba prorokoval. Môžete vidieť nedostatok dostupnosti omší. Najsvätejšia Eucharistia už nie tak ľahko prístupná. Sviatosť spovede je obmedzená  v mnohých Mojich kostoloch.

Mnoho Mojich kostolov už nemá kňazov, aby ich spravovali. Je mnoho opustených Mojich kostolov v tomto čase súženia, že čoskoro tieto kostoly budú dané komerčným vlastníkom.

Ako je viera kresťanov skúšaná, je dôležité, aby ste pokračovali v modlitbách Mojej Modlitebnej Kampane. Čoskoro noví služobníci budú predstavení do katolíckej a do iných kresťanských cirkví.

Náboženské rozdiely na okrajoch budú zo začiatku nejasné. Potom, po krátkej dobe, už nerozpoznáte Moje učenia, pretože sa budú jemne vytrácať. Na ich mieste budú série nejasných, ale poetických prejavov, ktoré budú presadzovať toleranciu hriechu. Lži, predložené  netušiacim veriacim nebudú zo začiatku spozorované. Potom, hlboký znepokojujúci pocit, že niečo nie je v poriadku bude prenasledovať Mojich nasledovníkov.

K poslednému podvodu dôjde, keď Najsvätejšia sviatosť bude zamenená za pohanské náhrady. Všetko bude riadené falošným prorokom, ktorý vyhlási, že je veľkňazom všetkých náboženstiev, zlúčených do jedného. Toto nové, jediné svetové náboženstvo bude vzdávať poctu šelme.

Všetci tí, ktorí slepo nasledujú šelmu budú ňou pohltení  a stratení pre Mňa navždy. Rýchlosť akou sa to stane prekvapí Mojich nasledovníkov.  Plán je dôkladne pripravený. Kampaň obrátiť  nepriateľský prístup kresťanov na prijatie svetských zákonov  je profesionálne zorganizovaná. To je plánované medzi mnohými národmi, jednou skupinou, ktorá používa osobnosti, celebrity a nastrčené figúrky, všetky, ktoré sú rešpektované väčšinou, aby podporili ich diabolské lži.

Majte sa na pozore. Neprijímajte lži. Nezapájajte sa do plánu k znesväteniu Môjho svätého mena.

Váš Ježiš
Kráľ a Vykupiteľ celého ľudstva

***

 

Zvyšok mojich zasvätených služobníkov podpíše sľub vernosti novému jednotnému svetovému náboženstvu
Streda 5. júna 2013 o 17,45 hod

Moja vrúcne milovaná dcéra, konečne už viac mojich zasvätených služobníkov odpovedá na moje volanie, aj keď sa tak vydávajú na veľmi osamelú cestu. Svojim nadriadeným sú zaviazaní povinnosťami, lebo som dal svojej Cirkvi na zemi právo uplatňovať svoju autoritu nad všetkými Božími deťmi. Moji zasvätení služobníci musia dodržiavať všetky nariadenia dávané im mojou cirkvou až do dňa, kedy moje sviatosti budú zmenené. Potom ich povinnosti budú patriť Mne.

Vy, moji zasvätení služobníci, ktorí neveríte v predpovedané proroctvá, kedy moja Cirkev na zemi bude zničená zvnútra, sa musíte modliť, aby som vás udržal silných a verných môjmu učeniu, kým deň temnoty odstráni všetku moju prítomnosť vo svätých svätostánkoch po celom svete. Lebo až sa to stane, potom vašou jedinou povinnosťou bude slúžiť Mne, Ježišovi Kristovi. Nemajte zarmútené srdce, pretože akonáhle budete hlásať iba pravdu môjho učenia a poskytovať sviatosti tak ako ste boli vyučení, bude to vaša zachraňujúca milosť. Až vám bude, a ak bude, nariadené odmietnuť Pravdu mojej Cirkvi na zemi, potom to budete musieť rozpoznať.

Ten deň ešte neprišiel, ale až budete tými v najvyšších postaveniach vyzvaní odmietnuť najsvätejšiu Eucharistiu, potom budete vedieť, že vám bola daná Pravda. Až budete vyzvaní prijať isté učenia ešte pred týmto dňom, o ktorých vo svojich srdciach budete vedieť, že by nikdy nemohli byť Mnou tolerované, uvedomíte si hroznú skutočnosť zničenia, ktorému cirkev čelí. Len statoční a odvážni medzi vami budú stáť za Pravdou a zostanú Mi verní, až sa vás pokúsia prinútiť prijať pohanské lži. Vy budete pokračovať v poskytovaní sviatosti krstu, svätého prijímania, spovede, birmovania, manželstva a posledného pomazania.

