Posolstvo a proroctvá Panny Márie z La Salette

19. september 1846

Toto posolstvo bolo schválené katolíckou cirkvou a bolo uverejnené v plnom znení v talianskej Lecce 15. novembra 1879 od imprimatura biskupa Zolu.

Nasledujúce posolstvo dala Panna Mária dvom deťom, Melánii Calvatovej a Maximinovi Giraudovi, 19. septembra 1846, keď pásli dobytok na hore vo francúzskom La Salette.

Melánia opisuje udalosť takto: Potom sa otočila ku mne a prehovorila ku mne Najsvätejšia Panna a dala mi tajomstvo vo francúzštine. Tu je úplné tajomstvo tak, ako mi ho povedala:

Melánia, to, čo ti teraz poviem, nezostane navždy tajné. Môžeš to zverejniť v roku 1858.

Kňazi, služobníci môjho Syna, sa stali stokou nečistoty pre svoj hanebný život, nedostatok zbožnosti pri slávení svätých tajomstiev, lásku k peniazom aj pre svoj sklon k poctám/vyznamenaniam a zábavám. Áno, život kňazov volá po hneve, a ten sa už vznáša nad ich hlavami. Beda kňazom i ostatným služobníkom Božím, ktorí svojou neverou a zlým životom znova križujú môjho Syna!

Hriechy ľudí volajú do neba a po hneve, ktorá už stojí za dverami. Nie je tu nikoho, kto by pre ľud prosil o milosrdenstvo a odpustenie. Nie sú už žiadne šľachetné duše, nie je nikoho, kto by bol hoden priniesť večnú obeť nepoškvrneného Baránka pre dobro sveta.

Boh bude trestať dosiaľ nevídaným spôsobom. Beda obyvateľom krajiny! Boh na ne vyleje plný kalich svojho hnevu, a nikto neujde mnohých metlám. Hlavy a vodcovia Božieho ľudu zanedbali modlitbu a pokánie, a démon im zatemnil rozum. Stali sa bludnými hviezdami, ktoré diabol priťahuje, aby ich zničil.

Boh dovolí starému hadovi zasievať roztržky a zvady medzi vládcami, do všetkých vrstiev i rodín. Prídu telesné i duševné bolesti. Boh prenechá ľudí sebe samým napospas a bude zosielať tresty po dobu tridsaťpäť rokov. Ľudská spoločnosť sa nachádza v predvečer najstrašnejších súžení a najväčších revolúcií. Ľudstvo sa musí pripraviť na vládu železného korbáčovania a vypiť do dna kalich Božieho hnevu.

Námestník môjho Syna, pápež Pius IX. už po roku 1859 nebude môcť opustiť Rím. Je však odhodlaný a veľkomyseľný, a tiež bojuje zbraňami viery i lásky – Budem s ním. Nech sa má na pozore pred Napoleonom. Jeho srdce je dvojité, a želá si byť súčasne pápežom aj cisárom, Boh sa od neho čoskoro odvráti. Je orol, ktorý chce stúpať stále vyššie a vyššie, až padne na ostrie vlastného meča, ktorý teraz používa na donucovanie národov.

Taliansko bude potrestané za ctižiadosť striasť sa sladkého jarma Pána. Bude vydané napospas a krv bude prúdiť všade. Kostoly zostanú zatvorené, alebo znesvätené, kňazi a rehoľníci budú vyhnaní, zasväcovaní smrti a kruto zabíjaní. Mnohí z nich sa vzdajú viery a počet tých, ktorí od pravej viery odpadnú, bude nesmierne veľký; budú medzi nimi dokonca aj biskupi.

Pápež nech je na stráži pred divotvorcami, lebo sa blíži čas, kedy sa objavia najúžasnejšie udalosti na zemi i vo vzduchu.

V roku 1864 bude Lucifer spolu s veľkým množstvom démonov vypustený z pekla. Démoni budú kus po kuse podrývať a podlamovať vieru, a podarí sa im dokonca zaslepiť aj Bohu zasvätené osoby do tej miery, že prijmú ducha zlých anjelov. Ak sa im nedostane mimoriadnej milosti, väčšina rehoľníkov úplne stratí vieru a mnoho duší uvrhnú do skazy.

