Varovanie pre veriacich, aby neodmietali pravých prorokov

Utorok, 28. decembra 2010 o 11:00 hod.

Moja milovaná dcéra, teraz dostávaš posledné posolstvá pre ľudstvo, aby si ich strávila pred koncom časov, s účelom zachrániť ich duše.

Teraz je po svete roztrúsené obrovské množstvo anjelov, ako bolo predpovedané, aby pripravili Zem na Môj Príchod. Mnoho z týchto anjelov má ľudskú podobu a rovnako ako ty, Moja milovaná dcéra, si vybrali túto úlohu. Ich narodenie bolo načasované tak, aby pripadlo na obdobie posledného Varovania na konci časov. Podobne sú z hlbín pekla uvoľnení a vypustení aj démoni. Na Zemi sa sprítomňujú tým, že pokúšajú a zvádzajú ku lži. Priťahujú tie z Mojich detí, ktoré sú otvorené ich vplyvu. Infikujú tie duše, ktoré sa už nachádzajú v tme. Do ich ducha vstupujú tak, že im klamú a presvedčia ich, že ich viera vo Mňa a Môjho Večného Otca je nezmysel.

Vonkajší zjav týchto ľudí ničím nenaznačuje, že by mali byť spojení s niečím, čo by ste pokladali za zlo. Namiesto toho budú pôsobiť inteligentne, elegantne a inšpiratívne. Budú tiež veľmi presvedčiví, keď budú kázať to, čo Moje dobré deti budú považovať za pravdu. Je smutné, že v ich srdciach nebude láska a vy musíte byť na pozore pred ich učením.

Teraz by Som sa chcel obrátiť na Mojich veriacich. Vy, Moje deti, ste skrze modlitbu a vieru dostali dary, ktoré sľubujem všetkým, ktorí Ma nasledujú. Dostali ste rôzne dary a každý dar je navrhnutý tak, aby sa Moje Slovo rozširovalo rôznymi spôsobmi.

Posudzovanie vizionárov

Vy, ktorým dávam dar poznania na pomoc rozlíšiť tých, ktorí prichádzajú v Mojom Mene a tých, ktorí prichádzajú v mene satana, prosím buďte veľmi opatrní. Je len správne, že sa máte na pozore pred falošnými prorokmi. Avšak nikdy neodsudzujte tých, ktorí tvrdia, že prichádzajú v Mojom Mene bez toho, aby ste dôkladne nepreverili ich posolstvá. Nikdy nesmiete posudzovať tieto posolstvá len na základe toho, ako sa vám javia navonok. Pokiaľ niekto tvrdí, že prichádza v Mojom Mene, nevychádzajte hneď z toho, že váš úsudok o ňom je neomylný. Dávajte pozor na tých prorokov, ktorí trpia posmeškami, alebo spôsobujú pobúrenie keď tvrdia, že dostávajú Božské posolstvá odo Mňa, alebo od Mojej Blahoslavenej Matky.

Nepodľahnite pokušeniu okamžitého vyrieknutia rozsudku nad nimi bez toho, že by ste si pozorne nevypočuli to, čo hlásajú. Tie posolstvá sa nebudú priamo vzťahovať na Moje Učenie, ale na Moje Slová a budú plné lásky. Budú vás usmerňovať, ako máte žiť vaše životy v Mojom Mene, aby ste dosiahli spásu.

Nikdy sa neznepokojujte, keď Moji praví proroci tvrdia, že dostávajú posolstvá, týkajúce sa budúcich udalostí, do ktorých sú zasvätení. Nepodľahnite pokušeniu spáchať hriech predsudku tým, že budete posudzovať posolstvá podľa triedy ľudí, ktorú títo proroci reprezentujú. Niektorí nebudú vzdelaní. Naopak iní budú disponovať výrečnosťou. Mnohí z nich nebudú spĺňať kritériá, ktoré by podľa vášho očakávania mala „svätá“ osoba spĺňať.

Existujú však spôsoby, ako si môžete byť istí ich pravosťou. Tí, ktorí komunikujú s Mojou milovanou Matkou predpovedajú vo väčšine prípadov zjavenia, ktorých dátum a hodinu im oznámila. Účastníci takýchto zjavení budú svedkami mnohých udalostí. V prípade Mojich posolstiev pre ľudstvo sú odovzdávané svetu bez toho, aby prorok hľadal slávu.

