Prechod do Nového Raja bude rýchly a bez utrpenia

Nedeľa, 11. decembra 2011 o 12:45 hod.

Prichádzam dnes k tebe s veľkou radosťou v Mojom Najsvätejšom Srdci ako tvoj snúbenec. Ty, dcéra Moja, si prijala túto najposvätnejšiu prosbu, pripojiť sa ku Mne a pomohla Mi zachraňovať duše.

Teraz sa od teba bude veľa očakávať vďaka tvojej pokornej poslušnosti. Strach bude zničený ako sa posúvaš vpred v dôsledku Môjho zvláštneho odkazu, venovať svoj život Môjmu horlivému želaniu zachrániť ľudstvo z hlbín pekla.

Tvoja práca, ktorú vedie Moja Božia Ruka, je teraz úplne posvätná a zbavená akéhokoľvek zasahovania zo strany Zlého.

Už ťa neprepadnú žiadne pochybnosti, ale vedz toto: Moje Slovo, ktoré ti dávam, bude znesvätené a roztrhané na kusy. Všetko bude urobené na pošpinenie týchto svätých posolstiev, dokonca aj tými, ktorí tvrdia, že Ma poznajú.

Odteraz budeš prijímať svoje utrpenie s úplnou odovzdanosťou a radosťou vo svojej duši. Moja Sila, ktorá ti je daná mocou Ducha Svätého, ťa vydesí. Povstaneš s úplným presvedčením srdca a s tichou, ale rozhodnou dôverou, aby si šírila Moje Slovo po celom svete.

V tejto práci ťa nikto nezastaví a ani nemôže zastaviť. Žiadny človek ti nemôže zabrániť v tomto najposvätnejšom čistom povolaní z nebies.

Ty, Moja dcéra, si pripravená, aby si sa stala záchranným lanom pre tie duše, ktoré blúdia divočinou. Odpovedia na volanie týchto posolstiev bez ohľadu na to, aké tvrdé sú ich srdcia. Mnohí nebudú vedieť, prečo sa im to deje. Bude to moc Ducha Svätého, ktorá zapáli plameň lásky a radosti v ich dušiach, ktorá ich pritiahne ku Mne prostredníctvom týchto Mojich naliehavých prosieb a privedie Moje deti späť do Môjho Svätého Náručia.

Ďakujem ti, že si odpovedala na Moju zvláštnu prosbu stať sa Mojou nevestou v konečnej jednote so Mnou. Táto zmluva, keď Mi úplne odovzdáš svoju dušu, Mi poskytne voľnosť, ktorú potrebujem, aby Som úspešne zavŕšil túto misiu, pre ktorú si bola vybraná.

Teraz choď, Moja vzácna dcéra, a pomôž Mi naplniť Môj sľub ľudstvu. Môj návrat sa uskutoční preto, aby Som získal späť Moje drahé deti a vzal ich do Novej Éry mieru. Tento prechod do Nového Raja bude rýchly a bez utrpenia vďaka tvojmu daru, ktorý si Mi dala.

Povedz Mojim deťom, že Moje Srdce je v tomto čase naplnené radosťou, nakoľko sa približuje čas, kedy budete oslavovať Moje narodenie.

Milujem vás.

Váš milovaný Spasiteľ a Vykupiteľ

Ježiš Kristus