Znamenie konca čias – sláva sa však vráti na zem

Nedeľa, 14. novembra 2010 o 23:00 hod.

Moja drahá dcéra, necíť sa previnilo kvôli pochybnostiam, ktoré si dnes pocítila. To je prirodzené. Tvoje chápanie duchovných vecí nie je natoľko silné, ako by malo byť, ale to je v poriadku.

Ja ťa budem viesť a ty postupom času pochopíš účel svojej Misie. Potrebujem, aby si ostala silná vo svojej práci a poslušná voči Mne. Toto je ťažké poslanie a bude pre teba emocionálne dosť vyčerpávajúce.

Posielam ti duchovného vodcu, aby ti pomohol vyrovnať sa s veľkosťou tejto úlohy, ktorú je potrebné dokončiť. Dôležitosť tohto poslania je v tom, že bez tejto práce by satan zvádzal oveľa viac duší do večného zatratenia. Moja dcéra, zaviazala si sa k tejto úlohe skôr, ako Som po teba poslal, aby si urobila túto prácu.

Budem viesť tvojho duchovného vodcu. Bude poznať Pravdu, keď budeš hovoriť. Touto dobou, v posledných dvoch dňoch, už budeš môcť chápať niektoré hriechy ľudí spôsobom, ktorý pre teba predtým nebol možný. Zbadala si ten rozdiel? Cítiš sa zvláštne, keď si sa dívala na Moje deti? Videla si ich v úplne inom svetle, nie je tomu tak? To je sila Ducha Svätého, ktorým Som ťa požehnal.

Lásku, ktorú si cítila vo svojom srdci k Mojim deťom a kňaza, ktorého si dnes videla na Svätej Omši, sú taktiež darom, ktorý ti dávam s mocou Ducha Svätého. Teraz budeš vidieť, cítiť a počuť hriechy ľudstva, a to do takej miery, že pocítiš bolesť, ktorú zažívam Ja. Taktiež uvidíš Lásku, ktorú mám ku Mojim deťom, prostredníctvom svojich očí, ktoré zrkadlia Moje Srdce.

Nemaj strach z týchto darov, dieťa Moje. Nemaj pocit, že nezvládneš túto úlohu, pretože sila, ktorá ti bude daná skrze Moje milosti, ťa posilní. Už sa nikdy neobzrieš späť. Ani to nebudeš chcieť.

Teraz sa cítiš slabá. To je pocit vychádzajúci z Mojej Božej Sily, ktorá prúdi cez tvoje telo. Tá horúčava, je Láska, ktorú voči tebe mám. Neplač, dieťa Moje. Až doposiaľ si bola neobyčajne silná a akceptovala si Moju Prítomnosť, hoci je tomu ešte len pár dní, ako Som prvý krát k tebe prehovoril. Nie, dieťa Moje, nenamýšľaš si to. Spýtaj sa sama seba a ostatných v tvojom okolí.

Tí, ktorí zapredávajú svoje duše satanovi

Píš nasledovné: Svet sa dvíha pod ťarchou temnoty a diabolského sprisahania Zlého, ktorý pokračuje vo vábení a zvádzaní Mojich detí. Spadli do jeho osídiel tak hlboko, že mnohí z nich sa zvíjajú ako zvieratá, dokonca aj pred tvárou ľudí. Koľko úbohých duší, živených zmyselnosťou, chamtivosťou a márnivosťou sa zjaví tým, ktorí majú vieru, v tomto zúboženom a poľutovaniahodnom stave? Vo svojej márnivosti veria, že majú skutočnú moc. Moc, ktorú im sľúbil satan. Mnohé z týchto detí sa rozhodli predať svoju dušu a hrdo sa chvália touto skutočnosťou.

Mnohé Moje deti sú priťahované leskom a bohatstvom jeho sľubov všetkého, čo môžeme na svete vidieť. Nie, ani sa nehanbia za to, že sa chvália skutočnosťou, že mu patria. Sľuby, ktoré dal, nie sú len klamstvá, boli im dané z čistej nenávisti. Satan nenávidí ľudstvo.

Satan klame Moje deti a nahovára im, že im môže dať všetko, ale žiaľ, je to lož. Tí, ktorí ho nasledujú a veria jeho prázdnym sľubom, nemôžu a ani nebudú môcť byť zachránení.

Modlite sa, modlite sa, modlite sa za Moje deti. Dcéra Moja, Ja viem, že si unavená, ale venuj pozornosť tomuto. Veriaci, ktorí sú vlažní vo svojej viere a nie sú priamym a výlučným spojencom Zlého – nech sa majú na pozore. Tí, vrátane Mojich nasledovníkov a niektorých Mojich posvätených služobníkov, biskupov a kardinálov, sa posmievajú viere Mojich detí. V istých kruhoch sa ich spiritualita stratila za chamtivosťou, kde zlato a bohatstvo zatienilo Božie dary, ktoré dostali ako učeníci Boha.

Cirkev stratila svoju cestu a vrhá sa do temnoty. Toto však, dieťa Moje, bolo predpovedané a je to znamenie posledných čias. To bude, keď sa objaví posledný pápež a svet bude stratený pod scestným vedením falošného proroka.

Odhalenie o tom, čo bude predchádzať Môjmu Druhému Príchodu, ti bude dané, Moje dieťa, takým spôsobom, aby tvoje slová mohli byť počuté, aby duše boli pripravené už pred veľkým Varovaním. Neznepokojuj sa. Život bude pokračovať. Sláva sa vráti na Zem. Moje deti budú vyslobodené zo zovretia Zlého, ktorý bude porazený. Je dôležité, aby svojim podvodom nevzal Moje deti so sebou do hlbín pekla.

Moje Slovo musí byť silné. Moje deti musia počúvať. Z čistej lásky im dávam toto Varovanie, pretože teraz prichádzam ako Sudca a nie ako Spasiteľ. Cez modlitby Mojej milovanej Matky a Mojich nasledovníkov po celom svete sa v minulosti oddialil čas príchodu Môjho spravodlivého Súdu. Teraz to už tak nebude.

Nikto nebude poznať dátum Môjho Druhého Príchodu

Ani tebe, ani Mojim deťom, nebude oznámený dátum. Nemôže byť odhalený. Preto je tak dôležité, aby boli Moje deti pripravené. Tí, ktorí nebudú pripravení, nebudú môcť tvrdiť, že im nebola daná Pravda. Keď sa Varovanie uskutoční, potom si uvedomia Pravdu. Áno, keď sa vyspovedajú a priznajú svoje hriechy, dostanú Moje požehnanie. Ak to neurobia, budú zvrhnutí do pekla. Moje Milosrdenstvo sa potom skončí.

Teraz choď, dieťa Moje. Priprav Slovo, aby ho svet počul. Odkáž Mojim deťom, ktoré vo mňa veria, že sa nemusia báť. Odkáž im, aby sa za neveriacich modlili. A odkáž neveriacim, že sa majú obrátiť späť ku Mne. Rob všetko, čo je možné, aby si ich presvedčila otvoriť svoje srdcia.

Váš Spasiteľ, Ježiš Kristus, ktorý prichádza súdiť živých a mŕtvych