Vynášanie rozsudku nad ľuďmi

Nakoniec budú Moji veriaci – aj napriek ich oddanosti ku Mne – opovrhovať tými, ktorí predpovedajú budúce udalosti a hanobiť tých, ktorí sú požehnaní uzdravujúcimi silami Ducha Svätého. Zastavte a prebuďte sa zo svojho spokojného spánku. Títo proroci narušia vašu rutinu, pretože nezapadnú pohodlne do vašej svätej skupiny. Neprispôsobia sa spôsobom, aký očakávate. Majte to na zreteli. Ak posudzujete týchto ľudí na základe toho, čo ste počuli alebo na základe klebiet a narážok z „tretej ruky“, dopúšťate sa hriechu. Hriech voči Mojim prorokom Ma hlboko uráža. Ak odmietate Mojich pravých vizionárov a prorokov, obraciate sa Mi chrbtom.

A toto je presne to, čo sa deje v súčasnom svete s rastúcim počtom vizionárov, vychádzajúcich na verejnosť. Moji veriaci to nemajú ľahké. Pamätajte na to, že skôr, ako vynesiete rozsudok, si musíte posolstvá Mojich prorokov prečítať – a to vrátane tých posolstiev, ktoré môžu pochádzať od falošných prorokov. Proste o vedenie, keď zvažujete tieto posolstvá. Autentické posolstvá budú plné lásky. Napriek tomu budú mať pevnú autoritu. Posolstvá, ktoré sú v rozpore so všetkým, čo ste sa učili o Mojom Učení a o učení Mojich apoštolov, nech sú akékoľvek jemné, sa dajú ľahko posúdiť.

Nemlčte o svojej viere

Teraz choďte, Moje deti, a otvorte svoje srdcia Mojim prorokom. Sú tu nato, aby vás uistili, že nadišiel čas, aby Som vás všetkých pripravil hovoriť v Mojom Mene. Pamätajte si, že sláva je daná tým Mojim prorokom, ktorí hovoria aj napriek ponižovaniu a opovrhovaniu, ktoré musia znášať. Trest však bude vymeraný tým, ktorí hovoria, že Ma nasledujú, ale ktorí o svojej viere mlčia, ale na druhej strane sú rýchli, keď hovoria proti Mojim pravým vizionárom. Vo svojich srdciach viete, že tí, ktorých ste odsúdili, hovoria o budúcich udalostiach, ktoré prijímate len veľmi ťažko. Môžete sa opýtať, prečo môj Spasiteľ, Ježiš Kristus, pracuje prostredníctvom takýchto jednotlivcov? Koniec koncov – podľa mojich merítok – nie sú svätými nasledovníkmi. Ale, Moja otázka na vás je táto. Prečo si myslíte, že iba pár vyvolených, ktorí venujú svoj život modlitbe, má autoritu zamietnuť tých, ktorí hovoria mimo vašich kruhov? Nič ste sa nenaučili? Nechápete, že tí, ktorí celý život venujú modlitbe, sa môžu stať obeťou podvodníka?

Moji praví proroci budú nenávidení

Nezabudnite, že Ja tiež, kým Som bol na Zemi, Som bol zosmiešňovaný, vysmievaný, odmietaný a starší a kňazi sa na Mňa pozerali s pohŕdaním. Keď nenávideli Mňa, môžete si byť istí, že Moji praví proroci budú najviac nenávidení, no súčasne budú na iných miestach uctievaní.

Hanba vám všetkým. Moji proroci nebudú pochádzať z vašich skupín, ale napriek tomu si ich musíte ctiť. Budú najnepravdepodobnejšími prorokmi kvôli životom, ktoré viedli. Niektorí budú pochádzať z chudobných pomerov. Iní budú pochádzať z bohatších pomerov. Niektorí budú menej vzdelaní, zatiaľ čo iní sa narodili s darom gramotnosti. Toto sú Moji vyvolení proroci. Vypočujte si ich hlasy skôr, ako ich odsúdite.

Modlite sa za nich. Modlite sa, aby Moje Slovo, dané týmto prorokom, nebolo odmietnuté. Ani vy neodmietajte Moje Slovo. Neveriaci sa vždy budú snažiť diskreditovať tieto statočné duše, ktoré nahlas ohlasujú Moje Slovo, ale to sa dá čakať. Keď Moji veriaci a hlavne tí, ktorí sú v modlitebných skupinách, v kláštoroch a iných službách, otvorene odmietajú Mojich pravých vizionárov, vtedy sa Moje Srdce láme vo dvoje. Počúvajte Moje Slová. Nikdy sa neodchýlia od Pravdy, tak ako vy, Moji milovaní nasledovníci, nemôžete hýbať Pravdou tak, aby vyhovovala vašej interpretácii.

Otvorte svoje oči. Zobuďte sa! Znamenia sa začínajú pre všetkých zviditeľňovať. Vy, Moji veriaci, nemáte veľa času. Počúvajte. Modlite sa. Spojte sa a jednotne ohlasujte Moje Slovo na záchranu duší skôr, než vyprší čas.

Váš milovaný Kristus

Ježiš, Spasiteľ a Spravodlivý Sudca