Varovanie pre duchovenstvo

Utorok, 16. novembra 2010 o 09:55 hod.

Moja dcéra, včera si bola odmietnutá, keď sa ľudia snažili do tvojej mysle vniesť pochybnosti. Trpela si kvôli tomu. Nezúfaj si. Moje Slovo bude počuté. Budeš čeliť prekážkam, ktoré u teba spôsobia pocit rozčarovania nad týmto dielom.

Moja dcéra, Ja ťa vediem. Toto si musíš pamätať a nikdy nesmieš zabudnúť na Môj sľub. Urobil Som to, o čo si Ma žiadala a dovolil Som ti minulú noc pokojne spať. Teraz si silnejšia. Necítiš to?

Dávaj si pozor na to, s kým sa rozprávaš. Moji nasledovníci alebo tí, o ktorých si myslíš, že sú Moji nasledovníci, nie sú vždy takí, ako sa zdajú byť. Musíš robiť to, čo ti káže tvoje srdce. Svet sa môže zdať takým, akým vždy bol, ale je tu zmena, ktorá sa práve deje. Táto zmena vedie ľudstvo do temnoty, ktorá ich obklopí a ktorá zahalí ich lásku ku Mne.

Prečo musia Moje deti stále spochybňovať Pravdu? Neriadia sa Mojim Učením, napriek tomu dostali tento dar od Mojich apoštolov, ktorí skrze lásku ku Mne a mocou Ducha Svätého, dali svetu veľmi špeciálny dar. Dar Pravdy, ktorý bol vyučovaný a šírený ku všetkým Mojim deťom po celom svete. Toto vedenie nasledovali Moje deti po celé stáročia.

Iní, aj keď poznali Pravdu, rozhodli sa ju prekrútiť, aby vyhovovala ich vlastným potrebám, túžbam, žiadostivostiam a túžbe po moci. Moji nasledovníci potom nevedeli rozlišovať medzi Pravdou Božieho Slova a bludmi, ktoré rozširovali tí, čo boli privedení do omylu. Takto pracuje podvodník. Spôsobuje zmätky, zúfalstvo a pocit beznádeje a robí to od Mojej smrti na Kríži. Ale teraz Ma počúvajte. On nezvíťazí, dcéra Moja. Sily nebeského vedenia znovu dodajú Mojim deťom vieru, ešte raz, prostredníctvom Učenia Mojich prorokov.

Popros Moje deti, aby boli bdelé voči zmenám vo svete. Popros ich, aby otvorili svoje srdcia, oči a myseľ a svedčili o lžiach, ktoré rozširuje satan. Od neho pochádza sieť prísľubov, určených na to, aby Moje deti boli priťahované vonkajšími zázrakmi. Zázraky a falošná sláva sú prázdne.

Neodzrkadľujú lásku ani neponúkajú žiadnu skutočnú útechu, keď je ich prázdnota odhalená.

Sily zla teraz silnejú, dieťa Moje. Sú plánované satanom, prostredníctvom jeho armády podlých nasledovníkov. Títo nasledovníci ho svojou chamtivosťou a sebaláskou nasledujú v poslušnom zbožňovaní a budú tak vedení do jeho prchavého raja. Jeho sľúbený raj nie je nič iné, len čierna temnota a kým si to Moje deti uvedomia, čas na vykúpenie uplynie.

Modlitba za spásu

Všetky Moje deti, aj keby to bolo z lásky k svojim rodinám, musia precitnúť voči tomuto zlu, ak sa chcú zachrániť. Moja Láska ich bude viesť, ak sa teraz obrátia ku Mne. Nikdy sa nesmú báť obrátiť a povedať:

Ó, môj Pane, veď ma do tvojho kráľovstva a ochraňuj ma pred temnotou, ktorá pohltila moju dušu. Vypočuj ma teraz, ó, Najsvätejšie srdce, a nech skrze tvoju dobrotu preniká cezo mňa tvoje svetlo lásky a ochrany.

Tie deti, ktoré sa budú modliť túto modlitbu, budú vypočuté. Ich úpenlivá prosba za vlastnú spásu a tých, ktorých milujú, bude vypočutá. Prostredníctvom Mojich vizionárov, vedených Mojou Blahoslavenou Matkou, Som sa starostlivo snažil poslať svetu varovania. Mnohokrát boli Moji vizionári, napriek počiatočnému odmietnutiu, nakoniec prijatí. Tentokrát im nebude dopriate veľa času na to, aby ich posolstvá boli vypočuté dostatočným počtom Mojich nasledovníkov.

Dajte si pozor na falošných prorokov

Musím však varovať Moje deti, aby si dávali pozor na falošných prorokov. Mnoho pravých vizionárov bolo uvedených do omylu. Praví vizionári dostanú milosti a budú vyžarovať Moju Pravdu takým spôsobom, že ich budú sprevádzať nadprirodzené javy a zázraky, ktoré nikto nebude môcť poprieť.

Láme Mi to Srdce, keď vidím, akým spôsobom mnohí z nich boli odmietnutí Mojimi najposvätnejšími učeníkmi. Títo istí učeníci, ktorých Som vyslal, aby učili Moje deti, zlyhávajú vo svojej úlohe. Musia sa teraz obrátiť ku Mne, aby Som ich viedol a modliť sa o milosti, ktoré sú potrebné k vedeniu Môjho ľudu.