Na zemi prevládnu zlé knihy a duchovia temnoty všade uspia službu Bohu. Budú mať veľkú moc nad prírodou; v mnohých chrámoch sa týmto duchom bude slúžiť. Ľudia budú zlými duchmi prenášaní z miesta na miesto, a medzi nimi aj duchovní, pretože sa nenechajú viesť pravým duchom evanjelia, ktorý je duchom pokory, milosrdenstva a horlivosti ku úcte Božej. Mŕtvi a spravodliví budú vzkriesení.

(Melánia tu vysvetľuje: „To znamená, že mŕtvi, ktorí žili na zemi, vezmú na seba podobu spravodlivých duší, aby tak ľahšie zvádzali/klamali ľudí. Títo takzvaní vzkriesení mŕtvi, ktorí nebudú ničím iným ako diablami so spravodlivými tvárami, budú hlásať iné evanjelium, odporujúce Ježišovu evanjeliu a popierajúce nebo aj peklo. Všetky tieto duše akoby sa znovu usadili vo svojich telách.“)

Všade sa budú odohrávať najpodivuhodnejšie zázračné veci, pretože pravá viera vyhasla a falošné svetlo zaslepuje svet. Beda mužom Cirkvi, ktorí sa zamestnávajú výhradne hromadením bohatstva, udržaním svojej moci a pyšným panovaním.

Námestník môjho Syna bude mnoho trpieť, pretože Cirkev bude po nejaký čas vystavená veľkému prenasledovaniu. Áno, bude to doba temna a Cirkev prejde hroznou krízou. Pretože svätá viera v Boha upadá do zabudnutia, každý sa chce viesť sám a cíti sa byť nadradený seberovným. Bude odstránený verejný poriadok aj splnomocnenie Cirkvi.

Poriadok a spravodlivosť budú pošliapané; všade bude vidieť len vraždy, nenávisť, žiarlivosť a rozbroje, zmizne láska k vlasti i rodine.

Svätý Otec bude veľa trpieť. Budem s ním až do konca, aby som prijala jeho obetu. Zlý sa opakovane pokúsi zaútočiť na jeho život, ale bez možnosti ublížiť mu; on ani jeho nástupca však neuvidia víťazstvo Božej Cirkvi.

Všetky vlády budú mať rovnaký cieľ spočívajúci v odstránení všetkých religióznych princípov a vo vytvorení priestoru materializmu, ateizmu, špiritizmu a všetkým možným druhom neprávostí.

V roku 1865 bude vidno znesvätenia svätých miest, v kláštoroch budú kvety Cirkvi hniť a diabol sa stane kráľom všetkých sŕdc. Tí, ktorí vedú náboženské spoločenstvá, nech si dávajú pozor na tých, ktorých majú prijať, pretože diabol použije všetok svoj hnev na to, aby priviedol hriešnikov do náboženských rádov, pretože neporiadok a láska k telesným pôžitkom sa rozšíria po celej zemi.

Francúzsko, Taliansko, Španielsko a Anglicko sa ocitnú vo vojne a ulicami potečie krv. Francúzi budú bojovať proti Francúzom, Taliani budú bojovať proti Talianom; potom príde vypukne všeobecná vojna, ktorá bude desivá. Boh si istý čas nebude pamätať Francúzsko ani Taliansko, pretože tam už nebude známe evanjelium Ježiša Krista.. Démoni rozpútajú celú svoju zlobu a zúrivosť; aj v domoch dôjde k vraždám a vzájomným masakrám.

Pri prvom zásahu bleskom Božieho meča sa hory a celá príroda budú triasť hrôzou, pretože neporiadok a zločiny ľudí preniknú do nebeskej klenby. Paríž bude vypálený, Marseille poničia zemetrasenia. mnoho veľkých miest bude úplne zničených a pohltených zemetraseniami; všetko sa bude zdať stratené; uvidíte iba vraždy, budete počuť stret zbraní a rúhanie. Spravodliví budú veľa trpieť; ich modlitby, pokánia a slzy budú stúpať k nebesiam, a celý národ bude prosiť o odpustenie a zmilovanie, o moju pomoc a príhovor. Tu Ježiš Kristus v skutku svojej spravodlivosti a vo svojom veľkom milosrdenstve k spravodlivým, prikáže svojim anjelom zabiť všetkých jeho nepriateľov. Všetci prenasledovatelia Kristovej Cirkvi aj ľudia, ktorí sa oddávali hriechu, naraz zahynú a krajina bude vyzerať ako púšť. Všetci prenasledovatelia Kristovej Cirkvi aj ľudia, ktorí sa oddávali hriechu, naraz zahynú a krajina bude vyzerať ako púšť.

