Zánik demokracie – kňazi budú sužovaní

posolstvo je z 3.marca 2011 o 23:30 hod

Ó drahá, milovaná dcéra, Som rád, že Mi dnes večer venuješ svoju pozornosť. Tvoja neprítomnosť bola pre Mňa trochu bolestivá, ale vedel Som, že sa čoskoro ku Mne vrátiš.

Počúvaj prosím pozorne. Hoci si uvedomujem, že si zaneprázdnená svojim životom, musíš pochopiť, že tieto posolstvá sú naozaj naliehavé. Dostávaš Moje slovo v najhistorickejšej epoche od počiatku dejín. Pretože teraz v tejto dobe zažije svet také zmeny, aké ľudstvo doposiaľ ešte nikdy nezažilo.

Pripravte sa teraz, deti Moje, kdekoľvek sa vo svete nachádzate. Lebo už veľmi skoro dostane každý jeden z vás jeden
z najvzácnejších darov Môjho milosrdenstva. Moje Varovanie, ktoré dostanete, bude mať za následok, že sa všade bude šíriť obrátenie. Keď to nastane – po chvíli, keď sa dianie na Zemi zastaví – sa prijatím pravdy všade rozšíri Láska.

Pre lásku a svetlo, ktoré budú z vás vyžarovať, bude pre Satanových prívržencov ťažké obhájiť svoje skazené konanie. I keď táto veľká udalosť, ktorá vás vydesí, prinesie početné obrátenia, je ešte potrebné, aby ste sa na ňu pripravili.

Akceptujte skutočnosť, že sa toto proroctvo naplní. Len máloktorí ho budú popierať počas toho, ako i potom, ako nastane.
A predsa sa ešte nájdu mnohí, ktorí sa aj naďalej budú odo Mňa odvracať. Veľké Prenasledovanie bude nasledovať.

Kňazi budú trpieť

Moja armáda milovaných nasledovníkov odvážne povstane, aby obhajovala Moju existenciu. A predsa mnohí aj z radov tých, od ktorých by ste to najmenej očakávali – vrátane vodcov Mojej Kresťanskej Cirkvi – sa pridajú na stranu Zla a jeho parazitov. Pre svoju slabú vieru budú zvedení. Zistíte, že Moji Svätí Zástupcovia, títo Moji oddaní zasvätení služobníci, budú musieť hájiť svoju vieru. Krutosť, ktorej budú vystavení, bude podobná tej, ktorú Som Ja zakúsil od Mojich katov. Nestrácajte to zo zreteľa, vy všetci, ktorí Ma nasledujete. Odolajte pokušeniu a nedajte sa zviesť na scestie zradcov, aj keď máte strach. Nikdy sa nedajte zlákať ich falošnými sľubmi. Buďte statoční. Modlite sa, aby ste boli posilnení.

Prenasledovanie nebude dlho pretrvávať

Veriaci, buďte pripravení na to, že dokonca aj tí, ktorí sú vám najbližší, sa odvrátia od viery. Budete si pripadať osamelí, znevážení a verejne zosmiešnení. Nevšímajte si ich pichľavé posmešky. Ja vás všetkých povediem a ochránim. Pretože tento čas nebude dlho pretrvávať. Najbolestivejšie utrpenie, ktoré zažijete, bude ich nevera (ich zrada – pozn. prekladateľa)
voči Mne – voči pravde.

Nekresťanské národy budú vykonávať kontrolu

Modlitba pomôže zmierniť niektoré z katastrofických udalostí, ktoré sa majú stať. Prenasledovanie, ktoré bude uvalené na tých z vás, ktorí veríte vo Mňa a v Môjho Večného Otca, bude vychádzať z národov, ktorým chýba láska – láska k Bohu. Jediná láska, ktorú udržujú vo svojich srdciach, patrí moci nad menej rozvinutými krajinami. Kontrola je ich prvoradým cieľom – sláva a úsilie o bohatstvo ako i vlastníctvo nad vami, vašou krajinou a nad tými z vás, ktorí sa zdráhajú odmietnuť Ma. Ak podľahnete, deti Moje, tak zistíte, že je veľmi ťažké vrátiť sa na pôvodnú cestu, či opäť nasmerovať vaše kroky na Mňa. Bude si to vyžadovať výnimočnú odvahu vzhľadom na veľmi nepriaznivé okolnosti, avšak vy zvíťazíte. Ak budete trpieť preto, lebo vo svojich srdciach cítite vášnivú lásku k Bohu, Môjmu Večnému Otcovi, potom to prijmete s radosťou vo vašich dušiach.