Moji vysvätení služobníci sú výnimoční a tí, ktorí prijali sviatosti, musia vypočuť Moju prosbu. Máte voči Mne záväzok.

Obnovte si teraz svoje sľuby. Verte a nasledujte Moje sväté posolstvá. Buďte silní, lebo všetci ste teraz povolaní vydať svedectvo o Pravde, obsiahnutej v Knihe Zjavenia a uznať, že už nadišiel tento čas. Pripravte sa na túto veľkú udalosť. Nezapierajte Ma a neotáčajte sa Mi chrbtom. Kážte so silou a presvedčením. Nezmierňujte Moje Učenie a nehovorte Mojim nasledovníkom, že všetko bude v poriadku. K tomu ste neboli povolaní. Vašou povinnosťou voči Mne, Vášmu Božskému Spasiteľovi je, povedať svojmu stádu Pravdu.

Mojim deťom sa nesmie povedať, že všetci budú zachránení. To nie je pravda. Pretože len tí, ktorí hľadajú Moje odpustenie a odovzdajú sa Mne a Môjmu Učeniu, budú spasení.

Prečo sa neriadite Učením Písma? Prečo používate výhovorky? Prečo zavádzate a presviedčate Moje deti, že Boh všetkým odpustí? Môj Večný Otec odpustí len tým, ktorí vo Mňa veria a činia pokánie.

Či vám snáď Moja smrť na Kríži nič nehovorí? Zomrel Som, aby Som zachránil ľudstvo od šialenstva satana. Avšak vy, cez nesprávne pochopenú toleranciu, učíte Moje deti lži. Padli ste za obeť tlaku ľudstva a zastierate sväté Učenie, pre ktoré ste boli povolaní, aby ste ho kázali.

Nehanbíte sa? Ste tak chytení v sieti svetských vábení, ktoré vám ponúka Zem, že nasledujete falošnú dogmu, ktorá vám diktuje populárnu toleranciu, ktorú satan rozšíril medzi Moje deti. Tieto úbohé deti, zvedené deti, potrebujú vedenie. Takisto musia porozumieť rozdielu medzi ľudským výkladom a Božím sľubom, ktorý Som vám dal.

Prečo Moje deti neveria v Boží zásah? Prečo ho odmietate, keď vám je predložený? Moji kňazi, počúvajte Moju prosbu. Modlite sa, aby Moje posolstvo Pravdy bolo počuté.

Posolstvo biskupom

Mojim biskupom musím povedať toto. Vyzlečte si rúcha a obráťte sa chrbtom k bohatstvu, na ktoré ste spoliehali. Hľadajte pokoru, ktorá sa od vás vyžaduje. Dodržujte teraz Moje Slovo, alebo čeľte následkom. Máte povinnosti voči Mne a Môjmu Večnému Otcovi. Akými slepými ste sa stali. Prostredníctvom vizionárov sa teraz dávajú znamenia na oblohe a vy si ich nevšímate. Namiesto toho sedíte vo svojich palácoch a vysmievate sa im. Z tohto dôvodu nebudú vaše hriechy odpustené.

Hriechy Mojich vysvätených učeníkov, ktorí si zvolili Moju cestu, Ma veľmi zraňujú. Otvorte svoje oči, svoje srdcia a navráťte sa k Učeniu Mojej Svätej Knihy (sv. Písmo).

Posolstvo kardinálom

Mojim kardinálom hovorím toto. Do akých vzdušných výšin ste sa až vzniesli, že ste zabudli na sviatosti, alebo na Pravdu Môjho Učenia, ktoré sú potrebné na vedenie Môjho stáda? Zostúpte teraz dole a nasledujte Moje vedenie. Nenechajte sa zmiasť falošnosťou, ktorá zachvátila ľudstvo. Ani vy Ma nezapierajte.

Všetkých vás žiadam, aby ste sa modlili za Môjho milovaného statočného pápeža, ktorý je posledným pravým pápežom. Vás, Mojich učeníkov, zvádza podvodník. Dal o sebe vedieť na chodbách Mojej Cirkvi a jeho zlé cesty sa teraz prezentujú. Tým, ktorí majú oči – starostlivo pozorujte, pred sebou i za vami. Polapí vaše duše, keď sa vydáte jeho klamu.

Prosím, modlite sa za vás za všetkých. Proste o Moje vedenie. Proste o odpustenie a dovoľte Mi, aby Som vás mohol znova viesť.

Vy, ktorí budete spochybňovať tieto inštrukcie, teraz počúvajte. Prečo by Som s vami nekomunikoval týmto spôsobom? Učil Som vás všetkých, prostredníctvom apoštolov, ktorí pod vedením Ducha Svätého darovali svetu Moje posolstvá, ktoré odvtedy žijú ďalej. Čas je už blízko. Celý život ste sa modlili o vedenie. Teraz, v tomto čase vás naliehavo žiadam, aby ste vypočuli Moju prosbu.

Váš Božský Spasiteľ

Ježiš Kristus