Zvyšok mojich zasvätených služobníkov podpíše sľub vernosti novému jednotnému svetovému náboženstvu. Bude to doba, kedy budete rozdelení vo dvoje – tých, ktorí nasledujú Pravdu, a tých, ktorí prijmú zákony, ktoré smerujú len k jednej veci – zbožňovaniu falošných bohov a tolerancii hriechu.

Mnohí z vás Ma už viac nebudú uctievať. Ak neostanete verní Mne a budete živiť moje stádo lžami, mnohí budú pre Mňa stratení. Napriek tomu, keď si tieto duše uvedomia, že boli oklamané, prejavím im veľké milosrdenstvo. Vy však, hoci ste boli cvičení v porozumení môjho učenia, uctievaní môjho svätého Slova a v udeľovaní najsvätejších sviatostí, zradíte Ma.

Váš Ježiš

 

***

 

Proces formovania svetového náboženstva bude prebiehať postupne a bude spojený
s mnohými zmenami, ktoré sa vo svete uskutočnia na troch úrovniach: náboženskej, politickej a ekonomickej. Vznikne rýchlo, akonáhle dá Antikrist svetu najavo a jeho najbližší spolupracovník, ktorým bude falošný prorok, ho predstaví Cirkvi v Ríme. Potom
v katolíckej cirkvi zmiznú stopy po Pánu Bohu a Jeho Synovi, Ježišovi Kristovi.

 

***

 

Silný list biskupa Schneidera o „Pachamame“ vo Vatikáne

 

„Nebudeš mať iných bohov okrem mňa,“ hovorí Pán Boh a dáva tieto slová ako prvé z prikázaní (Ex 20,3). Tento príkaz, pôvodne adresovaný Mojžišovi a židovskému národu, zostáva v platnosti pre všetkých ľudí a pre všetky časy, ako nám hovorí Boh: ani to, čo je vo vodách pod zemou! Nebudeš sa im klaňať a nebudeš im slúžiť. “(2 Moj 20,4-5). Náš Pán Ježiš Kristus toto prikázanie dodržal dokonale. Keď mu bolo ponúknuté kráľovstvo tohto sveta pod podmienkou, že sa pokloní diablovi, Ježiš odpovedal: „Choď preč, satan! Pretože je napísané: Budeš sa klaňať Pánovi, svojmu Bohu, a jemu samotnému budeš slúžiť! “(Mt 4,10; Dt 6,13-14). Preto príklad, ktorý uviedol Kristus, má mimoriadny význam pre všetkých ľudí, ktorí chcú „skutočného Boha a večný život“; ako sv. Ján apoštol: „Malé deti, dajte si pozor na falošných bohov!“ (1 Jn 5: 20–21).

https://www.pch24.pl/mocny-list-biskupa-schneidera-o-pachamamie-w-watykanie,71739,i.html

http://www.duseahvezdy.cz/2019/10/29/otevreny-dopis-biskupa-athanasia-schneidera/

 

***

 

 

Budovanie Cirkvi s „amazonskou tvárou“. Bola založená Cirkevná konferencia pre oblasť Amazonky

Konferencia nových biskupov má „splniť sen stanovený pápežom Františkom v posynodálnej exhortácii„ Querida Amazonia “, zdôrazňuje peruánsky biskup David Martinez. Predsedom konferencie bol kardinál Claudio Hummes, arcibiskup v São Paule, bývalý prefekt Kongregácie pre klérus. Cieľom novej štruktúry je vytvoriť nové cesty pre Cirkev a integrálnu ekológiu v tejto časti sveta

https://www.pch24.pl/budowa-kosciola-z-amazonska-twarza–powstala-koscielna-konferencja-regionu-amazonii,77003,i.html

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200702014

 

 

***

 

Spoločné vyhlásenie Bergoglia a veľkého imáma Al-Azhara

Pápež František a veľký imám Al-Azhar, ktorí usporiadali medzináboženskú konferenciu v Abú Zabí, podpísali spoločné vyhlásenie ľudského bratstva za mier vo svete a harmonické spolužitie. Tento dokument má byť míľnikom vo vzťahoch medzi kresťanstvom a islamom, ale je tiež pevným apelom na medzinárodné spoločenstvo.

