Obrátenie

Nedeľa, 21. novembra 2010 o 01:30 hod.

Dnes, Moja dcéra, prinášam posolstvo nádeje a pokoja všetkým Mojim deťom, ktoré možno mali pocit strachu z týchto posolstiev. Vedzte, že ani tí z vás, pre ktorých je ťažké uveriť vo Mňa, Môjho Večného Otca a Ducha Svätého, sa nemusia obávať. Mnohí z vás, Moje drahé deti, chcú uveriť, ale kvôli vášmu uvažovaniu a logike, keď hodnotíte všetky veci na základe racionálneho myslenia, ťažko uveríte v nadprirodzené.

Nebojte sa. Ak sa budete modliť čo i len raz denne a požiadate Moje Najsvätejšie Srdce, aby na vás vylialo Moju Lásku, budete sa čoskoro cítiť inak. Mnohí z vás – tí, ktorých viera je slabá – závidia tým, ktorí majú hlbokú vieru. Musíte pochopiť, že vás všetkých milujem. Ako rodič, pre každého z vás mám vo Svojom Srdci hlboké a špeciálne miesto. Nikdy nesmiete mať pocit, že nie ste hodní Mojej Lásky.

Či Som vás nemiloval do takej miery, že Som dobrovoľne položil svoj život za vás v nádeji, že dostanete druhú šancu prísť späť ku Mne?

Deti, vždy budete odstrkovaní inými, keď prejavíte vieru vo vášho Božského Stvoriteľa. Keď sa tak stane, spomeňte si, že je to niečo, čo musí človek z lásky ku Mne na tejto Zemi vytrpieť. Nikdy nedovoľte, aby vaša viera vo Mňa, vášho Božského Spasiteľa, zoslabla, alebo bola skrytá pred tými, ktorí sa na vás pozerajú s ľútosťou.

Áno, mnohé Moje deti, ovplyvnené ľudským myslením a logikou, zámerne vloženej do ich uzavretých duší, budú spochybňovať vašu vieru. Aby vás ešte viacej urazili, budú sa hanbiť za vašu vieru, a aj keď to verejne nepriznajú, budú cítiť zvláštnu žiarlivosť. Táto žiarlivosť pramení z istoty, že im začína svitať, že vo vnútri svojej duše majú prázdnotu. Bez ohľadu na to, ako veľmi sa pozerajú dovnútra, nemôžu pochopiť, prečo to tak je. Medzitým ty, veriaci človek, podstúpiš poníženie skrze rozpačité pohľady divákov so slabou, alebo žiadnou vierou.

Nikdy sa neobávajte ani nebuďte v rozpakoch priznať sa k láske, ktorú vo svojich srdciach prechovávate k Môjmu Večnému Otcovi. Buďte otvorení vo svojej viere. Buďte hrdí na svoju lásku ku Mne, nech ju vidia všetci. Tým, že to urobíte, pôjdete príkladom.

Nikdy sa nesnažte neveriacim tvrdo vnucovať vašu vieru logickou argumentáciou a agresívnym spôsobom. Namiesto toho ukážte svojim bratom a sestrám lásku a podporu, aj keď viete, že potrebujú vedenie. Keď uvidia priamy spôsob, ktorým otvorene a s radosťou v srdci vyjadrujete svoju lásku ku Mne, začnú sa diviť.

Ak budú iní vedení príkladom lásky, úcty a dobrých skutkov, potom budú priťahovaní ku Svetlu. Mnohí z nich hneď nepochopia prečo. Ale časom a najmä silou vašich modlitieb budú kráčať ku Mne.

Žiadam vás všetkých, aby ste sa modlili za obrátenie všetkých duší. To zahŕňa tých ľudí, ktorí sú vám osobne známi a o ktorých si myslíte, že potrebujú modlitby v ťažkostiach, ktorým v živote čelia. Takisto sa modlite za obrátenie úbohých duší, ktoré sú pre Mňa stratené kvôli temnote, ktorá ich robí slepými voči Pravde. So súcitom a láskou sa modlite najmä za tých, ktorí aktívne nasledujú cestu podvodníka. Oni, viac než ktokoľvek iný, potrebujú vaše modlitby.

Dajte vedieť všetkým tým, s ktorými prichádzate do styku, podrobnosti o tom, ako každý z nich môže byť spasený, dokonca i v okamihu smrti, keď sa bude modliť Korunku Božieho Milosrdenstva.

Prosím, prosím, povedzte toto všetkým, ktorí budú ochotní počúvať. Naliehajte na nich, ak sa odvážite, aby ho čítali a zapamätali si ho, pretože keď to urobíte a oni sa ho budú modliť pri svojich niekoľkých posledných výdychoch, môžu byť a budú Mnou zachránení.

