Prečo Som sa stal človekom

Piatok, 24. decembra 2010 o 20:15 hod.

Moja milovaná dcéra, ďakujem ti, že si odpovedala na Moje volanie. S radosťou s tebou komunikujem v tento mimoriadny deň oslavy Mojich narodenín. Láska, ktorá napĺňa Moje Srdce vtedy, keď Mi Moje deti preukazujú vieru a oddanosť, je veľmi vzácna.

Toto je čas, aby Moje deti, nech sú kdekoľvek, premýšľali o Mojom živote na Zemi. Je to pre ne čas, aby premýšľali o tom, aký dôsledok má Moje narodenie pre celé ľudstvo. Je to vďaka Môjmu narodeniu, že človek bude hľadať spásu. Večný Otec skrze lásku, ktorú má ku všetkým Svojim deťom priniesol najväčšiu obetu. To, že sa musel pozerať na narodenie dieťaťa, vidieť ho ako rastie a vyvíja sa až do dospelého veku, jasne ukazuje na Jeho Lásku a Odhodlanie zachrániť všetky Svoje deti. Tak veľmi miluje všetky Svoje deti, že Ma prosil, aby Som žil život ako človek vo vedomí, že Ma budú ponižovať a vysmievať sa Mi. Dovolil, aby sa to stalo.

Moje narodenie je pre všetkých znamením toho, že Boh, Večný Otec, tak veľmi miloval Svoje deti, že priniesol túto veľkú obetu. Svoj Súcit a Túžbu zachrániť vás ukázal tým, že Mi umožnil prísť na svet, žiť medzi vami všetkými a dovolil Moju smrť. Keby Ma nebol poslal, človek by nemohol byť spasený. Avšak tí, ktorí Ma odmietli, si stále nie sú istí, pokiaľ ide o Pravdu prisľúbení, ktoré dal Boh, Večný Otec. Stále je mnoho nejasností.

Všetko, na čom teraz záleží je, aby ľudstvo pochopilo prísľub a realitu Nového Neba a Zeme, ktoré boli predurčené všetkým Božím deťom. To je najväčší dar zo všetkých a je to dar, na ktorom mali mať podiel všetci, kým ho satan nezničil tým, že zviedol Evu.

Dnešní ľudia sa v mnohých ohľadoch dívajú na Učenie Starého a Nového zákona ako na staré bájky. Mnohí ešte stále nechápu, že Učenie obsiahnuté v týchto Písmach bolo a je stále autentické. Keďže v mnohých prípadoch sa odkazuje na udalosti, ktoré sa odohrali v duchovnej sfére, ľudia ťažko uveria, že k nim mohlo dôjsť. Dospeli k tomuto záveru, pretože hodnotia obsah pomocou logického myslenia, na základe toho, čo sa deje na Zemi. Ale mýlia sa.

Môj príchod na Zem bol ustanovený ako posledná šanca prebudiť svet, aby si všetci uvedomili, že Boh všetko odpúšťa. Mojou úlohou bolo ukázať vám, skrze Moje Učenie a Moju smrť na Kríži, cestu do neba.

Na Vianoce majte na pamäti, že Moje narodenie vám malo pomôcť, aby ste nanovo prehodnotili vašu vieru v nebo, pretože vy všetci máte nárok mať na ňom podiel. Tým, že si pripomínate Môj život, sa môžete teraz so Mnou zjednotiť v Kráľovstve Môjho Otca, ak otvoríte svoje srdcia a poprosíte Ma, aby Som vás ešte raz objal.

Váš Božský Spasiteľ a Spravodlivý Sudca

Ježiš Kristus