V úvode dokumentu sme sa dočítali, že viera vedie veriaceho človeka k tomu, aby videl, ako je podporovaný a milovaný ďalší brat. Zdôrazňuje sa, že ide o dokument premyslený úprimne a vážne, ktorý pozýva všetkých, ktorí majú vo svojich srdciach vieru v Boha a vieru v ľudské bratstvo, aby sa spojili a spolupracovali.

https://www.niedziela.pl/artykul/40655/Wspolna-deklaracja-Papieza-i-wielkiego

https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2019-02/papez-frantisek-abu-zabi-medzinabozenske-stretnutie.html

https://www.vaticannews.va/sk/svet/news/2019-02/papez-frantisek-abu-zabi-dokument-ludske-bratstvo-al-tajjib.html

 

***

 

Pápež objasňuje: Boh pripúšťa množstvo náboženstiev

Biskup Schneider požiadal Františka, aby objasnil kontroverzný úryvok z nedávneho vyhlásenia bratstva, ktoré v Abú Zabí podpísali pápež a veľký imám Al-Azhar. Okrem iného sa v ňom uvádza, že „Boh vo svojej múdrosti chce pluralitu a rozmanitosť náboženstva, farby pleti, pohlavia, rasy a jazykov.“ “ Biskup z Kazachstanu, krajiny s moslimskou väčšinou, sa zaujímal o pochopenie výroku, že Boh chce rôzne náboženstvá.

https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2019-03/papiez-roznorodnosc-religii-bog-przyzwala-schneider.html

https://www.christianitas.sk/biskup-schneider-uznanie-rovnosti-vsetkych-nabozenstiev-je-zradou-krista/

***

 

 

Rokovania zástupcov tzv inkluzívny kapitalizmus s Vatikánom priniesol ovocie v podobe koncilu a strážcov inkluzívneho kapitalizmu. Ich cieľom bude podpora partnerstva medzi verejným a súkromným sektorom, dekarbonizácia sveta a implementácia cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Bloomberg naznačuje, že za iniciatívou na založenie nového orgánu za účasti desiatok svetových obchodných lídrov, ktorý požadoval reformu kapitalizmu, stál sám pápež František. Svätý Otec dúfa, že vedúci pracovníci v oblasti podnikania podporia „integrálny ľudský rozvoj“. Konzultácie so skupinou so sídlom v USA, známou ako Rada inkluzívneho kapitalizmu, sa mali začať v roku 2019 8. decembra tohto roku. František oznámil začiatok partnerstva medzi koncilom a Svätou stolicou. Skupina investorov a vodcov z najväčších svetových spoločností známa ako „strážcovia“ sa zaviazala „reformovať kapitalizmus … v prospech ľudstva“ a zabezpečiť, aby podporoval „spravodlivosť, integráciu a udržateľný rozvoj“.

https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2019-11/papez-inkluzivny-kapitalizmus-moralny-rozmer-ekonomiky.html

 

 

***

 

 

To, čo ste videli, sa nebude „zobrazovať“. Vatikánsky betlehem 2020 nie je krásny [FOTKY]

Na námestí svätého Petra v Ríme sa v piatok popoludní konal obrad odhalenia betlehemu. Aj keď sa o vkusoch nehovorí, vatikánska inštalácia vzbudila značné emócie a – mierne povedané – môže vážne sklamať všetkých, ktorí sa prikláňajú k tradičným umeleckým formám spojeným s Narodením Pána.

https://www.pch24.pl/co-sie-zobaczylo-to-sie-nie-odzobaczy–watykanska-szopka-2020-do-pieknych-nie-nalezy–zdjecia-,80564,i.html

https://www.hlavnespravy.sk/ved-to-je-hrozne-vyzeraju-ako-martania-ocakavany-betlehem-na-namesti-sv-petra-znechutil-veriacich/2377296

https://cestovanie.pravda.sk/mesta/clanok/572323-vatikan-ma-jaslicky-s-kozmonautom-znu-kritiku/

 

 

 

***

 

 

Najvýznamnejší svetoví náboženskí vodcovia vydávajú zriedkavé spoločné vyhlásenia
„Našou radou je spriateliť sa so stúpencami všetkých náboženstiev.“

https://www.huffpost.com/entry/worlds-top-religious-leaders-issue-rare-joint-appeal_n_5942c11ee4b06bb7d2719e8e