Zemetrasenia zasiahnu vaše mestá

posolstvo z 31.marca 2014 o 14:00 hod

Moja najdrahšia dcéra, nastal čas, kedy človek už tak dlho hrešil a poškvrňoval sa v mojich očiach, že teraz klesne do takých
hĺbok mravnej skazenosti, kde sa pokúsi zničiť všetko, čo je pre Mňa sväté.

Všetok život pochádza odo Mňa. Život duše je môj. Život tela je tiež odo Mňa. Nech nikto nezasahuje ani do jedného z nich – inak Mu odoberiem  jeho vlastný život. Tým si môžete byť istí. Každá forma života, vytvorená mojou rukou, bude zabitá rukami zlých ľudí. Vezmú život tým, ktorí sú v lone matiek a vyhlásia, že je to druh ľudského práva. Vy, moje deti, nemáte právo ničiť život mojich detí – ani pred, ani po ich narodení – a ak tak urobíte, budete trpieť strašným trestom. Bez zmierenia, a ak nebudete činiť pokánie za tento hriech ohavnosti, vás zničím, rovnako ako tie krajiny, ktoré podporujú toto zlo. Ak zničíte svoj vlastný život, urážate Ma, pretože vám nepatrí, a len Ja mám právo život dať a vziať si ho v mojom čase. Zasahovaním do života tela, zasahujete do môjho božstva a Ja nikdy neustúpim a nebudem ignorovať takú urážku môjho stvorenia.

Keď odobratie života nestačí, človek ľstivo zaútočí na život duše tým, že prinesie smrť môjmu svätému Slovu, po ktorom bude šliapať, až kým nerozdrví každú časť tak, že sa stane ako štrk pod jeho nohami. Potom človek, arogantný a plný svojho  pokriveného pohľadu na svoje schopnosti, sa pokúsi hľadať novú planétu, aby našiel nový domov ľudstvu, hoci to nie je možné. Dar samotnej pôdy, na ktorú som umiestnil ľudstvo, sa bude zdať nedostačujúci pre ľudské potreby. A tak to bude  pokračovať – tento pochod k sebazničeniu. Človek bude pôvodcom svojho vlastného zániku. Bude systematicky ničiť všetko, čo Mi je sväté.

Dar života, ktorý som dal každému môjmu stvoreniu, Mi bude človekom ukradnutý bez najmenších výčitiek. Bude  spravedlňovať každú časť svojho vražedného zámeru tým, že vyhlási, že vziať život je dobrá vec. Smrť potratom je najväčšou urážkou zo všetkých a Ja varujem ľudstvo, že vezmem spravodlivosť do vlastných rúk, pretože už vám viac nedovolím,  aby ste Ma takto preklínali.

Zemetrasenia zasiahnu vaše mestá a za každý národ, ktorý schvaľuje odobratie života, pocítite prebudenie môjho hnevu, až udriem vaše zlé a nenávistné srdcia. Tí, ktorí sa budú snažiť ľutovať toto previnenie, budú ušetrení, ale vedzte, že žiadny národ neunikne tomuto trestu.

Smrť mojej Cirkvi nebude tolerovaná, pretože človek, spolu s falošnými vodcami, ktorých bude otrocky nasledovať, zničí  sviatosti a pretvorí ich tak, že zmiznú. Strhnem vaše chrámy a vaše kostoly, pretože pokračujete vo vašom znesväcovaní Tela môjho Syna. Bičovali ste Ho, vysmievali ste sa Mu a prenasledovali ste jeho nasledovníkov – kým ste Ho brutálne nezavraždili, keď ste Ho ukrižovali. Napriek tomu ste sa nič nenaučili. Váš nedostatok pokornej služby tomu, kto vám dal život, priniesol vám vykúpenie, a kto sa teraz snaží, aby vás pripravil na Veľký deň, Ma znechucuje.

Som zarmútený. Som smutný a nahnevaný, pretože ste nakoniec dokázali zabiť každú formu života, ktorú som vám dal.  Hovorím o oboch, o živote tela, ako aj o živote duše. Život, ktorý som vám dal, vám už nestačí, preto si ho zase vezmem v Posledný deň od tých, ktorí Mi ho hodili späť. Aj keď váš čin vojny proti Mne, Stvoriteľovi sveta, a všetkého, čo je, pokračuje, dovolím, aby vaše zlé činy ničenia trvali len veľmi krátky čas.

Teraz vám dám čas, aby ste skúmali hriechy ľudstva voči všetkému, čo pokladám za sväté, aby ste sa mohli kajať za hriechy sveta. Posledná bitka začala a mnohé životy – dar života, ktorý som stvoril –  človek zničí. A kvôli tomu potrestám svet.

Váš Otec

Boh Najvyšší