Nikdy sa nehanbite za krížiky, ktoré nosíte

Nikdy sa necíťte urazení, keď sa vám neveriaci vysmievajú, alebo si z vás robia žarty, keď sa modlíte. Nikdy sa nehanbite za krížiky, ktoré nosíte na ochranu. Neskrývajte tieto znaky lásky, ktoré prechovávate ku Mne, vášmu Božskému Spasiteľovi, k Môjmu Večnému Otcovi, alebo k Duchu Svätému. Keď budete s hrdosťou nosiť tieto znaky svätej úcty, potom ku Mne privediete iných. Napriek vonkajšiemu opovrhovaniu, ktoré môžete od týchto ľudí zažiť, vám vnútorne závidia vašu vieru. Mnohí z týchto pozorovateľov pociťujú vo svojom vnútri prázdnotu, ako následok ich chýbajúcej viery. Modlitby, Moje deti, Mi môžu pomôcť získať ich duše. Modlite sa za nich túto modlitbu.

Môj drahý Pane, vystieram k tebe moje ruky a chcem ťa poprosiť, aby si vzal do svojho nežného náručia mojich milovaných bratov a sestry. Požehnaj ich tvojou svätou krvou a daruj im potrebnú milosť, aby prijali Ducha tvojej lásky, ktorá ich privedie do večnej spásy.

Keď vás, Moji veriaci, niekto verejne napadne pre vašu vieru, najprv povedzte toto:

Som nasledovník Krista, ktorý vytrpel smrť z rúk neveriacich. Z tohoto dôvodu, ako Kristov nasledovník, budem vždy pre moju lásku k nemu trpieť ponížením od ostatných. Toto je kríž, ktorý nesiem a som naň hrdý. Môj Spasiteľ zomrel nielen za moje hriechy, ale aj za vaše.

Keď sa hrdo chvália tým, že sú agnostici alebo ateisti, povedzte im toto. Spýtajte sa ich, či sa budú cítiť inak, keď sa ich život na tejto Zemi bude chýliť ku koncu? Potom im dajte túto radu. Rozpamätajte sa na vašej smrteľnej posteli na modlitbu Korunky Božieho Milosrdenstva, aj keď si stále nie ste istí. Otvorte svoje srdcia a proste Môjho Večného Otca, aby vám odpustil. Pamätajte na Môj sľub. Ako Sudca, rovnako ako váš Spasiteľ, odpustím – až do posledného dychu – každému z Mojich detí na tejto Zemi. Povedzte im, nech sa usilovne modlia, aby aspoň raz otvorili svoje srdcia.

Modlitby vedú všetky Moje deti bližšie k Môjmu Kráľovstvu na Zemi, keď sa nebo a Zem spoja v jedno. Sila modlitby sa dá skutočne pochopiť len vtedy, keď si Moje deti otvoria svoje srdcia a budú volať. Proste, lebo ak to bude vôľa Božia, vaše modlitby budú vypočuté.

Nikdy neodopierajte vašim deťom sviatosť krstu

Nakoniec sa modlite za malé deti, vašich synov a dcéry a za mládež vo svete. Každý z nich si zaslúži, aby mu bola ukázaná Pravda. Nebola im ukázaná Pravda o Božej Láske ani im nebolo poskytnuté vedenie rodičmi, kvôli duchovnej temnote, ktorá na Zemi existovala za posledné dve desaťročia. Aj keď je vaša viera slabá, nevyhýbajte sa svojej rodičovskej povinnosti, umožniť im pristúpiť k sviatostiam a hlavne ku sviatosti krstu. Nikdy sa neprehrešte tým, že odopriete túto najdôležitejšiu sviatosť vašim vlastným deťom. Mnohí rodičia, ktorí hrdo stoja, keď vykrikujú svoje názory o nevere, ničia duše svojich detí. Dajte svojim deťom dar sviatostí. Postupom času vám za to poďakujú, alebo Ma odmietnu. To záleží od nich. Odmietnite Ma, keď musíte, ale nekradnite duše Mojich detí. Vy síce môžete byť ich rodičmi na Zemi, ale oni sú deťmi Môjho Večného Otca, Stvoriteľa a Tvorcu všetkých vecí. Nesnažte sa ich vziať so sebou do temnoty. Znovu si zapamätajte, že aj napriek vášmu vlastnému presvedčeniu vás všetkých milujem.

Váš Božský Spasiteľ a Sudca

Ježiš Kristus, Syn Večného Otca