Potom bude pokoj, zmierenie Boha s ľuďmi; všetci budú slúžiť, chváliť a oslavovať Ježiša Krista; láska bude kvitnúť všade. Noví králi budú pravou rukou svätej cirkvi, ktorá bude silná, pokorná, zbožná, chudobná, horlivá a bude nasledovať cnosti Ježiša Krista. Evanjelium sa bude kázať všade a ľudia budú veľmi kráčať vo viere, pretože medzi pracovníkmi Ježiša Krista bude jednota a ľudia budú žiť v bázni pred Bohom.

Mier medzi ľuďmi nebude trvať dlho: s dvadsiatimi piatimi rokmi hojnej úrody zabudnú, že ľudské hriechy sú príčinou všetkých nešťastí, ktoré postihnú Zem. Predchodca Antikrista so svojou armádou zhromaždenou z mnohých národov povedie vojnu proti skutočnému Kristovi, jedinému Spasiteľovi na svete; Vyleje veľa krvi a bude chcieť zničiť uctievanie Boha, aby mohol byť sám uznaný za boha.

Zem bude trestaná všemožným súžením [Melania dodáva: „Okrem moru a hladu, ktoré budú bežné“]. Vojna bude striedať vojnu až do poslednej, ktorú povedie prostredníctvom desiatich kráľov Antikrista., budú to králi, ktorí budú mať spoločné vlastnosti a budú jedinými vládcami sveta. Predtým, ako sa to stane, bude na svete platiť akýsi falošný mier; ľudia budú myslieť iba na zábavu; bezbožníci sa budú oddávať všemožným hriechom; ale deti svätej cirkvi, deti skutočnej viery, moji skutoční nasledovníci, budú rásť v láske k Bohu a v čnostiach, ktoré sú mi drahé. Šťastné pokorné duše vedené Duchom Svätým! Budem s nimi bojovať, kým nedosiahnu svoju úplnú zrelosť.

Príroda volá po pomste kvôli ľuďom, striasla sa hrôzou a čakala, čo sa musí stať s krajinou poškvrnenou zločinom. Otrasy krajín otrasú tými, ktorí ste sľúbili slúžiť Ježišovi Kristovi, ale vnútri zbožňujete len sami seba, otrasie nimi, lebo Boh vás vydá svojmu nepriateľovi za to, že ste sväté miesta ponechali skaze. Mnohé kláštory už nie sú Božími domami, ale revíry Asmodeja, démona nečistoty.

V tomto čase sa Antikrist narodí z hebrejskej mníšky, falošnej panny, ktorá bude v jednote so starým hadom, pánom nečistoty; jeho otec bude biskupom. [Tu definujeme slovo „biskup“. Vo francúzskom texte sa objavujú iba prvé dve písmená slova „évèque“, ktoré vo francúzštine znamenajú „biskup“, nie je však pochýb o tom, že je to správne slovo, pretože v prvom pracovnom zázname Melanieho je toto slovo napísané v celom rozsahu.]

Už vo chvíli svojho narodenia bude soptiť rúhanie proti Bohu. Bude mať už aj zuby, slovom, pôjde o stelesneného Satana. Bude desivo kričať, vykonávať podivuhodné veci a živiť sa výhradne ohavnosťami. Bude mať bratov; aj keď nepôjde o stelesnených démonov, napriek tomu budú deťmi zla. Vo veku 12 rokov budú známi svojimi odvážnymi víťazstvami, ktoré dosiahnu; čoskoro každý z nich povedie armády, ktorým budú pomáhať légie z pekla.