Vzostup nových diktátorov

Náhle zmeny v globálnej situácii, ktoré sa doposiaľ zdali ako bezvýznamné nepokoje, prerastú do skutočných vojen. Vojny povedú k nedostatku potravín. Demokracia bude rýchlo na ústupe a zlovestné diktatúry povstanú. No tieto diktatúry budú veľmi obozretné s ohľadom na to, ako sú vnímané. Prídu ako sprostredkovatelia mieru a záchrancovia. Ako protihodnotu
zato, že vám nakŕmia ústa, budú mať pod kontrolou vaše vlastníctvo, ktoré potom bude patriť im. Budete si musieť pýtať povolenie, aby ste nasýtili vaše rodiny. Aby ste mohli cestovať, budete potrebovať špeciálnu formu identifikácie a budú
od vás žiadať, aby ste akceptovali Znak – Znak Šelmy. Utečte, deti Moje. Skryte sa. Lebo to nie je ešte všetko. Budú vám diktovať, ako sa máte modliť, pretože to nie je Boh, ku komu sa oni obracajú. Títo sú, deti Moje, Satanova armáda,
ktorá chce ukradnúť vaše duše.

Tí z vás, ktorí vo Mňa veríte, pripravte sa. Rýchlo sa vráťte do vašich kostolov. Modlite sa k Bohu, Večnému Otcovi. Zhromaždite sa do skupín a modlite, modlite, modlite sa. Proste teraz o zmierenie,  aby ste potom, keď uvidíte Varovanie, prijali s pokorou stav svojich duší. Nemáte sa čoho obávať.

Modlite sa aj za vašu rodinu a priateľov, za vaše deti, za vašich susedov. Je potrebné, aby ste sa všetci pripravili. Tak mnoho bude potom obrátených, keď sa stanú svedkami pravdy o Mojej existencii. Tak veľa nebude schopných zniesť šok, keď uvidia, ako Ma urazili. Iným to jednoducho bude ľahostajné. Hodiny teraz tikajú.

Proste Ma o pomoc

Všetky predpovedané znaky  sú okolo vás, deti. Viďte ich a prijmite ich ako tie, ktorými sú. Revolty. Zemetrasenia. Záplavy. Klimatické zmeny. Tieto budú pribúdať. Peniaze sa teraz stávajú vzácnejšie a tak to bude aj s vašou stravou. Nemyslite si, že je všetko stratené, lebo keď Ma budete prosiť o pomoc, budú vaše modlitby vypočuté. Všetkých vás budem držať za ruku
a pomôžem vám, aby ste sa dostali cez tieto turbulencie. Musíte však otvoriť svoje srdcia. Zmarte každý pokus Zla, aby vás nezviedlo a nevtiahlo do svojich zlovestných plánov. Zachovajte si čistotu srdca a mysle. Buďte pokorní vo svojich postojoch. Nikdy však nemajte strach, aby ste hájili vaše právo veriť vo Mňa.

Čas pripraviť si duše

Nastal čas. Deti Moje, teraz choďte a pripravte si svoje duše. Hľadajte cez Sviatostí potrebné milosti na posvätenie vašich duší. Potom Ma požiadajte, aby Som vás vzal do Svojho náručia a poproste Ma, aby Som vás zachránil. Moja láska a súcit, ktoré prechovávam ku každému jednému z vás, sú nad vaše pochopenie. Ale keď nastane Varovanie, jeden z najmilosrdnejších darov, aké vám všetkým pred posledným rozsudkom  môžem dať, tak ho musíte vítať. Ďakujte, že vám bol daný tento úžasný dar. Pretože, keď nastane obrátenie v každom kúte sveta, potom budete naozaj pripravení na nové Nebo a Zem, ktoré potom splynú v jedno – Môj Raj a oslávené dedičstvo, na ktorom môže mať účasť každý jeden z vás, ak sa tak
rozhodnete.

Očakávajte teraz Moje Varovanie, deti Moje, pretože čas je už veľmi blízko.

Váš milujúci Spasiteľ, Opravdivý Sudca a Milosrdný
Ježiš
Kristus