Prvé posolstvo Boha Otca: Teraz nastal pre Mňa čas, aby Som si vyžiadal späť Moje slávne Kráľovstvo – Nový Raj na Zemi bude trvať 1000 rokov

Prvé posolstvo Boha Otca: Teraz nastal pre Mňa čas, aby Som si vyžiadal späť Moje slávne Kráľovstvo – Nový Raj na Zemi bude trvať 1000 rokov
Sobota, 25. júna 2011 o 16:00 hod.

Poznámka vizionárky: Predtým, ako som dostala toto posolstvo, som sa práve domodlila Korunku Božieho Milosrdenstva, keď mi zrazu Duch Svätý oznámil, že mám prijať posolstvo od Boha Otca. Triasla som sa od strachu. Potom som položila otázku: „V koho mene prichádzate?“ Toto bola odpoveď:

Prichádzam v Mene Môjho Milovaného Syna, Ježiša Krista, Spasiteľa ľudstva. Ja Som Boh Otec a hovorím k tebe po prvýkrát. Moja vyvolená dcéra, hovorím dnes k tebe, aby Som mohol informovať ľudstvo o Láske, ktorú mám ku všetkým.

Mnohí Ma nepoznajú. Myslia si, že áno, ale pre milióny Mojich detí Som iba entitou bez tváre. Tak málo vedia o Mojej Túžbe dovoliť im, aby Ma nechali milovať ich tak, ako to malo byť.

Moje Meno je vo svete nedbalo používané mnohými, ktorí neuznávajú, že to bola Moja Ruka, ktorou bol utvorený svet a jeho stvorenia. Lebo tí, ktorí takto robia, sú zmätení v tom, Kto Ja Som a do istej miery sa Ma boja. Ale nemajú sa Ma báť, lebo Moja Láska je čistá ku všetkým Mojim deťom. Milujem vás natoľko, že Som urobil najväčšiu obetu zo všetkých, aby Som vás priviedol späť do Mojich Rúk a dal vám príležitosť byť zachránenými od podvodníka. Poslal Som Môjho milovaného Syna, Ježiša Krista, do sveta, aby ste mohli pochopiť Pravdu o Láske. Táto Láska, keď ju prijmete, vás všetkých zachráni.

Moje Srdce je zlomené kvôli tomu, že mnohí z vás sa neobrátite ku Mne a nepreukážete Mi svoju lásku. Túžim po tom, aby ste sa jednoducho obrátili a požiadali Ma o pomoc. Netreba sa báť Mojej Lásky, pretože prostredníctvom Mojej Lásky vám bol daný váš prvý dych. Stvoril Som každého z vás na Moju podobu, aby Som mohol mať rodinu. Stvoril Som svet z čistej lásky, aby ste vy, Moje deti, mohli zdieľať so Mnou tento Raj. Bol stvorený s takou láskou, že každý jednotlivý detail bol dôkladne vytvorený. Bol Som tak šťastný, keď bol stvorený Raj na Zemi, že anjeli sa radovali a nebesia boli ožiarené plameňom lásky, že to žiadny ľudský tvor nikdy nemôže pochopiť. A potom bol zničený hriechom, ktorý spôsobil had.

Moje deti, dovoľte Mi to vysvetliť. Prišiel pre Mňa čas, aby Som si vyžiadal späť Raj, ktorý Som láskyplne stvoril, aby sme sa mohli opäť stať jednou rodinou.

Rodinou, ktorá sa zblíži kvôli mocným putám lásky, ktoré ju budú držať pohromade.

Nový Raj na Zemi je teraz plánovaný pre všetky Moje deti.

Bude trvať na Zemi 1000 rokov a nikto nesmie byť z neho vylúčený, lebo by Mi to zlomilo Srdce. Môj milovaný Syn, Ježiš Kristus a Duch Svätý sa veľmi snažia priviesť vás späť do Môjho milujúceho ovčinca, aby sa Raj, stvorený na počiatku, mohol opäť objaviť ako najväčší dar zo všetkých, z ktorého sa môžu tešiť Moje deti.

Tento Raj bude miestom lásky, krásy, slávy a bude domovom všetkým, ktorí sú čistého srdca a duše. Je pre každú jednu dušu na Zemi a je cieľom, ktorý je obsiahnutý v každej jednej duši na Zemi, vrátane tých, ktoré si to neuvedomujú.

Môj Syn hovorí so svetom a pripravuje sa, aby počas Varovania preukázal Svoje veľké Milosrdenstvo, aby dal všetkým hriešnikom príležitosť radovať sa z Nového Raja na Zemi.

Musíte počuť Môj Hlas. Volám vás všetkých, aby ste Mi venovali pozornosť. Obráťte sa ku Mne. Prijmite, že Existujem, že Som Zdrojom všetkého života, všetkého stvorenia, všetkej slávy. Keď to urobíte, budete privítaní v Mojom Raji na Zemi, ktorý ponúka všetko, o čom ste kedy mohli snívať. Počúvajte Môjho Syna a posolstvo, ktoré dáva svetu, aby vás všetkých obrátil. Tým, ktorí ani potom nebudú poslúchať alebo ktorí budú pokračovať na ceste hrozného hriechu, nebude preukázané žiadne Milosrdenstvo.

Ja Som Boh všetkého stvorenia. Ja Som Boh Lásky a Súcitu. Ja Som tiež aj Bohom Spravodlivosti. Moja Ruka dopadne na ľudstvo, ktoré pre svoju diabolskú oddanosť Zlému odmieta nasledovať cestu Lásky a Pravdy.

Teraz pre Mňa nadišiel čas, aby Som znovu získal Moje Slávne Kráľovstvo, ktoré žiadny človek prostredníctvom hriechu nezastaví. Keby sa o to pokúsili, boli by stratení naveky.

Ja Som váš Boh, váš Stvoriteľ. Moja Láska nikdy neumiera. Je planúca a plná hlbokej nehy k vám, aby vás priviedla späť ku Mne, k dedičstvu, ktoré Som tak láskyplne stvoril. Kvôli hriechu mnoho Mojich detí bude musieť stratiť právo na toto dedičstvo a ustúpiť tým, ktorí Ma opravdivo milujú, aby im dovolili bez prekážky vstúpiť dverami.

Prosím, deti, neodmietajte Moju prosbu k ľudstvu. Prijmite Milosrdenstvo, ktoré vám teraz ponúka Môj Milovaný Syn.

Prijmite Ho s otvorenou náručou.

Boh Otec
Stvoriteľ a Tvorca všetkých vecí