Veľké varovanie – dar z Milosrdenstva

Pondelok, 22. novembra 2010 o 02:00 hod.

Moja milovaná dcéra, veľmi sa teším z toho, ako sleduješ Moje Slová s úplnou vierou a poslušnosťou. Moja Láska k tebe je silná. Rovnako tak je to aj s láskou ku Mne. Teraz Ma cítiš veľmi blízko svojho srdca. Teraz si so Mnou jedno, dcéra Moja. Ja a Môj Večný Otec, ako aj Duch Svätý – Najsvätejšia Trojica – sa radujeme z tvojej odpovede na toto veľmi dôležité poslanie. My a všetci anjeli a svätí denne kráčame s tebou, aby sme ťa chránili v tomto najsvätejšom diele.

Vzchop sa a drž Ma stále za Ruku. Dovoľ Mi ťa viesť a skrze tvoje slová dať ľudstvu možnosť konečne pochopiť Pravdu skôr, než príde Veľké Varovanie. Toto Veľké Varovanie, ktoré je dané Mojim deťom z Milosrdenstva a z Lásky ako posledný dar, sa čoskoro stane. Počas tohto mystického zážitku bude každému jednému z Mojich detí ukázaný jeho život, jeho hriechy a zlé skutky a tiež všetky jeho jednotlivé urážky, ktorých sa dopustilo voči svojim bratom a sestrám, a za ktoré je zodpovedné. Ani jeden muž, žena či dieťa na tejto Zemi nebudú vylúčení.

Niektorí budú hlboko šokovaní a zarmútení nad svojimi hriechmi a okamžite sa obrátia na Mňa, ich spravodlivého Sudcu, čím sa zachránia. Z lásky a ľútosti budú prosiť o Milosrdenstvo.

Iní budú tak znechutení a šokovaní zo spôsobu ako budú odhalené ich hriechy, že padnú mŕtvi skôr, ako budú mať možnosť požiadať o odpustenie.

A potom tu budú tí, ktorí nasledujú podvodníka. Vo svojej hrôze, keď uvidia ako sa pred nimi mihnú odporné hriechy ich uplynulého života, utečú. Budú sa snažiť ukryť, ale nebudú mať kam. Učupení krčiac sa v strachu buď príjmu to, čo videli a tam potom poprosia o odpustenie, alebo sa odvrátia a budú sa zvíjať v hanbe a hrôze, ale nebudú prosiť o Milosrdenstvo.

Potom je tu posledný hriešnik. Keď sa mu ukážu jeho hriechy, bude iba argumentovať a popierať, že spáchal tieto závažné priestupky proti Božím prikázaniam. Jednoducho poprie pravdu a otočí sa chrbtom do temnoty večného pekla.

Nikomu neodmietnem Moje Milosrdenstvo

Prečo to Moje deti nechcú pochopiť? Ak sa skutočne kajajú a túžia prísť a žiť so Mnou na Novej Zemi, kde nebo a Zem budú jedno, prečo neprosia o odpustenie? Nikomu neodmietnem Moje spravodlivé Milosrdenstvo, ak preukáže ľútosť. Napriek tomu, budú tak chytení do honby za sebeckými cieľmi, že nebudú schopní pochopiť následky.

Teraz sa všetci prebuďte. Prijmite zmeny, ktorých sa chystáte byť svedkami, prostredníctvom zlých činov ľudstva, znamenia, ktoré boli predpovedané a ktoré predchádzajú Môjmu návratu na Zem.

Dovoľte Mi, aby Som vás viedol do Raja

Prostredníctvom tohto proroka a Knihy Pravdy vás pre Moju drahocennú Lásku k vám všetkým ešte raz prosím, obráťte sa ku Mne teraz, skôr ako vyprší čas. Dovoľte Mi, držať vás v Mojom Náručí. Dovoľte, aby Moja Láska prúdila cez vašu myseľ, vaše telo a vašu dušu. Otvorte svoje srdcia a dovoľte Mi viesť vás do Môjho Raja na Zemi, kde sa budete tešiť z večného života. Prečo si chcete vybrať inú osudnú cestu, ktorá nikam nevedie, keď vám bola odhalená Pravda?

Moje Srdce ťažia obavy a smútok, keď myslím na Moje deti, ktoré odmietajú prijať Pravdu Môjho sľubu. Hovorím vám, ešte raz, obráťte sa ku Mne a hovorte so Mnou. Proste Ma, aby Som sa vrátil do vášho srdca. Prispôsobím sa vašej duši. Dávam vám tento sľub, dokonca aj tým najzatvrdilejším dušiam. Stačí povedať len jedno slovo. Poproste Ma, aby Som vám ukázal Moju Prítomnosť týmito slovami:

Ježišu, cítim sa stratený. Otvor moje srdce, aby som prijal Tvoju Lásku a ukáž mi Pravdu, aby som mohol byť zachránený.

Moje Slová o Varovaní nie sú hrozbou. Táto udalosť je známa od doby Mojej smrti na Kríži. Prečo si myslíte, že sa to nemôže stať? Pravda je napísaná v Písme, aby ju všetci pochopili. Budem konať ako váš Spasiteľ, až do poslednej chvíle, skôr ako prídem, ako Spravodlivý Sudca, aby Som konečne mohol priviesť Moje deti do Mojej rodiny veľkej lásky, radosti a šťastia, kde všetci budú žiť v harmónii naveky.

Satan a jeho nasledovníci budú navždy uvrhnutí do temnoty. Moja rodina uvidí radosť a Božie nebo, ku ktorému by sa žiadny človek neotočil chrbtom, keby len na okamih videl nepatrný záblesk toho, čo sľubuje – čisté šťastie v Kráľovstve Môjho Otca.

Modlite sa, modlite sa za odpustenie a vstúpte do Kráľovstva Môjho Otca v sláve, kde ty a tvoji milovaní budete vítaní vo svetle čistej Lásky.

Budem bojovať, aby Som vás všetkých získal

Zomrel Som za vás všetkých a budem bojovať až do poslednej chvíle, aby Som vás všetkých znovu získal, napriek temnote zla, ktorá je vo svete.

Dovoľte Mi, prosím, ešte raz vám ukázať, ako vás veľmi milujem. Chyťte sa Mojej Ruky, položte si hlavu na Moje Plece a vaša jemná duša sa zapáli láskou, na ktorú ste zabudli.

Váš milujúci Spasiteľ

Ježiš Kristus