Ročné obdobia sa zmenia a Zem prinesie iba zlé ovocie, pohyb nebeských telies už nebude pravidelný, Mesiac bude odrážať iba slabé červenkasté svetlo. Voda aj oheň budú kŕčovito skľučovať zemeguľu a hrozné zemetrasenia zničia pohoria i mesta.

Rím stratí vieru a stane sa sídlom Antikrista.

Démoni budú s pomocou Antikrista vykonávať na zemi aj v povetrí neslýchané veci, a ľudia budú stále horší a horší. Boh sa bude starať o svojich verných služobníkov i ľudí dobrej vôle, evanjelium sa bude kázať všade, a všetok ľud a všetky národy budú poznať Pravdu.

Úprimne volám na zem a volám všetkých skutočných učeníkov žijúceho Boha, ktorý panuje na nebesiach. Vyzývam skutočných nasledovníkov vteleného  Krista, jediného a pravého Spasiteľa ľudstva; Vyzývam svoje deti, svojich skutočných ctiteľov, tých, ktorí sa mi odovzdali, aby som ich viedla k môjmu božskému Synovi. Volám takých, ktorých skoro nesiem v náručí, takých, ktorí žijú v mojom duchu. Na záver vyzývam apoštolov posledných čias, verných učeníkov Ježiša Krista, ktorí pohŕdajú všetkým pozemským, žijú v chudobe a pokore, v modlitbe a odriekaní, v cudnosti a spojení s Bohom, v utrpení a nepoznaní svetom.

Je čas, aby sa dali spoznať a šírili po zemi svetlo. Poďte a ukážte sa ako moje milované deti! Som s vami a vo vás, kým bude viera vaším svetlom, ktoré vás ožaruje v týchto dňoch hrôzy a desu. Dychtite po horlivosti vo velebení Ježiša Krista. Bojujte, deti svetla, vy, počtom maličké stádo, ktoré všetko vidí a spoznáva, lebo prišiel čas časov, doba konca.

Cirkev sa zatemní a svet upadne do zdesenia. Avšak Henoch a Eliáš, naplnení Duchom Svätým, budú na mieste. Prehovorí z nich moc Božia a ľudia dobrej vôle uveria v Boha, mnoho duší bude utešených. Mocou Ducha Svätého výrazne pokročia a odsúdia diabolské bludy Antikrista.

Beda obyvateľom zeme. Prídu krvavé vojny, hladomor, mor/epidémie a nákazlivé choroby; zvieratá budú padať z neba ako krúpy; blesky, ktoré zničia mestá; zemetrasenia, ktoré pohltia krajiny; vo vzduchu budú počuť hlasy; ľudia si budú biť hlavu o steny; budú volať po smrti, ale smrť ich bude trápiť; krv bude tiecť zo všetkých strán. Kto by mohol prežiť, keby Boh neskrátil čas skúšky? Kvôli krvi, slzám a modlitbám spravodlivých možno prosiť Boha; Enoch a Eliáš budú zabití; pohanský Rím zmizne; oheň nebeský padne a pohltí tri mestá; celý vesmír bude strašne vydesený a mnohí budú zvedení, pretože neuctievali pravého Krista žijúceho medzi nimi. Nastal čas, slnko sa zatmie, len viera bude žiť.

Čas sa blíži; priepasť sa otvára. Už je tu najvyšší pán temnôt. Šelma vstúpi so svojimi poddanými a bude sa nazývať záchrancom sveta. S pýchou vystúpi do neba, ale sv. Archanjel Michal ju zadusí dychom svojich úst. Padne a zem – ktorá sa bude premieňať tri dni – otvorí svoje ohnivé vnútro; zviera bude navždy vrhnuté so svojimi nasledovníkmi do večných hlbín pekla. Potom voda a oheň očistia zem a zničia všetky diela ľudskej pýchy a všetko sa obnoví; všetci budú slúžiť a oslavovať Boha.

posolstvá z Knihy Pravdy o La Salette

Tieto ohavnosti som zjavila malým deťom Melánii a Maximínovi v La Salette

 

Posledné posolstvo do zväzku “Varovanie”

Čas, kedy sa proroctvá z La Saletta a Fatimy majú naplniť, je veľmi blízko